قول اردوی 207 ظفر

تاریخچه تأسیس قول اردو207 ظفر

قول اردوی 207ظفر بتاریخ 7میزان 1383در تشکیل وزارت دفاع ملی توسط وزیر دفاع ملی وقت مرحوم مارشال محمدقسیم (فهیم) در 27کیلومتری جنوب شهر هرات افتتاح و پرچم جمهموری اسلامی افغانستان برافراشته شد .

قول اردوی ظفردر تشکیل یک گارنیزیون ، یک کندک پیاده نخست فعالیت امنیتی خویش را مطابق به مطالبات روزمره وپالیسی های وزارت دفاع ملی آغازنمود.

تعدادی ازشعبات وقطعات حمایوی قول اردومطابق به پلان انکشافی وزارت دفاع ملی ازاواخرسال 1383 ایجادوآغازبه فعالیت نموده که فعلا در5ولایت حوزه غرب وظایف خویش راانجام می دهد.

براثرانکشاف اردوی ملی قول اروی 207ظفر،سه لوای پیاده،سه گارنیزیون ،5 کندک ومرکزتعلیمی ،دو تولی مستقل داشته وهمزمان باسلاح ووسایط جدید ناتووتاسیسات رهایشی مجهز تکمیل و درحال رشد وانکشاف است

قول اردوی ظفر به اساس هدایات اوامر مقام وزارت دفاع ملی که تماما عملیات و فعالیت های روزمره را به هماهنگی کامل نیروهای امنیتی با تفاهم مشترک مسئولین محلی ، شورای های محترم ولایتی ، علما و سران اقوام انجام داده که امنیت فعلی حوزه غرب در سطح کشور الگو ونمونه مثال می باشد .

لوای اول درولایت هرات ویک کندک آن درولایت غورمصروف تامین امنیت می باشد.

لوای دوم پیاده قول اردوی 207ظفردرولایت فراه می باشد.

لوای سوم درولایت بادغیس میباشد.

 براساس پلان وزارت دفاع ملی ازبنیه لواها قطعات حمایوی مانند  شفاخانه یکصدبسترساحوی ، آمریت حفظ تاسیسات ملکیت های وزارت دفاع ملی ایجاد ومصروف خدمت می باشد.

همچنان  لوای دوم عملیاتهای خاص باکندکها ی چهارم ونهم کوماندو مجهزباسلاح وتجهیزات محاربوی بخاطراجرای وظایف امنیتی درهرات وشیندند موقعیت دارد.