مکتب مخابره

تاریخچه مکتب مخابره

مکتب مخابره که منحیث یک نهاد مسلکی درچوکات قوماندانی واحد تعلیم وتربیه ودوکتورین ستردستیز فعالیت دارد بتاریخ 20/ 8 /1389 خورشیدی مطابق 10 نوامبر2010 میلادی به تاسی ازهدایت نمبر(     ) مورخ   /    /   1388 مقام محترم ستردرستیز درجنب سایر مکاتب مسلکی ایجاد گردیده است. موقعیت فعلی مکتب مخابره در گارنیزیون قول اردوی 209 شاهین مقیم مزار شریف میباشد.

قوماندانی مکتب مخابره ازبخش های ذیل تشکیل گردیده است.

1- قرارگاه مکتب باشعبات ریاست ارکان آمریت کادر وپرسونل، آمریت استخبارات، آمریت اوپراسیون، آمریت لوژستیک، آمریت دوکتورین آمریت مالی، آمریت حقوق، امریت عقیدتی وفرهنگی، آمریت صحیه، آمریت تسهیلات وانجینری، آمریت امورعامه، وقوماندانی تولی قرارگاه.

2- مدیریت تدریسات از قرارگاه و دیپارتمنتهای شبکه وکمپیوتر، دیپارتمنت مخابره سیمدار، دیپارتمنت ستلایت ومخابره بیسیم، دیپارتمنت مضامین عمومی.

3- قوماندانی کندک اداری با تولی افسران، تولی بریدملان و تولی سربازان تشکیل گردیده است.

انواع کورس هاییکه در مکتب مخابره پیشبرده میشود قرارذیل است.

1-    کورس وسایط مخابره بیسیم HF&VHF

2-    کورس وسایط ستلایت وماهواره های فضائی

3-    کورس مخابره های هارس.

4-    شبکه تهدابی

5-    کورس شبکه پیشرفته

6-    کورس کمپیوتر.

7-    کورس شفرومحرم.

8-    کورس وسایط مخابره سیمدار.

9-    کورس تکتیک مخابره.

10-   کورس تهدابی مسلکی افسران.

11-   کورس تهدابی مسلکی بریدملان.

12-   کورس تهدابی مسلکی سربازان .

13-   کورس قوماندانان تولی مخابره و مدیریت فریکونسی.

قوماندانی مکتب مخابره از ایجادالی مورخ 7/03/1396 توانسته به تعداد (7040) نفر افسران، بریدملان وسربازان اردوی ملی را دربخش های مختلف مخابره تعلیم وتربیه نموده و به صفوف اردوی ملی جهت خدمت به وطن عزیزمان تقدیم نموده است.