سیستم جدید نیمز یا شیر فولدربرای بهبود روند اعزام منسوبین اردوی ملی به خارج از کشور معرفی گردید

سیستم جدید نیمز یا شیر فولدربرای بهبود روند اعزام منسوبین اردوی ملی به خارج از کشور معرفی گردید

گزارش:

دست اندر کاران بخش تعلیم وتربیه اردوی ملی در حضور داشت لوی درستیز قوای مسلح ، امروز سیستم پیشرفته الکترونکی نیمز رامعرفی نمودند که در آن شفافیت وبهبود در پروسه طی مراحل ، انتخاب  واعزام منسوبین اردوی ملی به بورسیه های تحصیلی  به خارج از کشور در کوتا ترین وقت در نظر گرفته شده است .

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح مدرنیزه سازی سیستم الکترونیکی نیمز را یک گام موثر جهت اعزام افراد توانا، تحصیل کرده متعهد و وفادار به دولت و مردم افغانستان خوانده گفت: اردوی ملی تا اکنون صد ها تن از منسوبین خویش را جهت فرا گیری تحصیلات عالی وپیشرفته به خارج اعزام نموده است که اکنون در کنار سایر همقطاران خود با تجارب حاصله از این بورسیه ها مصدر خدمت در صفوف اردوی ملی میگردند.

همچنان در این جلسه دگر جنرال اقبال علی (نادری) معاون تعلیمات وپرسونل عبدالحی رؤف معاون پالیسی وستراتیژی روسا و جنرالان اشتراک داشتند.