فرقه 111 کابل

تاریخچه قوماندانی فرقه111مرکزی کابل!

 
 

به تاسی از امریه (0100) مورخ 9/4/1387 وزیر صاحب دفاع ملی ،قوماندانی فرقه 111 کابل درچوکات ستر در ستیز قوای مسلح تشکیل گردیده و بتاریخ 14 میزان سال 1387 در جنوب میدان هوای بین المللی کابل به فعالیت آغاز و به تاریخ اول جوزا سال 1388 طی مراسم باشکوه به اشتراک مقامات عالی رتبه وزارت دفاع ملی وستر درستیز رسما افتتاح گردید.

فرقه 111 کابل اکنون درشرق کابل واقع پلچرخی دارای 2 لوای 2 گارنیزیون 2 کندک مستقل میباشد.

لوای اول پیاده مقیم دارلامان مواقیعت دارد

لوای دوم واکنش سریع درداخل بیزگارنیزیون فرقه موقعیت دارد.

ساحه مسولیت فرقه 111 کابل تامین امنیت زون مرکز و کندک های پیاده در ولایت کندز، هلمند،و بدخشان مصرف تامین امنیت میباشد.