نتایج کانکور دور چهاردهم اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

شماره اسم  ولد ولدیت مکتب سال فراغت ولایت  ملیت  ای دی  نمبر تیلفون ملاحظات
1 عبدالله خیرمحمد ولی محمد سیداسماعیل بلخی 1396 کابل هزاره J01067875 773347895  
2 فیصل شاه محمود  غلام سرور پلچرخی 1396 کابل پشتون J01067897 798294502  
3 حلیم جان سیدجان میاجان غازه 1396 کابل پشتون J01067829 775885590  
4 فرمان الله مطیع الله میرحمزه غلام محمدفرهاد 1395 کابل پشتون J01067839 787931961  
5 مختاراحمد غلام حیدر غلام رسول ابوزرغفاری 1396 کابل تاجک J01067837 782732275  
6 میلاد محراب الدین معراج الدین امانی 1394 کابل تاجک J01067927 790595901  
7 مرتضی میرمسجدی الله میر عثمان بن عفان 1395 کابل تاجک J01067905 774820684  
8 عبدالمطلب عبدالشکور محمدکبیر غازی 1395 کابل تاجک J01067904 744278424  
9 بابرخان دلاور حفیظ الله غلام حیدرخان 1395 کابل پشتون J01067869 780951760  
10 احمدپرویز عصمت الله  بسم الله  فقیرفیروزی 1394 کابل پشتون J01067972 794484861  
11 عصمت الله حاجی لاجورد سخی محمد  ده عربان قرغه 1396 کابل پشتون J01067906 772631421  
12 مزمل عبدالزاهد عبدالواحد خراسان 1394 کابل تاجک J01067935 770301429  
13 لطف الله شاهین سلطان عمر استاد خلیل الله خلیلی 1396 کابل پشتون J01067820 787872877  
14 عبدالله محمد امان گل احمد ح ش 1396 کابل پشتون J01068011 775452701  
15 فیض الله شیرالله محمودشاه میدان هوائی بگرام 1394 کابل تاجک J01067948 778034954  
16 محدنسیم عبدالخلیل گل محمد حسین خیل 1395 کابل پشتون J01067863 744220022  
17 حسیب الله غلام محبوب غلام حیدر سیدنورمحمد شاه مینه 1395 کابل تاجک J01067774 790995502  
18 امیدالله حمیدالله حفیظ الله عاشقان وعارفان 1394 کابل تاجک J01067823 782235308  
19 فواد  عبدالاحد  سردارمحمد  الجهاد  1395 کابل پشتون J01067970 790851506  
20 سمیع الله محمد حنیف محمود ح ش 1396 کابل پشتون J01068003 776130806  
21 وسیم  مرزامحمد  درمحمد  اکبرفانیان  1395 کابل تاجک  J01067977 787267324  
22 صفا محمد بای محمد نثاراحمد سیدالناصری 1395 کابل تاجک J01067835 791647773  
23 صفی الله خواجه میرسید جان محمد حسین ح ش 1396 کابل پشتون J10017702 703020104  
24 عبدالله عبدالنظر عبدالغفور نادریه 1395 کابل تاجک J01067959 791214723  
25 عبدالباسط عاقل شاه مستان شاه ح ش 1396 کابل تاجک J01068005 770153724  
26 وحیدالله امان الله حمیدالله امیرحبیب الله 1396 کابل پشتون J01067946 772668810  
27 صفت الله جنت گل جانگل حضرت خالد بن ولید 1396 کابل پشتون J01067876 788188997  
28 محمدمجیب محمدواسع محمدجان امانی 1396 کابل تاجک J01067755 700241701  
29 مصطفی محمدعالم محمداعظم خصوصی شفق 1395 کابل تاجک J01067843 763019281  
30 سنگر خلیل الله محمدیعقوب شینه 1394 کابل تاجک J01067757 784798914  
31 عبدالاحد محمد عادل فضل الخالق ح ش 1396 کابل پشتون J01068016 779493829  
32 احمدخالد احمدشعیب محمدیونس سیدیوسف عالمی 1396 کابل تاجک J01067750 779201851  
33 لطف الله شینواری جانداد غازی محمدشاه 1395 کابل پشتون J01067871 798780060  
34 رضوان بریالی عبدالسمیع محمدعمرشهید 1395 کاپیساء تاجک J05003859 728466718  
35 وسیم گل محمد سیداکبر حبیب الرحمن شهید 1396 کاپیساء تاجک J05003799 770087730  
36 عاب الدین احمدعلی جمال الدین نصرت الله شهید 1396 کاپیساء تاجک J05003810 764385430  
37 احمدنوید رحمت الله  حمیدالله  استاد خلیل الله  1396 کاپیساء تاجک  J05003917 795343428  
38 شفیق الله شفیع الله سیدمحمد غازی عثمان 1395 کاپیساء پشتون J05003828 770200511  
39 عبیدالله نورالدین باشی محمد محمودراقی 1396 کاپیساء تاجک J05003778 744443286  
40 احمدضیا عبدالخلیل بسم الله غلام حیدرخان 1395 کاپیساء تاجک J05003911 798111231  
41 شعیب محمداشرف حاجی عصمت  پلچرخی  1396 کاپیساء پشتون  J05003918 766472023  
42 احمد  خواجه گل  غلام بهاوالدین  آقاشیرین  1396 کاپیساء پشتون J05003761 776061338  
43 محمدجواد عبدالله امین الله مولوی جلال الدین 1395 کاپیساء تاجک J05003878 792440364  
44 ایمل محمدشیرین محمدآغا غازی عثمان 1396 کاپیساء پشتون J05003758 790388272  
45 عبدالرشید عبدالمناف عبدالهاشم عالی غازی 1396 کاپیساء تاجک J05003796 799438377  
46 مرحبا غلام حضرت غلام محمد حافظ عبدالمجید 1396 کاپیساء تاجک J05003781 776549208  
47 محمدنائب حبیب الرحمن غلام محمد عبدالهادی 1394 کاپیساء پشه ئی J05003749 770800276  
48 محمدناصر محمدنسیم محمدقاسم حضرت فرخشاه 1395 کاپیساء تاجک J05003862 766273544  
49 مقبول آقا عبدالسلام رحمت الله ضیاالحق شهید 1394 کاپیساء تاجک J05003748 771080934  
50 مجید نصرالدین جلال الدین شهرک وحدت 1396 کاپیساء تاجک  J05003916 748168528  
51 زبیح الله امیرجان بسم الله جان دگروال عبدالغفار 1396 کاپیساء تاجک J05003827 748222956  
52 سیدمحمد امام الدین محمدعلی عبدالمجید 1396 کاپیساء پشتون J05003824 777182895  
53 محمدقیس غلام نقشبند محمدروف ح ش 1396 کاپیساء تاجک J05003920 790129191  
54 محمداسمعیل محمدیونس محمداسمعیل چینکی  1395 پروان تاجک J04005968 785259584  
55 سمیع الحق محمدیونس محمداسماعیل چینکی  1395 پروان تاجک J04005938 766664770  
56 عبدالوحید عبدالمالک سیداشرف سیدالرحمن 1395 پروان تاجک J04005948 766214209  
57 محمدرومل محمداسمعیل خیرمحمد  ده عربان  1395 پروان تاجک J04005970 781222326  
58 مسعودالله  شاه ولی الله  نیازمحمد  میرعلی احمد  1395 پروان تاجک J04005965 788510057  
59 عبدالباسط عبدالرحمن  حبیب الرحمن  شیرآقاشهید 1395 پروان تاجک J04005969 795434149  
60 عبدالولی عبدالواحد شهواب خان سیف الرحمن  1395 پروان تاجک J04005929 795498624  
61 عبدالحمید جمعه خان  شاه پسند  شهرک ملی  1396 پروان تاجک J04006026 744950993  
