وظایف و نقش ستراتیژیک وزارت دفاع ملی

پس منظر

آنطوریکه در جهان معمول است اردوها مسؤولیت و رسالت واقعی دفاع از کشور، حفظ تمامیت ارضی ، نگهداری از حاکمیت ملی ، صیانت استقلال و حراست از ارزش های معنوی کشورها را به عهده دارد.

وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه ملی و تاریخی خود میداند که بادرنظرداشت وضعیت جیو پولیتیکی کشور، نیازمندیها و دیدگاه رهبری منتخب سیاسی کشور ساختار و انکشاف اردوی ملی را طوری تنظیم نماید  که در درازمدت نیازها و ایجابات دفاعی افغانستان را پاسخگو بوده و قادر به انجام رسالت عظیم دفاع از کشور باشد.

اردوی ملی ممثـل وحدت ملی و نمایانگر عزم و اراده آهنین کافه ملت افغانستان بوده و ازشرکت متوازن تمام اقوام ساکن وطن واحد ما تشکیل گردیده و تلاش عظیم صورت گرفته تا این اردو دارای انگیزه و روحیه کاملا ملی و اسلامی بوده و به مقتضیات یک نظام دموکراسی وفق داشته و جز ازعقیده به خداوند (ج) خدمت به وطن و اجرای صادقانه وظیفه تمایل دیگرنداشته باشد ، اساس موفقیت کاری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز مبنی بر نظارت موثر امور حسابدهی ، شفافیت و عدم فساد متمرکز میباشد که خوشبختانه با درنظرداشت اصول فوق الذکر اکنون اردوی ملی افغانستان از اعتماد و احترام مردم و جامعه بین المللی برخوردار است.

کمیت فعلی اردوی ملی افغانستان دارای سقف 195000 بوده که متشکل از 6  قول اردوی زمينی ، قوای هوائی بشمول ( قوای هوائی کابل ، کندهار ، شیندند ) و 3 فـــرقه صنوف مختلفه کــه متشکل است از:

 

 • 38 لوا ، 244 کندک ، 31 گارنيزيون ، 40 مرکز همآهنگی ساحوی و قوماندانيت های متوسط شامل تعليم و تربيه ، جلب و جذب ، قوتهای زمينی ، لوژستيک و صحيه انکشاف داده شده است ، ایجاد تشکیلات جدید در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز با اتکا بر افزايش تهديدات به منظورارتقای قابلیت های محاربوی  زیر این سقف در نظر گرفته میشود.

وظایف و نقش ستراتیژیک وزارت دفاع ملی

 • حفظ استقلال ، تمامیت ارضی  ، حراست از نوامیس و ارزشهای ملی و اسلامی ، احیای مجدد و احراز موقف شایسته و با اعتبار افغانستان در مجامع منطقوی و بین المللی  و حمایت از قانون اساسی کشور.
 • از بین بردن شورشیان و تروریزم در افغانستان و مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرائی.
 • تامین نقش قانون ، عدالت اجتماعی  و فرهنگ ضد فساد.
 • حمایت از بازسازی و انکشاف ملی.

در حمایت از این نقش و با در نظرداشت  اهداف ملی نظامی ، وظایف استراتیژیکی وزارت دفاع ملی افغانستان منحیث قاعده هرم سکتور امنیت کشور ، در روشنی قانون اساسی و سایر قوانین مربوط در راستای تامین منافع ملی ، اهداف امنیت ملی و پاسخگوی به تهدیدات  در عرصه های آتی خلاصه میگردد:

 • سرکوب  شورش مسلحانه ،  شورشیان و طالبان در افغانستان.
 • مبارزه علیه القاعد ه و تروریزم.
 • تامین امنیت ، حمایت از تنفیذ قانون ، رعایت حقوق بشر و ایجاد یک محیط سالم.
 • ارتقای قابلیت های استخباراتی اردوی ملی و تامین همآهنگی با ارگانهای کشفی و استخباراتی قوتهای امنیتی داخلی  و نیروهای امنیتی بین المللی در افغانستان.
 • ایجاد و جابجا نمودن قوتهای اضافی اردوی ملی در کشور (از لحاظ کمیت وکیفیت) به منظور تامین امنیت با توجه به سطح تهدیدات امنیتی و استفاده موثر منابع درین راستا.
 • حمایت از وزارت امورداخله ، پولیس ملی و پولیس سرحدی در وضعیت های خاص و اخذ مسئولیت سوق و اداره قوتهای امنیتی هنگام که کنترول  تهدیدات و بحرانات از توانایی پولیس ملی تجاوز نماید.
 • حمایت از پروسه خلع سلاح گروپ های مسلح غیر قانونی( DIAG).
 • حمایت از سایر وزارت خانه ها و نهاد های دولتی در جلوگیری از زرع و ترافیک مواد مخدر در داخل کشور.
 • رسانیدن کمک به اهالی ملکی در حالات اضطراری ، آفات طبیعی و غیر طبیعی و سایر بحرانات  در صورتیکه ایجاب نماید و ایفای نقش جهت جلوگیری از بحران ها  و کنترول وضیعت  اضطراری.
 • ایفای نقش موثر در حفظ امنیت شاهراه ها ی عمده مواصلاتی به منظور جلوگیری از مسدود شدن آن در حالات اضطراری.
 • تقویت و انکشاف مناسبات نظامی دو جانبه و چندین جانبه با ممالک شامل ناتو و ممالک همسایه در همآهنگی با وزارتخانه ها و سایر نمایندگی ها.
 • تامین همآهنگی و تشریک مساعی با ارگانهای امنیتی کشور و قوماندانی حمایت قاطع از طریق مراکز هماهنگی ایجاد شده بمنظور تامین بیشتر امنیت و ثبات در کشور و جلوگیری از تلفات و ضایعات ملکی.
 • حمایت از پروسه بازسازی و انکشاف ملی.
 • رعایت حقوق بشر، تامین عدالت اجتماعی ، ایجاد محیط سالم و تقویت فرهنگ ضد فساد.