قول اردوی عملیاتهای خاص

 
بیانیه مطبوعاتی

 

تاریخچه قول اردو