62 صبورشاه میرجان شاه مرزاشاه ملا لالاجان 1395 پروان تاجک J04006008 765788576  
63 عبدالعلیم رضاجان خلیفه ملا لالاجان 1395 پروان تاجک J04006007 767130973  
64 محمد جواد عبدالقیوم محمد رسول ح ش 1396 پروان تاجک J04006150 779156497  
65 فیصل  عبدالرحیم  محمدیاسین  سیدنورمحمدشاه  1395 پروان پشتون J04005971 765596657  
66 عزت الله غلام ربانی غلام سرور امام اعظم آقتاش 1395 پروان تاجک J04006010 767265194  
67 راشداحمد جانثار علی اصغر زراعت  1396 پروان تاجک J04006048 794954421  
68 ولی الله غلام فاروق غلام سخی ذکور جبل السراج 1396 پروان تاجک J04006018 784352064  
69 محمدفهیم  عبدالطیف عبدالواحد  انستیتوت تکنالوژی 1395 پروان تاجک J04005918 782979003  
70 صمیم آقا  سردارآقا عبدالکریم  میدان هوائی بگرام 1395 پروان تاجک J04005964 766475850  
71 محمد مراد گلزار سردار ملا لالاجان 1395 پروان تاجک J04006039 789969581  
72 اخترمحمد  عبدالرحمن محمد شاه شهید نیازی 1395 پروان تاجک J04006000 771221605  
73 خالد احمد سلطان عزیزمحمد میرعلی احمد  1395 پروان تاجک J04005941 788131541  
74 گلستان عبدالرازق گلستان ح ش 1396 پروان تاجک J04006144 772992228  
75 عبدالباسط عبدالروف عبدالرحیم ح ش 1396 پروان تاجک J04006147 776877229  
76 روف محمدامیر قمبرعلی ذکورزارین 1395 بامیان هزاره J32005024 748487565  
77 عبدالباسط عبدالعلم میرقاسم مرکزبامیان 1395 بامیان هزاره J32005044 706622882  
78 نجمه علی جان سخی داد معرفت 1396 بامیان هزاره J01068046 798509872 اناث
79 محمدعزیز شاه خداد محمدحسین مرکزبامیان 1395 بامیان هزاره J32005047 791533047  
80 سلیمان موسی محمدنبی غوراب 1395 بامیان هزاره J32005057 773552836  
81 امان الله محمدعلی عوض غرغری 1395 بامیان هزاره J32005034 772496654  
82 عبدالستار عبدالحکیم عبدالکریم مرکزبامیان 1395 بامیان هزاره J32005051 778849449  
83 حسین عبدالله سرور جبرئیل 1395 بامیان هزاره J32005062 783204439  
84 نبی عوض حاجی حسین تره پس 1395 بامیان هزاره J32005031 774107178  
85 رحمن قوم علی یوسف پیتاب سراب 1395 بامیان هزاره J32005030 774182189  
86 نجیب الله خداداد حسین داد مختلط میان کوک 1395 بامیان هزاره J32005043 772826077  
87 علی دوست محمداسحق علی رضا مرکزبامیان 1396 بامیان هزاره J32005070 767642455  
88 حسن خداداد غلام ذکورفتح 1394 بامیان هزاره J32005022 795240727  
89 حمید محمد غلام علی مرکزبامیان 1396 بامیان هزاره J32005079 766375935  
90 جمعه باقیر اسحاق تربلاق 1395 بامیان هزاره J32005029 778325879  
91 محمدحلیم محمدداود محمدعثمان مرکزبامیان 1396 بامیان تاجک J32005080 765621385  
92 محمد محمدطاهر غلام علی ذکورسچک 1396 بامیان هزاره J32005072 774655209  
93 قدرت الله  قربان علی  علی محمد  سیدالشهدا  1396 بامیان  هزاره  J32005116 765909131  
94  اسدالله یادگار برات غوراب 1395 بامیان هزاره J32005056 764919825  
95 محمد قادر محمد ناصر رستم علی ح ش 1396 بامیان هزاره J32005123 770271357  
96 نقیب الله خیرمحمد امان الله مرکزبامیان 1396 بامیان تاجک J32005103 749863701  
97 امان الله محمدنظر خدای نظر انستیتوت ساختمانی 1396 بامیان تاجک J32005082 776003043  
98 ایت الله محمد علی غلام علی ح ش 1396 بامیان هزاره J32005119 748774766  
99 سمیع الله محمدرحیم کریم خان بازارک 1395 پنجشیر تاجک J06001849 744276658  
100 حسیب الله محمدامین محمدامان غلام حیدرخان 1395 پنجشیر تاجک J06001883 796566566  
101 عبدالسلیم محمدیاسین محمدعثمان استادبهره مند 1396 پنجشیر تاجک J06001896 791872950  
102 فاروق  سعادت خان  الله داد  فتح  1395 پنجشیر تاجک J06001809 700680156  
103 میلاد عبدالجمیل عبدالشکور عبدالغفورندیم 1395 پنجشیر تاجک J06001806 797475615  
104 ذکرالله شکرالله شاه محمود عبدالودود شهید 1395 پنجشیر تاجک J06001859 771408923  
105 مجتبی شیردل مهردل مولوی نفیس محمد 1394 پنجشیر تاجک J06001788 747230409  
106 فیض محمد شیرمحمدخان شاه بدل ابوذرغفاری 1396 پنجشیر تاجک J06001908 793314997  
107 صمیم آغا شیرین قمرالدین استادبهره مند 1396 پنجشیر تاجک J06001897 775540225  
108 امید محمدحکیم مرزاخان ذبیح الله خان شهید 1395 پنجشیر تاجک J06001843 797548698  
109 محمدمصدق عبدالعزیز شیرمیرزا حبیبیه 1394 پنجشیر تاجک J06001779 787404010  
110 عصمت الله آقامحمد نظرمحمد خاتم الانبیاء 1395 پنجشیر تاجک J06001869 747040310  
111 احمدجعفر امام جان محمدامین خان شابه 1395 پنجشیر تاجک J06001860 708026372  
112 صبغت الله حبیب حسین علی جمعه سرخ آباد 1395 وردگ هزاره J02003872 748620382  
113 اسدالله محمدحسین جمعه عبدالرحیم شهید 1396 وردگ هزاره J02003853 793310644  
114 نصیراحمد نوروز تاج محمد بیرمک 1395 وردگ هزاره J02003924 748010386  
115 علی رضا محمدامین حاجی فیض محمد سیدالشهدا 1396 وردگ هزاره J02003861 764233594  
116 کفایت الله نصرالله محمد یوسف ح ش 1396 وردگ پشتون J02003964 767830320  
117 ذبیح الله محمدولی محمدالدین اونحی 1395 وردگ پشتون J02003866 772304623  
118 مجتبی حسین بخش قاسم امانی 1395 وردگ هزاره J02003940 798410607  
119 مرتضی محرم علی سلطان علی ح ش 1396 وردگ هزاره J02003963 764713142  
120 عزت الله کیمیاگل هزارگل عبدالکبیرخان 1396 وردگ پشتون J02003877 770044067  
121 حماد الله  محمودشاه  حضرت شاه  حبیبیه 1396 وردگ پشتون J02003815 749067056  
122 شمس الرحمن شا جهان محمدعباد حبیبیه 1394 وردگ پشتون J02003944 767216122  
123 لطف الرحمن شمس الرحمن سیداحمد اسماعیل حسن زی 1396 وردگ پشتون J02003885 799195059  
124 رفیع الله بریالی جان خان حامدکرزی 1395 وردگ پشتون J02003892 798995412  
125 حمدالله سخی سلام جان حامدکرزی 1396 وردگ پشتون J02003933 777616164  
