داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موضوع تدارک : امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398
موضوع تدارک : امورات (ساختمانی وشبکه برق) اعمار دیپوی مهمات برای قوماندانی قول اردوی قوای هوائی کابل وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی :25105 98/ MOD –W –C0151 -13} روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Feb 20, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)حفظ مراقبت خدمات دیتابیس نرم افزار 12محل ریاست مالی 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : (224081397 ( MOD-S-F0658-) دانلود...
Feb 18, 2019 -
قرارداد9 قلم مواد تطهیریه آشپزخانه ها ضرورت سال مالی1398 قطعات وجزوتام های قول اردو ی ساحوی205 اتل مقیم کندهار دریک لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی
قرارداد9 قلم مواد تطهیریه آشپزخانه ها ضرورت سال مالی1398 قطعات وجزوتام های قول اردو ی ساحوی205 اتل مقیم کندهار دریک لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی . شماره داوطلبی (MOD-1398-G-Q0016-22702-1LOTS)ضرب العجل تسلیمی آفرها...
Feb 06, 2019 Feb 24, 2019
نشر اسپات های رادیویی اردوی ملی ضرورت مدیریت عملیات روانی ریاست اوپراسیون ستر درستیز وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398
موضوع تدارک : نشر اسپات های رادیویی اردوی ملی ضرورت مدیریت عملیات روانی ریاست اوپراسیون ستر درستیز وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : (MOD- NC- K0100- 22300) 1398 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Feb 05, 2019 Feb 23, 2019
اعلان قرارداد یک باب مغازه نمبر 5
Feb 03, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک 17 قلم مواداعاشوی حبوبات قطعات وجزوتامهای مرکزی وقول اردو های ساحوی سال 1398 نمبر تشخصیه...
Jan 27, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (13)قلم تخم گل ،گل،نهال مثمروغیرمثمر ضرورت مدیریت زراعت وترنری ریاست احضارات عینیات سال 1398...
Jan 21, 2019 -
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی : تعداد{153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی1398
موضوع تدارک : تعداد{153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی برای سال 1398} نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD-1398-G-L0012-22705 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{1,950,000}یک...
Jan 01, 2019 Jan 20, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تعداد (2) قلم ذغال سنگ تصفیه شده بداخل کارتن وچوب ارچه درگیران ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی وساحوی ریاست...
Dec 31, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی :(3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/G-L0011-22708 -1398 روش داوطلبی : باز...
Dec 27, 2018 -
صفحه 1 از 19