اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Dec 27, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک  (2) قلم مواداعاشوی (لبنیات) ضرورت قطعات وجزوتامها موسسات وادارات مرکزی وقول اردوی های ساحوی به شمول قطعات وجزوتامهای سرحدی وقطعات وجزوتامهای امن ونظم عامه برای سال مالی 1398 درهفت لات .

نمبر تشخصیه داوطلبی  :7LOTS (-MOD-G/Q-0003-1398-21205-7Lot)

دانلود متن اطلاعیه