اسناد (۶۹) قلم اجناس مختلف کمک بلاعوض کشور دوست ترکیه طی مراسم خاص دیپلوماتیک به امضا رسید.

تاریخ نشر: Dec 06, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مراسم که به همین مناسبت به اشتراک ماسترعلوم نظامی تورنجنرال عبدالروف «بلوچ»مرستیال معاونیت تکنالوژی ولوژستیک،جنرال یشیردلبرقوماندان عمومی نیروهای ترک درافغانستان، دگروال اسدالله زمری مدیرعمومی پروتوکول و ارتباطات خارجه معاونیت ستراتیژی وپالیسی وزارت دفاع ملی تدویریافت. نخست مرستیال معاونیت تکنالوژی ولوژستیک مقدم مهمانان ترکی را درقرارگاه وزارت دفاع ملی را گرامی داشته گفت: دوستی افغان ترک قدامت تاریخی داشته و مردمان هردو کشوربرمبنای مشترکات عمیق فرهنگی ،عنعنوی ومذهبی که دارند طی سالیان متمادی درموارد مختلف همکاری های همه جانبه با یک دیگر ابراز نموده اند که این اصل یک مثال خوب برای نسل های آینده ما خواهد بود. اساس این دوستی خلل ناپذیر را زعمای ملی افغانستان وترکیه شاه امان الله غازی ومصطفی کمال عطا ترک گذاشته اند که ازچندین دهه به این طرف مانده گار و جاویدان است. آقای بلوچ درمورد حضورنیروهای کشوردوست ترکیه درچوکات قوماندانی حمایت های قاطع گفت: همکاری های قوتهای ترکیه درموارد مختلف تعلیمات مسلکی،مشوره دهی ، تداوی مریضان ،اعزام منسوبان اردوی ملی جهت تحصیلات عالی به کشوردوست ترکیه ودربخش لوژستیک محسوس می باشد. که با استفاده ازفرصت میخواهم ازنام رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز از همکاری متداوم مردم ترکیه اظهارسپاس وقدردانی می نمایم.

بعداَ قوماندان نیروهای ترکیه مقیم افغانستان صحبت نموده گفت: کشور افغانستان ومردم آن افتخارماهستند.آنچه شما در رابطه به دوستی ملیت های مسلمان افغانستان وترکیه گفتید پیشنه تاریخی دارد. که سالیان ۱۹۲۰ الی ۱۹۵۰ اوج همکاری های هردو کشور درموارد مختلف ثبت گردیده است که ازآن زمان تا اکنون بازدیدها وهمکاریها همه جانبه درعرصه های مختلف صحیه،تعلیم وتربیه وسایرموارد صورت گرفته است که به دوستی مرمان کشورهای ما تاثیرات مثبت بجا گزاشته است. که ازآن جمله ازحسن نیت رهبری ودولت مردم افغانستان درسال ۱۹۴۳ مبنی براختصاص یک هدیره برای ترک ها درافغانستان میتوان نامبرد. جنرال ترکی در ادامه گفت: قوماندانیت نیروهای ترکیه درافغانستان علاوه ازتامین امنیت میدان هوایی حامد کرزی با قوماندانی فرقه ۱۱۱ پیاده کابل ، قوماندانی اکادمی دفاعی مارشال فهیم،اکادمی ملی نظامی،کالج وقوماندانیت ، حربی شونحی مرکزتعلیمی نظامی کابل،قوای سرحدی ،نظم عامه وقوماندانی امنیه کابل را درعرصه تعلیم وتربیه ومشوره دهی همکاری می نمایند.

درنظراست درسال آینده میلادی پروسه تعلیم وتربیه دراکادمی مارشال فهیم، اکادمی پولیس تعداد پرسونل ما درعرصه ارتقاء ظرفیت های مسلکی منسوبین نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان افزایش خواهد یافت.

سپس صلاحیت نامه پروتوکول که با امظای وزیرخارجه افغانستان تزئین وارسال گردیده بود توسط مدیرعمومی پروتوکول معاونیت ستراتیژی وپالیسی قرائت گردید. که دراین نامه ، صلاحیت امضای پروتوکول (۶۹) قلم مواد مختلف به ملبوسات ،تجیزات وبیزهای تعلیمی رسماً به تورنجنرال عبدالروف بلوچ مرستیال معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک تفویض گردید.

 دراخیراسناد تسلیم دهی وتسلیم گیری کمک های بلاعوض کشور دوست ترکیه توسط آقای بلوچ وجنرال ترکیه به امضا رسید.