126 هدایت الله اسدالله شیرین دل ابوزرغفاری 1396 وردگ پشتون J02003856 789786197  
127 نصیح الله علی خان رحمت الله الجهاد 1396 وردگ پشتون J02003882 778113408  
128 احمدسلطان احمدجان محمدجان ابوزرغفاری 1396 وردگ پشتون J02003910 785861221  
129 احمدعزیز عبدالحکیم محمدیونس فاضل بیک 1395 وردگ پشتون J02003901 744683574  
130 نوادشریف شیرجان  عبدالواسع  اسماعیل حسن زی 1396 وردگ پشتون J02003824 787186231  
131 رفیع الله گل امین محمد اسحق ح ش 1396 وردگ پشتون J02003975 767515779  
132 عبدالباسط محمدداهود خان شیرین عبدالکبیرخان 1395 وردگ پشتون J02003868 767541325  
133 روح الله محمدیعقوب زرجان تاج محمدخان 1396 وردگ پشتون J02003864 766693622  
134 روح الله محمد عارف علی رضا ح ش 1396 وردگ هزاره J02003969 773727282  
135 لطف الله صدیق الله عبدالغفار ح ش 1396 وردگ پشتون J02003966 771515987  
136 روح الله عبدالله سهراب علی ح ش 1396 وردگ هزاره J02003972 773596319  
137 عارف دولت عبدالحسین ح ش 1396 وردگ هزاره J02003965 778319150  
138 توحیدالله عاشق الله محمدقاسم قلعه جانان 1395 ننگرهار پشه ئی J10017549 778644574  
139 محمد موسی صنعت خان یوسف محمدی صاحب زاده 1395 ننگرهار پشتون J10017674 789903183  
140 مصطفی روح الامین شهزاده خان  چپرهار 1395 ننگرهار پشتون J10017474 793031584  
141 اورنګ زیب  نازل الرحمن  ګل اسلام شولانی 1395 ننگرهار پشتون J10017660 729985860  
142 دوست محمد حاجی افریدی جلیل قلعه جانان 1395 ننگرهار پشتون J10017567 72061699  
143 شهنواز حسام حاجی دری خان خوشحال خان 1396 ننگرهار پشه ئی J10017581 704767097  
144 ابراهیم امان الله  عبدالله وزیر محمد ګل خان 1395 ننگرهار پشتون J10017673 789429635  
145 عتیق الله  عین الله بدی مارکوه 1396 ننگرهار پشتون J10017603 783899829  
146 شاهدالله ظابط خان مسافرخان قابلبای 1396 ننگرهار پشتون J10017482 764655731  
147 محمد ضمیر محمد نسیم جمعه خان ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017682 766483665  
148 صالح محمد الیاس محمد امیرمحمد ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017700 797917767  
149 حامد بازمحمد پاینده محمد عبدالرحمن پژواک 1396 ننگرهار پشتون J10017521 785172027  
150 لونګ  صحبت خان  صمد خان وزیر محمد ګل خان 1395 ننگرهار پشتون J10017661 777231496  
151 شرافت  نورانی  نیاز محمد خوشحال خان 1396 ننگرهار پشتون J10017523 765426125  
152 رحیم  عارف داد محمد  چکنوری 1395 ننگرهار تاجک J10017655 776120597  
153 ضیاالرحمن  ولایت خان  نادرخان  کوت  1395 ننگرهار پشتون J10017476 793250498  
154 جوهر نصیب جان نظرګل مارکو 1395 ننگرهار پشتون J10017557 775441935  
155 عبدالله  عبدالغفور ګندیرګل ایمل خان  1395 ننگرهار پشتون J10017555 772424744  
156 توحید الله وحید الله فضل محمد ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017697 787985380  
157 عبدالرحمن شیرمحمد حضرت گل ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017685 770305202  
158 ابوذر الوزی غفور   باریکاب 1395 ننگرهار پشتون J10017636 787821810  
159 محمدادریس محمدایاز سربلند نورمحمدشاه مینه 1396 ننگرهار پشتون J10017631    
160 رضوان الله جان محمد  پیرمحمد محمدی صاحب زاده 1396 ننگرهار پشتون J10017516 783521778  
161 عتیق الله  محمد رسول  حسام الدین  محمدی صاحب زاده 1395 ننگرهار پشتون J10017657 787441008  
162 زرکت الله حضرت الله رحمت الله ۲۶ویالی 1396 ننگرهار پشتون J10017625 784515832  
163 صفت الله ګل خطمیر محمدانور سیداحمدخیلو 1396 ننگرهار پشتون J10017512 790668460  
164 محمد جلال محمد هاشم حبیب خان خیرالبشر 1395 ننگرهار پشتون J10017577 774907676  
165 نورعالم شیرالرحمن میاه پاینده خان ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017691 789991772  
166 ذبیح الله ریزالله رحمت شاه ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017692 785051536  
167 زبیر ریس خان حاجی محمد حسین ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017695 766323083  
168 اسد الله محمد اجان اسلم جان ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017693 780797220  
169 کامران حاضرمحمد خان محمد ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017688 767979720  
170 عبدالرحمن فضل الرحیم محمد رحیم ح ش 1396 ننگرهار پشه ئی J10017698 789696284  
171 فواد احمد محمد عوض گل محمد فقرالله 1395 ننگرهار تاجک J10017568 783723215  
172 محمد عباس حاجی گل محمد حاجی رمضان ح ش 1396 ننگرهار پشتون J10017690 788451770  
173 ذبیح الله شاه جهان  علی یار ډنډونولیسه 1395 کنر پشتون J12003445 771011849  
174 اظهار الله اسد الله محمد اکبر اسمار  1396 کنر پشتون J12003492 772924976  
175 شاهدالله سمیع الله شیر اصلاح 1395 کنر پشتون J12003511 705066951  
176 نقیب الله  محمدهاشم پاینده محمد ابراهیم خلیل الله 1396 کنر پشتون J12003410 784510476  
177 شاکرالله قدرګل ګل محمدی کبیرستوری 1396 کنر پشتون J12003462 775561276  
178 انعام الله اسد الله محمد اکبر اسمار  1396 کنر پشتون J12003490 77677817  
179 عارف الله درویش عبدالوکیل کبیرستوری 1396 کنر پشتون J12003453 788042736  
180 شاهدالله نصرالله مصطفی خان پلچرخی 1395 کنر پشتون J12003508 770770012  
181 عزفان الله  امین الله  محمدقاسم نورګل 1396 کنر پشتون J12003483 783847364  
182 سبحان الله محمدجان خان تجورخان عمراخان 1396 کنر پشتون J12003475 764452504  
183 ساهیل خان  شیرخان  رحمت قیوم  باب الجهاد 1394 کنر پشتون J12003514 783367079  
184 حمیدالله ظاهرالله نیازمحمد عمراخان 1395 کنر پشتون J12003464 764414072  
185 خالد محمد طاهر حضرت حبیب افغان مراد 1395 کنر پشتون J12003498 770070873  
