اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Jan 21, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (13)قلم تخم گل ،گل،نهال مثمروغیرمثمر ضرورت مدیریت زراعت وترنری ریاست احضارات عینیات سال 1398  

نمبر تشخصیه داوطلبی  : (22708)( MOD-G-L0010-1398) 

دانلود متن اطلاعیه