اولین جلسه کمسیون مؤظف برگزاری نهم حوت روزی ملی نیرو های امنیتی ودفاعی کشور

اولین جلسه کمسیون مؤظف برگزاری نهم حوت روزی ملی نیرو های امنیتی ودفاعی کشور که به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری تحت ریاست لوی درستیز قوای مسلح واشتراک مسؤلین مراجع و ادارات ذیربط در تالار وزارت دفاع ملی برگزار گردید.

در این جلسه مسؤلین ارشد نیروهای دفاعی وامنیتی، نماینده گان وزارت های امورخارجه، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، معارف، سرحدات و قبایل، اداره امور، ریاست شاروالی کابل، رادیو تلویزیون ملی و سایر ادارات زیربط اشتراک ورزیده، روی هرچه بهتر تجلیل از این روز نظرات وپیشنهادات شانرا ارائیه نمودند.

در این جلسه کمیته های امنیتی، فرهنگی، تدارکاتی وتشریفات ایجاد وبه انها وظیفه سپرده شد تا از تدابیر واقدامات شان درجلسه بعدی گزارش ارائیه نمایند.

سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح طی صحبت گفت: ما تمام تلاش های خود را بخرچ میدهیم که از این روز تاریخی وپر افتخار کشور درمرکز و ولایات تجلیل با شکوه بعمل آید وی همچنان به کمیته های مؤظف هدایت داد تا درتامین  امنیت مطمین مراسم، تزئین شهر، دعوت از اراکین بلند پایه دولتی رهبران جهادی و سایر اقشار، زمینه سازی برنامه های متنوع تفریحی، علمی، فرهنگی وورزشی را با اشتراک همه اقشار جامعه فراهم نموده تدابیر لازم را دراین راستا اتخاذ نمایند.