186 اسدالله  نورزاده  لعل محمد عمراخان 1396 کنر پشتون J12003425 777327566  
187 راحت الله شفیق الله قلندخان دکوتکی 1396 کنر پشتون J12003473 777760209  
188 ادریس ناموس روزمحمدخان باب الجهاد 1396 کنر پشتون J12003454 775362923  
189 لیاقت الله حبیب الله نیازمحمد عمراخان 1395 کنر پشتون J12003458 775838702  
190 بلال  محمدطاهر غلام الرحمن ابراهیم خلیل الله 1395 کنر پشتون J12003417 786507795  
191 عرفان الله شریف الله محمد گلاب ح ش 1396 کنر پشتون J12003526 785256534  
192 عبید الله عبدالمتین  سید اصغر ح ش 1396 لغمان پشتون J11002708 774544980  
193 عبدالباسط  دل آقا نور محمد داکترعبدالله 1396 لغمان تاجک J11002593 784342180  
194 عبیدالله لعل محمد عبدالکریم خوشحال خان 1396 لغمان پشتون J11002616 784823312  
195 اکام الله تواب نیک محمد استقلال 1395 لغمان پشتون J11002646 744161798  
196 زرپاچا محمددوران صاحب ګل علی خیل 1395 لغمان پشتون J11002648 785758364  
197 جمشید انارکل بهره کل چارباغ 1395 لغمان پشتون J11002566 787592184  
198 مجیب الرحمن رحیم جان سبزمحمد محمدجانخان 1396 لغمان پشه ئی J11002699 783075165  
199 عبدالنسیم عبدالعلیم میرعلم غلام محمد 1395 لغمان تاجک J11002587 789028800  
200 عمران حنیف الله محمدغلام سناتورجنت گل خان 1396 لغمان پشه ئی J11002602 774134421  
201 زرجان محمدجان حضرت الدین داکترعبدالله 1396 لغمان پشتون J11002619 780081136  
202 محمدطارق محمدشرین قلم الدین داکترعبدالله 1395 لغمان پشتون J11002633 778593244  
203 سعیدالرحمن حبیب الرحمن امیرمحمد عمرفاروق 1395 لغمان پشتون J11002665    
204 مزمل سمیع الله  عطامحمد عبدالغفوراحمدی 1396 لغمان پشتون J11002555 782042630  
205 دادالله لعل محمد محمدجان ایمل خان 1395 لغمان پشتون J11002571 778353706  
206 قدرت الله  محمد اکرام محمد انعام مهترلمک 1395 لغمان پشتون J11002597 781661979  
207 فرهاد غلام علی جانداد ح ش 1396 لغمان پشتون J11002705 774870876  
208 نبی الله سیدکریم محمدکریم علی خیل 1396 لغمان پشتون J11002614 780731158  
209 مریم دادخدا یارمحمد نسوان
 سیدنورمحمدشاه
1396 لغمان تاجک J01068047 730179129 اناث
210 سیدپاچا محمددوران صاحب ګل علی خیل 1396 لغمان پشتون J11002645 789933270  
211 واریث خان ظابط خان جمعه ګل سیدجمالدین افغان 1395 لغمان پشتون J11002576 791228335  
212 صدام میراجان میامیاجان دره غر 1396 لغمان پشتون J11002615 780780669  
213 واحد الله اسد الله سردار ح ش 1396 لغمان پشتون J11002702 783484680  
214 کریم الله سمیع الله غلام حضرت ح ش 1396 لغمان پشتون J11002703 783285085  
215 حامید شیرمحمد محبت خان داکترعبدالله 1396 لغمان تاجک J11002653 787320050  
216 مجیب الله محمود محمدامین عبدالقدیر 1395 لغمان تاجک J11002561 730402779  
217 ذاکر الله عبدالرزاق سید کمال نانګل 1395 نورستان نورستانی J13000305 700635062  
218 یاسراحمد محمدظریف ګلداد رحمان بابا 1395 نورستان نورستانی J13000304    
219 محمدعمر نقیب الله محمدعمر زراعت 1395 نورستان نورستانی J13000320 700223369  
220 محبوب الله محمد علم غلام رسول ح ش 1396 نورستان نورستانی J13000323 707716385  
221 فرید الله ګل رحیم یار محمد نانګل 1395 نورستان نورستانی J13000309 792606746  
222 عرفان الله محراب محمد جان ح ش 1396 نورستان نورستانی J13000321 704420565  
223 نثاراحمد عتیق الله حاجی جمال رحمن بابا 1395 هلمند پشتون J28002015 702496697  
224 احمد حاجی عبدالحی محمد عثمان ح ش 1396 هلمند پشتون J28002002 763041545  
225 محمدولی  ملوک  رحمدل عبدالمتین 1396 هلمند پشتون J28002032 707275480  
226 صدیق الله عین الدین غلام محی الدین خلج 1396 هلمند پشتون J28002024 705057987  
227 عبدالوکیل شاه ولی عبیدالله خان رحمن بابا 1394 هلمند پشتون J28002003 700208226  
228 امید غلام حیدر حبیب الله عبدالمتین 1396 هلمند پشتون J28002021 703072561  
229 نصیراحمد حاجی فضل احمد سلطان محمد ح ش 1396 هلمند پشتون J28002046 748728513  
230 عبدالرازق نعمت الله  شال محمد عبدالمتین 1396 هلمند پشتون J28002036 704073017  
231 نقیب الله داودشاه  علی محمد عبدالمتین 1396 هلمند پشتون J28002028 707197490  
232 سیف الله خیرمحمد محمد علی ح ش 1396 کندهار هزاره  J27003848 707927387  
233 محبوب خان حمدالله ملانصردین شیخ زایدروزنتون 1396 کندهار پشتون J27003828 711412660  
234 محمدهارون محمدداود اسحق زی میرویس نیکه 1396 کندهار پشتون J27003845 707015036  
235 نوراحمد عبدالسلام محمدجان سلطان محمودغزنوی 1396 کندهار پشتون J27003843 700732713  
236 نذیر محمدعوض نورمحمد صوفی صاحب 1396 کندهار پشتون J27003837 707253416  
237 مختاراحمد بشیراحمد حاجی عبدالحلیم افغان ترک 1396 کندهار پشتون J27003801 704020344  
238 شفیق الله تاج محمد ولی محمد تجربوی 1395 کندهار پشتون J27003816 705215248  
239 نزیراحمد محمداسماعیل غلام فاروق صوفی صاحب 1394 کندهار پشتون J27003814 703026860  
240 ذکریا غلام فاروق محمدکریم احمدشاه بابا 1396 ارزگان پشتون J30000693 706566912  
241 میرویس محمدایوب فیض محمد خوشحال خان 1396 ارزگان پشتون J30000689 707678940  
242 عبدالستار عبدالهادی عبدالرزاق سیدالخان 1395 ارزگان پشتون J30000700 711993684  
243 نقیب الله عبدالحکیم گل محمد ح ش 1396 ارزگان پشتون J30000706 774774608  
244 نقیب الله نعمت الله غلام زراعت 1396 ارزگان هزاره J30000703 772044453  
245 عبدالقیوم غلام محی الدین غلام دستگیر محمودهوتکی 1393 ارزگان پشتون J30000702 798566903  
246 ارسلان  میرزا علیداد تمران 1396 دایکندی هزاره J33003343 707059436  
247 غلام محمد خادم عسیی چپراسک 1395 دایکندی هزاره J33003290 776018435  
248 نجیب بومان ابراهیم خدیر 1396 دایکندی هزاره J33003379 704500103  
