قرارداد9 قلم مواد تطهیریه آشپزخانه ها ضرورت سال مالی1398 قطعات وجزوتام های قول اردو ی ساحوی205 اتل مقیم کندهار دریک لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی

تاریخ نشر: Feb 06, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

قرارداد9 قلم مواد تطهیریه آشپزخانه ها ضرورت سال مالی1398 قطعات وجزوتام های  قول اردو ی ساحوی205 اتل  مقیم کندهار دریک لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی .    

شماره داوطلبی (MOD-1398-G-Q0016-22702-1LOTS)ضرب العجل تسلیمی آفرها همراه با تضمین افر : الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 5/12/1397

ضرب العجل بازگشائی آفرها: ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 5/12/1397

تضمین افر برای لات چهارم طبق مندرجات شرطنامه :

لات چهارم مبلغ (374800) افغانی بشکل بانک گرنتی باشد.

روش تدارکات وزبان: داوطلبی باز داخلی (دری ویا پشتو)

نوعیت اخذ شرطنامه : بشکل کاپی وسافت (داوطلبان میتوانند شرطنامه را بشکل سافت دریافت نموده وحق دارند به اصل شرطنامه ان را مقایسه نموده واطمینان خویش را حاصل نمایند.

همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت دفاع ملی WWW.MOD.GOV.AF   واز ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF ویا به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه مراجعه نموده وشرطنامه را طوری کاپی ویا سافت آن را ذریعه CD ویا فلشس میموری دست داشته به طوررایگان بدست اورند.

آنعده از داوطلبان که شرطنامه ها را از سایت های وزارت دفاع ملی یا اداره تدارکات ملی اخذ میدارند تقاضا میگردد که وقتا فوقتا به سایت های فوق الذکر رجوع نموده ودرصورت هرنوع تعدیل ویا هم تغیر درشرطنامه آنرا بدست آورده مکلف اند تا بعد از مطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابفت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه آفر خویشرا ترتیب ودرمعیاد معاینه تسلیمی آفر آنرا بریاست اکمال وخریداری ارایه نمایند.

دانلود متن شرطنامه

هکذا آنعده شرکت های که شرطنامه ها را بشکل هارد کاپی از ریاست اکمال وخریداری اخذ میدارند درصورت تغیر وتعدیل شرطنامه تعدیلات متذکره به طور رایگان از طرف اداره در دسترس ایشان قرار گرفته مکلف اند تا انرا مطالعه مهر وامضا نموده ودرمطابفت به تعدیل وتغیر وارد شده درشرطنامه آفر خود ترتیب ودرمعیاد معاینه تسلیم افر انرا به ریاست اکمال وخریداری تسلیم نماینددرعکس حال آفر شرکت غیر جوابگو شمرده شده ودرارزیابی رد میگردد. ارزومندیم بعد از نشر جهت اجراات بعدی ما را اطمینان خواهند فرمود.

 

                                                                                            بااحترام

 

                                                                                                  ریس اکمال وخریداری

                                                                                                    حشمت الله "لطیفی"