اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Dec 12, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد  تهیه وتدارک اجناس وامورات ترمیماتی جنراتور ها ی کمپنی هندا وچینائی خدمات ضمنی آن برای ترمیمات اساسی متوسط ومتفرقه بادرنظرداشت کمپنی مولد جنراتور ها

نمبر تشخصیه داوطلبی  :1LOTS 1397/MOD/NC/C0084B/22405/