249 سیدعباس سیدمحمد سلطان القان 1394 دایکندی سادات J33003282 767675094  
250 رحمت الله  موسی  غلام رضا القان 1396 دایکندی هزاره J33003326 779757819  
251 رحمت زمان خیرمحمد شیش 1396 دایکندی هزاره J33003349 775850711  
252 قاسم  ضامن حسن محمدجمعه چپراسک 1395 دایکندی هزاره J33003386 765807681  
253 عزیز حکیم علی جمعه چپراسک 1396 دایکندی هزاره J33003335 772105281  
254 علی رضا حسین علی محمدجمعه تگاب 1396 دایکندی هزاره J33003367 775259319  
255 یارحسین محمدرفیق دولت چپراسک 1396 دایکندی هزاره J33003340 775628877  
256 آصف مختار محمدعلی محمدیه مرکز 1396 دایکندی هزاره J33003321 779587549  
257 خدایار محمدحسین عل جمعه ورس 1395 دایکندی هزاره J33003294 775171732  
258 انور محمدعلی ابراهیم راباط 1395 دایکندی هزاره J33003300 779261855  
259 ابوالفضل حسن اسماعیل علی آباد 1396 دایکندی هزاره J33003401 764664480  
260 ضیا محمدجواد محمدرضا تگاب 1396 دایکندی هزاره J33003331 764158466  
261 غلام حیدر تقی عوض ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003421 705588347  
262 جاوید محمد کریم نسیم ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003413 783633770  
263 ماه جبین میرحسن غلام رسول سرخجوی 1396 دایکندی هزاره J01068042 775754007 اناث
264 پیمان غلام علی عیسی ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003414 747857332  
265 علی رضا حسین داد حسین علی ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003425 748804884  
266 محمود میرزاحسین فقیر ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003416 779782803  
267 داود اکبر محمد عیسی ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003419 778855422  
268 علی خان ابراهیم مولاداد ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003427 703052759  
269 بینظیر محمدامین محمدپناه سرخجوی 1396 دایکندی هزاره J01068044 766365931 اناث
270 عبدالله خدا داد محمد حسین  ح ش 1396 دایکندی هزاره  J33003424 744273725  
271 نعمت  مهدی عوض ح ش 1396 دایکندی هزاره J33003418 773645657  
272 قاسم  گلاب نجما مسلم بن عقیل 1395 هرات پشتون J24013628 785775098  
273 محسن مقصود نورمحمد هاتفی  1395 هرات هزاره J24013639 798199582  
274 حمیدالله غلام احمد محمدعمر کاشفی 1395 هرات تاجک J24013637 797514624  
275 علی سینا خادم حسین محمدحسین رسالت 2 1395 هرات هزاره J24013630 730615494  
276 عطاالله لعل محمد غوث الدین  شیندند 1396 هرات پشتون J24013653 782614309  
277 خلیل احمد نورمحمد فیض محمد فکری سلجوقی 1396 هرات تاجک J24013648 784436464  
278 احمدرفیع محمدظاهر محمدنور مولانا عبدالواسع 1395 هرات پشتون J24013640 790721787  
279 همایون یاسین خان نظیر ح ش 1396 هرات پشتون J24013659 797492979  
280 نوراحمد  عبدالحکیم  محمداعظم امیرشاهی 1395 هرات تاجک J24013631 791653558  
281 نسیم شامیر امیر نادریه  1396 هرات پشتون J24013633    
282 حمیدشاه عبدالبصیر عبدالرشید غیاث الدین 1395 هرات تاجک J24013635 795804243  
283 احسان الله  عبدالرسول نورالله خان  ابوبکر صدیق 1396 هرات پشتون J24013655 791691613  
284 قدرت الله ولی احمد محمدجان فوشنج 1396 هرات تاجک J24013646 776574126  
285 جاوید فضل احمد رحمدل چپک دوکین 1396 فراه پشتون J25001470 703230804  
286 محمدشفیع محمدابراهیم شیراحمد محمدنادرایوبی 1396 فراه پشتون J25001466 728409109  
287 صابر عبدالرزاق عبدالحمید  محراب الدین 1394 فراه پشتون J25001457 799113124  
288 معراج مردان محمدعمر فرخی 1396 فراه پشتون J25001465 798882488  
289 رضا یعقوب زوارعلی علی اباد 1396 غور هزاره J31002066    
290 غلام حیدر نعمت الله  محمدعیسی امام علی  1395 غور هزاره  J31002114 770452120  
291 محمدامیر رمضان محمدعیسی ذکورسفیدآب 1395 غور هزاره J31002113 790446105  
292 حسین داد سخیداد قربان  ح ش 1396 غور هزاره  J31002109 766270604  
293 سیدآغا سیدمحمدعلی سیدفضل الله همایون شهید 1395 غور سادات J31002038 771701845  
294 ظفرالدین قلم الدین اصل الدین سلطان علاوالرین غوری 1396 غور پشتون J31002029 771452710  
295 سمع الله عبدالحکیم دین محمد سلطان علاوالرین غوری 1394 غور تاجک J31002036 796806671  
296 ابراهیم  گلاب الدین اصلح الدین سلطان علاوالرین غوری 1396 غور پشتون J31002030 774833172  
297 انور ضامن علی بخش ح ش 1396 غور هزاره J31002102 744109485  
298 نورالحق خدای رحم محمود سلطان علاوالرین غوری 1396 غور تاجک J31002080 785500478  
299 فضل احمد عبدالودود عبدالمنان ح ش 1396 غور پشتون J31002105 776099228  
300 عبدالصمد عبدالاحد عبدالعظیم عبدالرحمن 1394 بادغیس تاجک J23000527 744438088  
301 شاه محمد گل محمد خیرمحمد کاسفید 1395 بادغیس تاجک J23000526 780336661  
302 فیض محمد غوث محمد رمضان ده برنج 1396 بادغیس تاجک J23000525 790179425  
303 سید فضل الله سید عنایت الله سید محمد عظیم ح ش 1396 بلخ سادات J19015027 798895567  
304 نقیب الله عبدالحکیم غلام حسین ح ش 1396 بلخ هزاره J19015026 773610708  
305 داود میرزاعلی قاسم علی آباد 1396 بلخ هزاره J19015005 770269966  
306 محمدصمیم محمدابراهیم محمدصدیق شهیدبلخی 1393 بلخ تاجک J19015022 798482002  
307 محمداسمعیل ایش قربان حیدرقل لیسه مسلکی زراعت 1395 بلخ اوزبیک J19015017 776833204  
308 قاسم علی حسین علی علی داد علی آباد 1396 بلخ هزاره J19015000 777032199  
309 عبدالمطلب محمدطالب محمدابراهیم ذکورخانقا 1396 جوزجان عرب J20004456    
310 میراحمد حاجی محمدکریم حاجی غلام سخی ینگی اریغ 1396 جوزجان عرب J20004449 789974302  
311 ذبیح الله نعمت الله نیازتردی لیسه زراعت بلخ 1394 جوزجان ترکمن J20004454 783298312  
