تحلیف عسکری جدید

تحـــلیــــف

ماده دوازدهم:

شخصی که به حیث افسر،بریدمل یاساتنمن مقررمی گردد،مکلف است حلف آتی رابجا آورد.

( بنام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام راپیروی وحمــــایت نمـــــوده بــــه وطـــــن،مـــــــــــردم وجمهوری اسلامی افغانستان خدمت گذاربوده،قوانین رارعایت،وجایب وظیفوی را تعمیل واز قلمروافغانستان حراست وپاسداری نموده،وظیفه خودراصادقانه وغیر جانبدارانه انجام داده،درتعمیل وتنفیذ احکام قوانین اهمال نورزیده درحفظ استقلال،حاکمیت ملی وتمامیت ارضـــی از ایثار جـــــان خویش دریغ نمی کنـــــم).