قول اردوی ۲۰۵ اتل

تاریخچه قول اردوی 205 اتل

قوماندانی قول اردوی ۲۰۵ اتل اولین قول اردو ساحوی است که  در برج سنبله ۱۳۸۳در تشکیل وزارت دفاع ملی توسط وزیر دفاع ملی وقت مرحوم مارشال محمدقسیم (فهیم) در جوار میدان هوای قندهار افتتاح و پرچم جمهوری اسلامی افغانستان بر افراشته شد .

ساحه مســؤلیت قول اردوی ۲۰۵ اتل در اوایل ۵ ولایات زون جنوب کشور که عبارت بود اند از کندهار ،زابل ،ارزګان ،دایکندی و هلمند بوده که بعدا لوا سوم پیاده قول اردو ۲۰۵ اتل که در ولایت هلمند بود از قول اردو ۲۰۵ اتل جدا شد و قول اردو ۲۱۵ میوند تشکیل شد.

قول اردو۲۰۵ اتل فعلا داری چهار لوا پیاده و چهارگارنیزیون،شفاخانه مجهز دوصدبسترساحوی ،مرکز تعلیمی ،کندک سوم کوماندو لوا دوم عملیات های خاص و کندک های ( کشف، مخابره ،انجینری و حمایه لوژستیک ، تاسیسات) و تولی قرارګاه میباشد که چهار لواعبارت اند از:

  • لوا اول پیاده مقیم ګارنیزیون کندهار ساحه مسعولیت امنیتی آن ولسوالی های ولایت قندهار که عبارت اند از (شاولیکوت، میانشین ،نیش، پنجوایی، ارغنداب، ارغستان، دند ، دامان و شهر قندهار )میباشد.

  • لوا دوم پیاده مقیم ولایت زابل ساحه مسئولیت آن (تمامی ولسوالی های ولایت زابل) میباشد.

  • لوا سوم پیاده مقیم ولسوالی ژیری ولایت کندهار ساحه مسئولیت آن ولسوالی های ولایت قندهار که عبارت اند از (ژیری، میوند،غورک،خاکریزو دوراهی لشکرگاه الی دوراهی سنگین و بازار گریشک ولایت هلمند)میباشد.

  • لوا چهارم پیاده مقیم ولایت ارزګان ساحه مسئولیت آن (ولایات ارزگان و دایکندی) میباشد.

جنرالان که ازایجاد قول اردوی ۲۰۵ اتل الی اکنون بصفت قوماندان اجرای وظیفه نمود ه اند قرارذیل است.

1.   تورنجنرال مسلم  (حامد)

2.  تورنجنرال رحمت الله (روفی)

3.  تورنجنرال  گل آقا (نایبی)

4.  تورنجنرال شیر محمد (ځاځی)

5.  تورنجنرال عبدالحمید (حمید)

6.  تورنجنرال داود شاه (وفادار)

7.  فعلأ بریدجنرال امام نظر (بهبود) قوماندان قول اردو 205 اتل میباشد.