312 ادریس محمدنصیر میرزاعبدالرحیم  خصوصی خانه نور 1396 جوزجان  پشتون  J20004464 780364692  
313 کریم الله عبدالحمد عبدالرسول ذکورخانقا 1396 جوزجان عرب J20004455 784163497  
314 حامد بومان علی گردی علی آباد 1396 سمنگان هزاره J18002100 775521384  
315 عبدالحمید محمدحسین صاحب خان علی آباد 1396 سمنگان هزاره J18002101 766023316  
316 خلیل الله محمدعیسی محمدحسن ذکوردهی 1396 سمنگان بلوچ J18002102 21321108  
317 مجیب الله حکمت الله حبیب الله دارالعلوم امدیه 1396 سمنگان تاجک J18002099 11917650  
318 حمیدالله محمد اسحق محمد علی ح ش 1396 سمنگان هزاره J18002109 777434740  
319 رحمت الله چمن علی غلام حسین وزیرفتیح خان 1395 سمنگان هزاره J18002086 744753995  
320 عزیزالله فضل الدین ملک حسین ح ش 1396 سمنگان هزاره J18002108 779850041  
321 علی حسین غلام یحیی علی جمعه ح ش 1396 سمنگان هزاره J18002107 778955864  
322 جاوید محمد اشرف عبدالغفار ح ش 1396 سمنگان تاجک J18002112 799063247  
323 مصطفی خالد عبدالصمد رمضانی لیسه آیبک 1395 سمنگان تاجک J18002095 793735878  
324 احمد نصیر عبدالکبیر عبدالحمید ح ش 1396 سمنگان تاجک J18002113 778571461  
325 موسی اسحق علی حسین علی استقلال  1396 سرپل هزاره J21001893 749808200  
326 هادی الحق دولت استقلال کاشان 1396 سرپل هزاره J21001899 749770538  
327 علی مدد پیوند موسی استقلال کاشان 1396 سرپل تاجک J21001898 749808202  
328 اکرام الدین غلام نبی ابوالخیر ح ش 1396 سرپل اوزبیک J21001907 784070975  
329 جاوید عبدالحسین غلام میرزا امام حسن مرغزار 1396 سرپل هزاره J21001879 772924688  
330 جواد ابراهیم صفدر ح ش 1396 سرپل هزاره J21001906 779966735  
331 فیروزالدین خیرالدین غوث الدین منهاج السراج 1396 سرپل اوزبیک J21001883 788452976  
332 مهدی غلام سخی محمدعلم امام یحیی 1396 سرپل هزاره J21001902 749678643  
333 محمدامین حبیب محمدحسین استقلال کاشان 1396 سرپل تاجک J21001889 747027749  
334 مسعود سعادت محمدنعیم لولاش 1396 فاریاب تاجک J22005309 705250590  
335 فرهاد عبدالرسول فرمانقل لیسه پلچرخی 1396 فاریاب اوزبیک J22005299 777849702  
336 سیدهدایت الله سیدعزت الله سیدنورالله عربخانه 1396 فاریاب اوزبیک J22005307 792199211  
337 صفیرالله اسدالله قربان محمدکامل 1393 فاریاب ترکمن J22005306 780254908  
338 نصیراحمد عزیزاحمد امیرمحمد نمبردوم 1396 کندز تاجک J17006304 797518121  
339 سید محمد صالح محمد محمد جان  ح ش 1396 کندز پشتون J17006315 793872801  
340 عثمان محمدفاروق محمدجان میرشیخ 1396 کندز پشتون J17006307 788776597  
                     
341 روح الله احمد حضرت جان تخنیکی مسلکی 1396 کندز پشتون J17006282 771430651  
342 صلاح الدین عبدالوهاب حاجی ولی جان عمراخان 1395 کندز پشتون J17006278    
343 جاوید محمدایوب محمدرضا میرغلام رسول شهید 1396 بغلان تاجک  J16006578 711909636  
344 احسان الله عبدالرشید محمدنعیم زمانخیل 1395 بغلان تاجک J16006487 702019931  
345 عبدالله عبدالمعروف عبدالشهد حضرت حمزه 1396 بغلان تاجک J16006488 795474628  
346 عبدالمونس عبدالوکیل نیازمحمد ح ش 1396 بغلان تاجک J16006593 702916273  
347 مژگان سیدمعاوالدین میرسیدشاه زرغونه 1392 بغلان سادات J01068019 744817604 اناث
348 محمد بشیر محمد الدین محمد عیسی ح ش 1396 بغلان ترکمن J16006600 776353753  
349 ویس احمد شفیق الله فضل الرحمن خوشحال خان 1396 بغلان پشتون J16006531 771041211  
350 نجیب الله عبدالحفیظ عبدالطیف اصحاب کهف 1396 بغلان تاجک J16006557 706905775  
351 حبیب گل جوره قل آستانه قل اسلام قلعه 1396 بغلان تاجک J16006554 700160012  
352 محمدمصطفی حاجی عبدالستار سلطان محمد بغلان صنعتی 1395 بغلان اوزبیک J16006528 781701910  
353 محمدرسول محمدرحیم نوراحمد نوبهار 1396 بغلان تاجک J16006539 700251290  
354 عبدالمالک عبدالصبور عبدالعزیز ابومسام خراسانی 1395 بغلان تاجک J16006520 774408780  
355 نصرت الله حسیب الله فقیر محمد ابومسلم خراسانی 1396 بغلان تاجک J16006565 777799780  
356 محمدلقا کریمداد محمدداد حضرت حمزه 1396 بغلان تاجک J16006556 778272334  
                     
357 صدرالدین فتح علی خوش وقت  ح ش 1396 بغلان هزاره J16006607 748763959  
358 نورلامین عبدالروف محمدعارف فیض محمد 1396 بغلان تاجک J16006535 749468439  
359 مختار سورګل محمدګل خاتم البیاه 1395 بغلان پشتون J16006509 747197370  
360 فردوس غلام حضرت محمدابراهیم خاتم البیاه 1394 بغلان تاجک J16006573 729482882  
361 سردارالدین عیدی محمد محمد علم عبدالرحمن  1396 بغلان تاجک J16006561    
362 رضامحمد خال محمد گل محمد ح ش 1396 بغلان هزاره J16006605 794767362  
363 افتخار میرویس مهراب شاه ح ش 1396 بغلان پشتون J10017689 782371211  
364 محمدجعفر محمدداود عبدالروف بنو 1396 بغلان تاجک J16006533 708533458  
365 سیدفتح الباری سیداسرار سیدجلال عبدالودود شهید 1396 تخار تاجک J15008750 791946957  
366 عبدالرزاق غاءیب نظر ظفر عبدالله شهید 1396 تخار اوزبیک J15008753 771583374  
367 نذیراحمد گل رسول محمدرسول ابوعثمان 1396 تخار پشتون J15008681 770069700  
368 رونق جمعه حکیم ابوعثمان 1395 تخار تاجک J15008774 796303711  
369 کفایت الله قلندر ایرګش عبدالله 1396 تخار اوزبیک J15008768 787861960  
370 وحیدالله امرالله حمیدالله عبدالله شهید 1396 تخار تاجک J15008763 747718464  
371 احمدروین عطامحمد اقامحمد عبدالودود 1395 تخار تاجک J15008773 705871814  
372 جنیدالله نذیرالله قیام الدین سیدحسین 1396 تخار اوزبیک J15008716 706834590  
373 محمد سالم محمد اکبر بختیار ح ش 1396 تخار اوزبیک J15008795 705244865  
374 کی قباد محمدهاشم محمدموسی سیدحسین شهید 1396 تخار تاجک J15008672 730284068  
