اوامر وهدایات

امر شماره (650 ) مورخ : 5 / 7 : 1390 مقام محترم وزارت دفاع ملی پیرامون تطبیق پلان عملی درخصوص جلوگیری از استخدام  و سوء  استفاده از اطفال درقوتهای اردوی ملی افغانستان

استخدام اطفال در منازعات مسلحانه توسط طرف های درگیر درجنگ، یکی از مشکلات اساسی دربرابر نهادهای دفاع ازحقوق بشر سازمان ملل متحد قراردارد.

سازمان ملل متحد وبخش دفاع از حقوق اطفال این نهاد پیوسته این مسئله را درجلسات خود طرح نموده وفیصله نامه های متعددی را دراین راستا به تصویب رسانیده است.

قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل شماره 1261 درسال 1919 ، شماره 1539 در سال 2004 ، شماره 1612 در سال 2005 ، شماره 1882 درسال 2009 همه درخصوص جلوگیری از استخدام وسوء استفاده از اطفال، تجاوز جنسی و خشونت علیه اطفال، کشتن ومجروح ساختن اطفال درحالت عادی وهنگام منازعات مسلحانه می باشد. کشورهای امضا کننده این فیصله ها متعهد به تطبیق آن می باشند.

بدین سلسله افغانستان نیز منحیث عضو فعال سازمان ملل متحد تعهد نموده است تا موضوع شرکت اطفال زیر سن 18 سال را در درگیری های کنونی درکشور ما مورد بررسی جدی قرار دهد.

طوریکه به تاریخ 30 جنوری سال 2011 توافقنامه­ ای درخصوص پلان مشترک تطبیقی دراین خصوص، فی مابین محترم وزیر امورخارجه افغانستان ونماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به امضا رسید که برمبنای آن قوتهای امنیتی افغانستان مکلف به بررسی موضوع متذکره دربین صفوف قوتهای امنیتی می باشند. بدین منظور وزارت دفاع ملی درطرح پلان مشترک تطبیقی درگروپ کاری حضور فعال داشته ودر تطبیق آن باوزارت محترم امورخارجه ونهادهای بین المللی مساعی لازم بخرج داده است.

جهت تطبیق خواسته های برنامه عمل، قطع نامه ها ومیثاق های ملل متحد در قرارگاه ها جزوتامها وقطعات وزرات دفاع ملی وستردرستیز

امــــــــــــــــــــــر می نمایم:

1.    ستردرستیز به قوماندانی عمومی جلب وجذب وقوماندانی تعلیم وتربیه وظیفه بدهد تا روی میکانیزم مشخص، جهت جلوگیری از جذب اطفال زیر سن 18 سال کارنموده وسیستم راپوردهی آن را پیگیری وتعقیب نماید.

2.    ستردرستیز به قوماندانان قول اردوها، لواها وسایر جزوتامها های اردوی ملی وظیفه بدهد تا موضوع موجودیت اطفال زیر سن 18 سال را درمربوطات شان مورد بررسی جدی قرارداده درصورت موجودیت آنان تدابیرلازم را جهت منفکی شان اتخاذ بدارند.

3.    ستردرستیز وریاست های حقوق وزارت دفاع ملی درپلانگذاری های شان موضوع جلوگیری از استخدام اطفال زیر سن 18 سال را شامل ساخته وسایر ریاست ها به نوبه خود دراین راستا مکلفیت دارند تا باسایر ارگانها هماهنگی کامل را ایجاد نمایند.

4.    ستردرستیز به تمام قرارگاه های قطعات وجزوتام وقطعات عملیاتی خویش وظیفه دهد تا درجریان اوپراسیونها وعملیات های محاربوی با اطفال نیازمند به کمک حق اولویت داده ودرصورت ضرورت مساعدت لازم را انجام دهند.

درصورت برخورد بااطفال متهم به همکاری باگروهای مسلح مخالف، رفتار معیاری مطابق به معیارهای بین المللی صورت گیرد.

5.    ستردرستیز، معاونیتها وریاست های قرارگاه وزارت دفاع ملی سهولت های لازم را در تقسیم اوقات بازدید ودسترسی منظم کارمندان نظارت وگزارش دهی ملل متحد به تمام مراکز استخدام وآموزشی اردوی ملی فراهم نماید.

6.    ستردرستیز وریاست روابط اجتماعی،پارلمانی وامورعامه بخاطرجلوگیری از استخدام اطفال زیر سن 18 سال در اردوی ملی برنامه های جهت آگاهی عامه ازطریق رسانه های صوتی وتصویری منتشر نمایند.

7.    ستردرستیز مسئوولیت دارد تا درهماهنگی باسایر ارگانهای مسئوول ازچگونگی موجودیت وسوء استفاده از اطفال زیر سن 18 سال در اردوی ملی به مقام  وزارت دفاع ملی طور ماهوار گزارش ارایه نموده ومعاونیت پالیسی وستراتیژی را نیز درجریان قراردهد.

8.    ستردرستیز ومعاونیت استراتیژی وپالیسی وزارت دفاع ملی از تطبیق خواسته های برنامه عمل، قطعنامه ها و میثاق های ملل متحد وامرهذا مسئوولیت دارند.

وزیردفاع ملی