بیوګرافی دگرجنرال غلام سخی ارکانحرب غلام سخی احمدزی معاون وزارت دفاع ملی در امور تامینات تکنالوژی و لوژستیک

بیـوگـــرافـی

دگرجنرال ارکانحرب غلام سخی احمد زی معاون وزارت

دفاع ملی درامورتامینات تکنالوژی ولوژستیک

 

دگرجنرال ارکانحرب غلام سخی ( احمدزی) فرزند نصرالله در سال 1340 هجری شمسی در قریه عسیی خیل ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا متولد گردیده. بعد از ختم دوره ابتدایه در لیسه عالی رود احمدزائی در سال 1351 شامل صنف ششم حربی شونحی و در سال 1357 فارغ گردید. در ماه اسد سال 1357 شامل پوهنتون انجینری توپچی شهر پنزه کشور روسیه گردیده و در سال 1363 به سویه ماستر از پوهنتون متذکره فارغ گردید. در سال 1385 جهت ادامه تحصیلات به پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده امریکا اعزام گردیده که بعد از ختم موفقانه تحصیل در رشته مدیریت منابع در سطح ستراتیژيک به سویه ماستری با اخذ مدال طلا و دیپلوم عالی دوباره به کشور عودت نمود. همچنان ایشان در کورس مطالعات ستراتیژیک پوهنتون کرانفیلد کشور انگلستان نیز اشتراک نموده است. معاون وزیر دفاع ملی درامور تامینات تکنالوژی و لوژستیک در سال 1390 به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری به رتبه بریدجنرالی، در سال 1392 به رتبه تورنجنرالی و اخیراً به اساس حکم شماره 445 مورخ 18/ثور/1395 مقام عالی ریاست جمهوری به رتبه دگرجنرال ترفیع نموده است. ادوارخدمت آقای احمدزی بشرح ذیل ارقام گردیده است.

-  معاون ترمیماتی و تولیدی ترمیم خانه مرکزی اردو ملی در سال 1372 الی 1383

- سرپرست ترمیم خانه مرکزی اردو ملی در سال 1383

- مدیر اوپراسیون ریاست تاسیسات وزارت دفاع ملی در سال 1383

- رئیس ارکان قوماندانی عمومی لوژستیک وزارت دفاع ملی در سال 1385 الی 1386

- عضو ریاست دفتر مقام وزارت دفاع ملی و افسر ارتباطی قوماندانی CSTC-A در قوماندانی عمومی ISAF

- رئیس اخذ و اطلاعات و مرکز هماهنگی معلومات ریاست جمهوری،دفتر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سال 1389 الی 1394.

- اکنون بحث معاون وزیر دفاع ملی در امور تامینات تکنالوژی ولوژستیک ایفای وظیفه می نمایند.آقای احمدزی در مدت خدمت به مدال ها، تقدیر نامه ها، مکافات نقدی نائیل گردیده است. موصوف به زبانهای پشتو، دری، روسی و انگلیسی تکلم می نماید. آقای غلام سخی متاهل بوده و دارای 3 پسر و 3 دختر میباشد.