کنفرانس سر تا سری قوماندانان ورهبری ارشد کوماندو و قطعات خاص امروز در قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص بر گزار گردید.

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح کوماندو ها را عقابان بلند پرواز، نیرو های نخبه ونماد قوت ملی توصیف نمود.

قوماندانان لوا های پنچ گانه، کندک ها، ومسؤلین بخش های مختلف قطعات خاص و کوماندو امروز در کنفرانس سرتاسری گرد هم جمع شده روی عمل کرد ها اجرآت، اولویت ها تبادل نظر نموده بر تامین امنیت درکشور، شاهراها ،امنیت انتخابات، پروژه های بزرگ اقتصادی  تا کید صورت گرفت .

دگر جنرال بسم الله وزیری قوماندان قول اردوی عملیات های خاص در رابطه به وظایف اساسی منسوبین خویش درعملیات نصرت روشنی انداخته گفت از بین بردن لانه های تروریستان، تمر کز بالای هسته رهبری مخالفین، از بین بردن منابع مالی وبشری دشمن، مواد انفجاریه وگستر ش ساحات امنیتی از جمله اهداف ما در این عملیات ها بود.

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح گفتند:"اردوی ملی افغانستان نماد با اقتدارملی افغانستان بوده ازتمامیت ارضی ،حاکمیت ملی، استقلال وارزش های ملی افغانستان دفاع وحراصت مینمایند.

لوی درستیز همچنان به شاملین کنفرانس ګفت شما برای تحقق و گسترش امنیت درسال آینده تصمیم گیری مینماید بدون شک که ما سال پر از دست آورد وچالش را سپری نمودیم اهداف دشمن را خنثا نموده حاکیمت ملی را تحقق بخشیدیم، شما مثل سنگ اسمانی در سخت ترین شرایط بالای دشمن یورش برده باعث پیروزی به مردم افغانستان گردیدید.

شما نماد قوت ملی هستید مردم بالای شما اعتماد دارند که ازارزش های ملی، دست آوردهای سال های گذشته، استقلال و نوامیس ملی جانبازانه دفاع نموده  بخاطر صلح و نجات مردم می رزمیده

این کنفرانس به مدت  دو روزه بمنظور ارزیابی فعالیت های سال گذشته تبادل تجارب وارائیه راهکار های جدید ادامه داشت  .