قول اردوی 201 سیلاب

تاریخچه تأسیس قول اردو201 سیلاب

اساس تشکیل اردوی ملی بمنظورمبارزه مشترک جامعه جهانی دربرابر تروریزم والقاعده وتحقق نخستین اهداف مندرجه توافقات بن به عنوان هسته ابتدایی ریفورم جدید تشکیلاتی اردودرحمل 1381 با ایجاد اولین کندک اردو ملی اساس گذاری وبعد از تشکیل لوا ها درسنبله ( 1382) قول اردو مرکزی که حال بنام قول اردوی 201 سیلاب یادمیشود حضور تشیکلاتی یافت ورسـمآ با اهــدای عـلـم مبارک توسـط جـلالتـمآب محترم حامـدکــرزی رئیـس جمهـوراسبق جمهوری اســلامی افـغـانستان شـامل نظـام جدیدالتأسـیس مـردمی در افغانستان گـردید. این قـول اردو درابتدا دارای پنج گـارنیزیون وسه لـوا دریازده ولایـت ذیـل ( کابل ، پروان ، پنجشیر ، کاپیسا ، وردک ، لوگر ، بامیان ، لغمان ، ننگرهار ونورستان) درگارنیزیون پلچرخی ووظایف امنیتی خویشراعملاً درزون شرق آغازنمود که از ابتدای تاسیس تااکنون پنج قوماندان قول اردو آتی الذکر بنامهای  تورنجنرال محمد معین«فقیر» تورنجنرال منیرمحمد«منگل» تورنجنرال محمد رحیم ، تورنجنرال عبدالله«حبیبی» تورنجنرال محمدزمان «وزیری» تقررحاصل نموده اند . طی مدت این قوماندانی درساحه مسؤلیت وظیفوی خویش اجرای عملیاتهای محاربوی وتصفیوی بمنظورتامین امنیت وبهبود زنده گی هموطنان خویش انجام داده وعلاوه ازاجرای عملیات ها کمک های انسان دوستانه وبشردوستانه رابه اهالی مناطق ساحه مسوولیت ،انتقال قطارهای اکما لاتی قول اردوهای ساحوی ، افرازگزمه های چکپاینت ها ، اجرای کمین ها کمک وتوزیع مواد خوراکی ، البسه ، ظروف وخیمه به آسیب دیده گان سیلاب ها درولایات کنر ، ننگرهار ولغمان  واحداث پل ها وپلچک ها بمنظور رفع مشکل آنی مردم وانتقال افراد گیرمانده درمحاصره آب درنقاط امن سهم فعال درپروسه نجات و تخلیه برف کوچ های  سالنگ درسال 1388 و 1386 در دومرحله وسقوط طیاره کام ایر درسال 1384 وطیاره پامیر درسال 1389 تامین امنیت شاهـراه  مواصـلاتی واکـمالاتی نمبر(1)کابل قندهار ونمبر(7)کابل جلال آباد سهم فعال درپروسه امنیت مراکز وسایت های رای دهی  انتخابات در دوراول ،دوم  وسوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تامین نموده است  تا اینکه درماه حوت سال 1389 ازگارنیزیون پلچرخی کابل تغیر وضع الجیش وبه گارنیزیون گمبیری درولسوالی قرغه یی ولایت لغمان  با اختصار ساحه مسوولیت درهفت ولایت ذیل ، کاپیسا ، پنجشیر ، پروان ، ننگرهار لغمان ٰکنر ونورستان وظایف امنیتی ونظم آوری را انجام داده ودرخدمت به هموطنان خود قرارگرفت . که پروسه انکشاف اردوی ملی به کمک وحمایت جامعه جهانی وهمکاری ما لی  وآموزش تعلیمات پیشرفته با تکتیک وآشنایی با اسلحه مدرن وتکنا لوژی جدید توسط کشوردوست ایالات متحده امریکا صورت گرفته که این امر درتقویت روحیه ومورال رزمی منسوبان وارتقاء قابلیت مسلکی آنها تاثیرات مثبت داشته است چنانچه قوماندانی قول اردو201 سیلاب در25 ماه قوس 1391 منحیث نخستین زون درسطح کشورمسئولیت های امنیتی را به عهده گرفت وتماماً اوپراسیون ها وعملیات های محاربوی ، تصفیوی چکپاینت ها ،افرازگزمه ها وفعالیت های روزمره را به همآهنگی کامل نیروهای امنیتی ، باتفاهم مشترک مسئولین محلی ،شوراهای محترم ولایتی ،علماء وسران اقوام درساحه مسئولیت وظیفوی خویش درهفت زون شرق وحومه کابل و(70) ولسوالی به اساس هدایت واوامرمقام های ستردرستیز ووزارت دفاع ملی بطورمستقلانه انجام میدهد که امنیت فعلی درساحه مسئولیت وظیفوی این قوماندانی نمونه مثال میباشد  .

ـــ درتشکیل قول اردو201 سیلاب فعلاً چهارلوای پیاده ،چهار گارنیزیون ،یک کندک تعلیمی ، کندک کشف واستخبارات، کندک انجینری ، کندک مخابره ، کندک حمایه لوژستیکی ودیپوی ساحوی باسلاح ، وسایط جدید ومدرن وتأسیسات رهایشی مجهزتکمیل ودرحال رشد وانکشاف میباشد.

ــ لوا اول پیاده قول اردو201 سیلاب درولایت لغمان ، لوادوم پیاده درولایات کنرونورستان ،لواسوم پیاده درولسوالی سروبی ولایت کابل ،ولایات کاپیسا، پروان وپنجشیر ولوا چهارم پیاده درولایت ننگرهار به تامین امنیت ، اجرای عملیات ها واوپراسیون های روزمره مصروف میباشند.

ــ براساس پلان وزارت دفاع ملی ازبنیه لواها وقطعات حمایوی مانند شفاخانه یکصدبسترساحوی وآمریت حفظ تأسیسات ملکیت های وزارت دفاع ملی ایجاد ومصروف به خدمت میباشند.

همچنان کندک اول صاعقه مربوط فرقه عملیات های خاص اردوی ملی مجهزباسلاح وتجهیزات محاربوی بخاطراجرای وظایف امنیتی در داخل گارنیزیون موقعیت دارد ودرساحه مسؤلیت این قول اردو وظایف خودراباهمآهنگی خوب بشکل درست اجرامینمایند.