اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Jan 27, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک 17 قلم مواداعاشوی حبوبات قطعات وجزوتامهای مرکزی  وقول اردو های ساحوی  سال 1398

نمبر تشخصیه داوطلبی  : (21205 ( MOD-G-0006-1398) 

متن دانلود اطلاعیه