اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ نشر: Dec 05, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:

بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد  امورات ساختمانی حفر چاه های عمیق درقطعات وجزوتامهای مرکز وقول اردو های ساحوی

نمبر تشخصیه داوطلبی  :6LOTS 1397/MOD/W/C0094/25105/