اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Dec 10, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد  انتقالات هوائی پرسونل اردوی ملی به روش داوطلبی مقید طبق خط السیر ها ضرورت قطعات وجزوتامهای اردوی ملی ازمیدان هوایئ کابل به میدان هوائی  ولایات بابت سال مالی 1398

نمبر تشخصیه داوطلبی  :7LOTS 1397/MOD/NS/L0062/22102/

دانلود متن اطلاعیه