اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Dec 31, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد  تعداد (2) قلم ذغال سنگ تصفیه شده بداخل کارتن وچوب ارچه درگیران ضرورت  قطعات وجزوتام های مرکزی وساحوی ریاست لوژستیک ستردرستیز ازبابت سال مالی 1397

نمبر تشخصیه داوطلبی  :7LOTS (22603)( MOD-G-Q-0446/1397)  

دانلود متن اطلاعیه