375 شمس الرحمن سیدطوره  سیدمقصود حضرت عمر فاروق 1396 تخار تاجک J15008770 711629225  
376 محمدرسول غلام رسول غلام سخی خالدشهید 1394 تخار تاجک J15008758 76772021  
377 گل احمد محمد ظاهر  عبدالحمد ح ش 1396 تخار تاجک J15008793 793822473  
378 جمال الدین  میرزا عزیز میرزاعلی سراج الدین 1395 تخار تاجک J15008712 771924373  
379 میرویس دین محمد عطا محمد حضرت عمر فاروق 1395 تخار پشتون J15008733 780229505  
380 منیر احمد رحمت الله نصرالله سرای سنگ 1396 تخار اوزبیک J15008690 744041165  
381 نوراحمد گل احمد عبدالحفیظ حامدی شهید 1395 تخار تاجک J15008700 705814018  
382 عبدالخبیر ګلمراد عی مراد حضرت عمر فاروق 1396 تخار اوزبیک J15008757 708423695  
383 مجیب الله میرزا خارکش لیسه زراعت پروان 1394 بدخشان تاجک J14009416 765482307  
384 عبدالباطین عبدالحکیم  عبدالله الجهاد 1396 بدخشان تاجک J14009458 729270926  
385 مجیب الرحمن قمرالدین جمعه ح ش 1396 بدخشان تاجک J14009486 708128924  
386 عبدالطیف اسد الله رجب دو آیه 1395 بدخشان تاجک J14009318 747776884  
387 عبدالمقسیط عبدالخالق بدل محمد میرمحمد هاشم 1395 بدخشان تاجک J14009360 700720275  
388 عبدالفایض محمد ایوب عزیز انار دره 1396 بدخشان تاجک J14009428 711915309  
389 سمیع الدین مناجات شاه کریم شاه زمان حسین 1394 بدخشان تاجک J14009296 783837761  
390 سعادت الله  عبدالغیاث دادر میرفضل الله  1395 بدخشان تاجک  J14009364 706003809  
391 حبیب خان عبدالودود محمد جان میر فضل الله 1395 بدخشان تاجک J14009407 780514860  
392 هدایت الله دین محمد جولداش انار دره 1395 بدخشان اوزبیک J14009427 704948843  
393 روزی بای  محمود سید ابرار پسی پاشهر 1395 بدخشان تاجک J14009359 702069188  
394 صدیق الله نعمت الله محمد آیاز سایف شهید 1396 بدخشان تاجک J14009344 704482868  
395 عنایت الله  فضل احمد نظرمحمد میرفیض الله 1395 بدخشان تاجک J14009292 765500737  
396 عتیق الله ضیابیک محمدحسین ناصر خسروبلخی 1396 بدخشان تاجک J14009474 748880397  
397 ارشاد احمد فضل احمد مولوی عبدالحی غلام حیدر خان 1396 بدخشان اوزبیک J14009470 780007864  
398 حکم الله لطف الله سید ظعفر ح ش 1396 بدخشان سادات J14009481 785930550  
399 محمدحنیف محمدظریف فولاد نفت وگاز 1396 بدخشان تاجک J14009430 703121326  
400 محمد اد ریس مجتبی عبدالغنی غلام احمد 1395 بدخشان تاجک J14009363 703329305  
401 محمدطاهر محمدسرور ذکرالله نمبراول امام 1395 بدخشان تاجک J14009402 700553565  
402 جاوید عبدالمجید رازق مسلکی زارعت 1395 بدخشان تاجک J14009489 781371043  
403 سهراب عزیز حفیظ الله عالی غازی 1395 بدخشان تاجک J14009313 777000038  
404 آرین  عبدالله عبدالصمد عین الدین شهید 1395 بدخشان تاجک J14009389 707067211  
405 محمدبلال گل محمد  تازه گل  صدیق پسرلی 1395 پکتیا پشتون J09003398 789421307  
406 الفت الله حاجی اسدالله محمدرضاء عبدالشکوررشاد 1396 پکتیا تاجک J09003462 771781477  
407 هیبت الله بسم الله سعادت خان خصوصی گردیز 1396 پکتیا تاجک J09003465 744107754  
408 عامرخان  غلام سخی  لاجبر اریوب 1396 پکتیا پشتون J09003427 772887346  
409 نظام گل  قسمت گل  سینه گل  روداحمدزی 1395 پکتیا پشتون J09003361 777999389  
410 سیدعبدالله سیداخترشاه سیدگوهرشاه عبدالحی گردیزی 1395 پکتیا تاجک J09003397 744113552  
411 عارف الله عبدالقیوم حاجی خان ح ش 1396 پکتیا پشتون J09003469 772160017  
412 بسم الله محراب عقل تیره 1396 پکتیا پشتون J09003415 776859482  
413 شفیق الله  عبدالله جان  حکیم جان  حسن کوت  1395 پکتیا پشتون J09003374 779349405  
414 حتم گل  عاشوق  محمدامیر بیان خیل 1395 پکتیا پشتون J09003357 779101240  
415 ثمرگل شیرحسن میرحسن ح ش 1396 پکتیا پشتون J09003467 775182040  
416 حمیدالله عیدمحمد ظفرخان څمکنی 1395 پکتیا پشتون J09003366 749012320  
417 محمد بنگل باجی روبایی 1396 پکتیا پشتون J09003414 773894357  
418 سخی الرحمن عمرگل فضلو بیان خیل 1395 پکتیا پشتون J09003360 767434878  
419 عبدالجلیل حاجی شهباز حاجی عظیم خان تیره 1396 پکتیا پشتون J09003420 777588919  
420 شبیراحمد  نوراحمد  سیداحمد  احمدشاه مسعود 1395 پکتیا تاجک J09003399 744494017  
421 حسیب الله محمدحسن یارمحمد خصوصی گردیز 1396 پکتیا تاجک J09003464 796343635  
422 سیدالله شاه محمود بسم الله خان  څمکنی 1396 پکتیا پشتون J09003418 776231822  
423 نورآغا حاجی جانداد محراب خان تجربوی گردیزی 1395 پکتیا تاجک J09003396 772052829  
424 محبوب الرحمن حکیم شاه گل بادشاه الفتح 1395 پکتیا پشتون J09003367 775707043  
425 جمعه گل  روزی خان  موسی رحمن بابا 1395 پکتیکا پشتون J08000898 704275672  
426 صحبت خان  احمدخان  عبدالرحمن  چانخوا عمبروان  1395 پکتیکا پشتون J08000901 776154178  
427 عامر محمد عالم حاجی پیرو ح ش 1396 پکتیکا پشتون J08000917 795655786  
428 اخترمحمد شیرین محمد جومحمد ح ش 1396 پکتیکا تاجک J08000915 776323344  
429 ستانه گل بران عظم سروبی 1396 پکتیکا پشتون J08000909 764842994  
430 جان محمد نیازمحمد حضرت سروبی 1396 پکتیکا پشتون J08000918 767708344  
431 نورکمال سیدکمال نادرخان  الفتح  1395 پکتیکا پشتون J08000908 779939945  
432 نذیراحمد دوست محمد سیدمحمد استادمصباح 1395 لوگر تاجک  J03003465 789066004  
433 احسان الله  امیرمحمد  ملاپیرمحمد  عمرفاروق 1395 لوگر تاجک J03003433 766541145  
434 فدامحمد علی محمد  حاجی سرکار سردارمحمدداود 1396 لوگر پشتون J03003404 779055450  
435 یحی محمدعالم محمدهاشم سیدنورمحمدشاه 1396 لوگر تاجک J03003455 796456089  
436 احسان الله  جانان  فضل داد جنت گل خان 1395 لوگر پشتون J03003383 772423729  
437 سعدالله  قدرت الله  حاجی غوث الله  سفید سنگ  1396 لوگر پشتون J03003399 783489695  
