معلومات برای رسانه

 برید جنرال محمد رادمنش

سرپرست ریاست ارتباطات ستراتیژیک وامور عامه  وزارت دفاع ملی

کابل - افغانستان 

تلفون : 0202661494

ایمیل: C.m.radmanish@mod.gov.af

radmanish1336@gmail.com