سمع شکایات

اطلاعیه

منسوبین قهرمان اردوی ملی افغانستان!

بخاطر دفاع و حراست از وطن، تمامیت ارضی، مبارزه برعلیه هرنوع فساد و اعمال غیر قانونی، شکایات و مشکلات خویش را با ما در مرکز و احد سمع شکایات در میان گذاشته تا با حفظ محرمیت و هویت شما به اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.

ایمیل:

ig.nokariwali@mod.gov.af

 

موبایل

PBX

PBX

0729090951

0202661907

0202661900

0731090961

0202661947

0202661896

0771111370

0202670331

0202661948

0703355355

0202671980

0202661926