438 عبدالرقیب  عبدالااحمد عبدالااحد حبیبیه 1395 لوگر پشتون J03003418 700084434  
439 سمیع الله  نقیب الله  شمس الله  بره کی راجان  1395 لوگر تاجک J03003435 787615848  
440 محمدجمیل محمدکبیر عبدالسمیع خان سیدنورمحمدشاه 1395 لوگر تاجک J03003427 781729745  
441 قدرت الله  ناصرخان  نیک محمد کوچی ها  1395 لوگر پشتون J03003385 770159434  
442 عبدالنصیر عبدالصبور عبدالغفار ذبیح الله عصمتی  1395 لوگر پشتون J03003439 785497064  
443 فیض الله  غلام فاروق غلام حسن غلام نبی سمسور 1396 لوگر پشتون J03003396 744183181  
444 عبیدالله  وحیدالله  محمدنادر عبدالشکوررشاد 1396 لوگر پشتون J03003453 772054456  
445 سمین جان  عثمان جان  شیرجان  عبدالقادرکوچی  1395 لوگر پشتون J03003392 770949902  
446 سمیع الله  داودشاه  ساعت گل  عبدالرحمن پژواک 1395 لوگر پشتون J03003426 780882380  
447 مجیب الرحمن  نورالرحمن  عبدالعزیز امانی  1395 لوگر تاجک J03003405 793697988  
448 محمدسمیع  سیدمحمدخان  عبدالقادرخان  جهادی کلنگار 1395 لوگر تاجک J03003425 773232813  
449 منورشاه خان آغا گل آقا وحدت 1394 لوگر پشتون J03003374 799722365  
450 احسان الله  امیرمحمد  جلات  سرخ آب 1396 لوگر پشتون J03003401 778980057  
451 عظیم الله عین الله حاجی عزت الله  ح ش 1396 لوگر پشتون J03003460 747771797  
452 محمدفهیم  محمدجان میراجان سرخ اباد 1395 لوگر پشتون J03003370 749188184  
453 عبدالجلیل نواب کتب خان  خان عبدالغفار خان 1395 لوگر پشتون J03003384 787844592  
454 محمد ایاز محمان الدین  لعل میر خان مندوزی 1396 خوست  پشتون J34004999 778612322  
455 محمد یوسف خیال حلیم سید حلیم ح ش 1396 خوست پشتون J34005087 774963483  
456 صدام  رنگین  المرجان  مالتی کاڅ 1396 خوست  پشتون J34005044 793842467  
457 بسم الله خان  شیرک  نیرمعید دره گی  1396 خوست  پشتون J34005010 778696321  
458 عبدالخالق ضابط خان  مښام گل  عبدالحی حبیبی 1395 خوست  پشتون J34005075 744876671  
459 حمید الله مصطفی شیرعلی ح ش 1396 خوست پشتون J34005085 764460173  
460 افسرخان  سخرمحمد  محمدولی عبدالحی حبیبی 1396 خوست  پشتون J34005039 796151438  
461 یاسین گل  حنان گل  سیدخان  خان مندوزی 1396 خوست  پشتون J34005015 777423546  
462 داکترالله  ظاهر حیال باک  1395 خوست  پشتون J34005076 798186913  
463 زبیح الله  معین شاه خان  خان وزیر شهید مطیع  1396 خوست  پشتون J34005019 770926632  
464 نورحسن  داگل  تورگل  کوچیان 1396 خوست  پشتون J34004990 774822183  
465 نورالله  لعل الدین  سایل الدین  زیری ترخه  1396 خوست  پشتون J34005012 766798951  
466 احسان الله  سیدالله  حمید خان  زیری ترخه  1396 خوست  پشتون J34005006 765647511  
467 محمدامیرخان  گل بهرام خان  گلاپ شاه خان  شیخ امیر 1396 خوست  پشتون J34005016 771191821  
468 فیض الله  افضلا محمد خلیل مته خان  1396 خوست  پشتون J34005014 770205345  
469 محمدظاهر شین گل  محمد نعیم  خیرالبشر 1395 خوست  پشتون J34005059 779492377  
470 حبیب الدین  سیدجمال الدین  مخی الدین  شهید قادرمحمد  1395 خوست  پشتون J34005033 770724706  
471 ارشاد الله  لطف الله  میرزاجان ذبیح الله عصمتی 1396 خوست  پشتون J34004967 776765077  
472 نورالله  خیدرگل مرجان الفتح  1394 خوست  پشتون J34004971 765601810  
473 محمد امجد محمد عزیز حسن گل ح ش 1396 خوست پشتون J34005084 793229806  
474 خوش نور نادرعلی محمد عوض مرکزبامیان 1395 غزنی هزاره J07008347 765335716  
475 اسحق محمدنعیم  محمد کاظیم شهیدغلام حیدر 1396 غزنی هزاره J07008383 772483040  
476 محمدنعیم  عبدالواحد  محمداسحق سوکه  1395 غزنی هزاره J07008340 770457516  
477 شاعبدالله خداداد جمعه علی  میرادینه  1396 غزنی هزاره J07008356 770703711  
478 حسین محمداشرف میرزا   1396 غزنی هزاره J07008359 779228310  
479 حلیمه محمدعالم سیدعبدالقیوم نورجاغوری 1396 غزنی سادات J01068057 729145591 اناث
480 حسین آقا انورشاه  سیدمحمد عیسی حسینی 1395 غزنی سادات  J07008334 770290182  
481 غلام محمد  جمعه علی  علی بخش عبدالرحیم شهید 1396 غزنی هزاره J07008372 774887949  
482 محمدرضا  حسین داد  دولت حسین  قلعه شهاده  1396 غزنی هزاره J07008379 747633615  
483 نعمت الله  عبدالله  قاسم  سرتاله سیداحمد  1396 غزنی هزاره J07008391 767644842  
484 محمد علی قربانعلی حسین علی ح ش 1396 غزنی هزاره J07008408 773415178  
485 محمدجاوید صفدرعلی علی شفا پاطو 1395 غزنی هزاره J07008322 781683995  
486 فاطمه عوض علی قمبرعلی پاطو 1396 غزنی هزاره J01068054 747724788 اناث
487 اسدالله  سیدحبیب میراجان  شهاب الدین  1394 غزنی پشتون J07008307 703881679  
488 نوراحمد عبدالقیوم علی اصغر ح ش 1396 غزنی هزاره J07008399 729099880  
489 روح الله محمد امان قاسم علی ح ش 1396 غزنی هزاره  J07008406 778509641  
490 روح الله محمد ذکی نادرعلی ح ش 1396 غزنی هزاره J07008409 773638702  
491 اخترمحمد نورمحمد درمحمد قلعه محمد جان  1396 غزنی پشتون J07008316 764137147  
492 حبیب الله محمد علی محمد عیسی ح ش 1396 غزنی هزاره J07008401 790480165  
493 عادله علی رحم محمدرضا علی اباد 1396 غزنی هزاره J01068048 744464903 اناث
494 عبدالجبار عبدالغفار غلام ربانی  شهاب الدین  1394 غزنی پشتون J07008308 700760357  
495 نصیبه عبدالخالق محمدجمعه پاطو 1396 غزنی هزاره J01068050 781728341 اناث
496 محمد حسین حسین داد غلام سخی ح ش 1396 غزنی هزاره J07008402 773268379  
497 فهیم  روزی محمد  ولی محمد  غلام حیدرخان  1396 غزنی پشتون J07008349 784476853  
498 روح الله  امان الله  وزیرمحمد حضرت عثمان  1395 غزنی پشتون J07008311 700468078  
499 حفیظه محمدعلی مشک علم تبقوس 1393 غزنی هزاره J01068023 797238193 اناث
500 زهرا محمدایوب غلام حیدر پاطو 1396 غزنی هزاره J01068058 780629748 اناث