اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Feb 18, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)حفظ مراقبت خدمات دیتابیس نرم افزار 12محل ریاست مالی 1397

نمبر تشخصیه داوطلبی  : (224081397 ( MOD-S-F0658-)

دانلود متن اطلاعیه