ویدیو

عنوان
افغانستان سرزمین حماسه آفرینان
محتوايات: شمامیدانید که فرزندان قهرمان ملت ما در اردوی ملی حماسه می آفرینند و زندگی شان شالوده از قهرمانی و وطن پرستی است.
دانلود
پیام تبریکیه لوی درستیز قوای مسلح به مناسبت 9 حوت روزملی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان دانلود
پیام تبریکیه وزیر دفاع ملی به مناسبت 9 حوت روز نیروهای دفاعی و امنیتی افغان دانلود
بزرګترین افتخار رابدست بیاورید - در مقدس ترین وظیفه سهم بګیرید به اردوی ملی افغانستان بپیوندید دانلود
اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
محتوايات: اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
دانلود
اردوی ملی نماد وحدت ملی
محتوايات: اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامش مردم است.
دانلود
اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
محتوايات: اردوی ملی منحیث نهاد محوری سکتور دفاعی کشور
دانلود
نیرو های امنیتی آورنده صلح. دانلود
اردوی ملی نماد قدرت ملی. دانلود
نیروهای امنیتی و دفاعی مردم افغانستان دانلود
صفحه 1 از 2
قبل12بعد