سال 1391

 د (1) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

 د (2) ګنی د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

 د (3,4) ګنو د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

د (5) ګنو د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

د (6) ګنو د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

د (8) ګنو د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.

د (9) ګنو د دفاع اوونیزی دلوستلو لپاره  دغه ځای  کلیک کړی.