بیش از یک هزارو دوصد تن از سربازان ، بریدملان اردوی ملی و رجال برجسته از مرکز تعلیمی نظامی کابل با دریافت سند آموزشی فارغ گردید

بیش از یک هزارو دوصد تن از سربازان ، بریدملان اردوی ملی و رجال برجسته پس از تکمیل دوره تمرینات ویژه از مرکز تعلیمی نظامی کابل با دریافت سند آموزشی فارغ گردیده و به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستند.

لوی درستیز قوای مسلح کشور، سطح کیفیت آموزشی نظامیان کشور را رضایت بخش خوانده، شجاعت راد مردان اردوی ملی افغانستان را درجهان نایاب توصیف کرد.

در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، صد ها تن از جوانان کشور که برای در یافت سند فراغت شان لحظه شماری مینمودند با آماده گی کامل و کسب مهارت های پیشرفته نظامی رهسپار قطعات اردوی ملی گردیدند.

سترجنرال محمد شریف "یفـتلی" لوی درستیـز قوای مسلح کشور فراغت این جوانان را که سرشار و لبالب از عشق وطن، بصورت رضاکارانه عزم دفاع  از سرزمین خویش را نموده اند، قهرمانان قلوب مردم و مایه افتخار تاریخ خاک افغانستان عنوان داد.

جنرال یفتلی با توجه به گفتگو های صلح، وضعیت کشور را حساس توصیف نموده افزود: افغانستان عزیز در یک مرحله مهم تاریخی قرار دارد که باید با مدیریت سالم و همه شمول در یک مسیر مطمئین تر قرار گیرد.

لوی درستیز قوای مسلح اضافه نمود: اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان، به عنوان مدافعان واقعی این مرزبوم حاضرند در هر شرایطی از کشور شان، مستقلانه دفاع نمایند.

لوی درستیز قوای مسلح با برشمردن مزایا و نقش مهم تعلیم و تربیه در جهت قوتمند ساختن نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ادامه داد. اکنون توجه و تمرکز رهبری اردوی ملی معطوف به بلند بردن قابلیت و مهارت های مسلکی  این نیروهاست، تا باشد در صفوف اردوی ملی با استفاده از فرصت های آموزشی ستون مستحکم تری را تقویت نمایم که بتوانند آرمان اصلی مردم افغانستان را که هممانا صلح سراسریست، برقرار نماید.

لوی درستیز سربازان و برید ملان اردوی ملی افغانستان را دارای روحیۀ مستحکم ملی توصیف نموده گفت: مشمولین این دورۀ تعلیمی درکنار سایر آموزش های نظامی، هنر جنگ، قابلیت بکارگیری بهتر از اسلحه و تجهیزات و رعایت جدی نظم و دسپلین را فرا گرفته اند که فعلا برای رفتن به میادین نبرد کاملا آماده می باشند.

به همین ترتیب، تورنجنرال غلام فاروق رئیس تعلیمات و قابلیت های مسلکی  و دگروال محمد امین قوماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل، از اجراآت خویش اطمینان داده افزودند: تغیرات قابل ملاحظه ای در نظام تعلیمی به میان آمده که به عنوان نمونه می توان به افزایش ساعات درسی مداومین این مرکز تعلیمی از ده هفته به دوازده هفته اشاره نمود.

 در اخیر لوی درستیز و همراهان شان بالترتیب سند فراغت مداومین را توزیع نمودند.

از سوی دیگر، لوی درستیز به قوماندانی جلب و جذب نیروهای اردوی ملی رفته با حضورداشت تورنجنرال محمد ابراهیم احمدزی از بخش های سیستم راجستریشن خدمات بانکی یا اپس و جریان توزیع غذا درسالون طعام خوری منسوبین تازه وارد به اردوی ملی، خبر گرفت.

لوی درستیز خظاب به فارغان گفت اردی ملی به هیچ تـنظیم و احزاب سیاسی منسوب نبوده، هدف آن تنها حفاظت ازسرحدات، حفظ نوامیس ملی و خدمتگذاری به مردم بوده، در هرنوع شرایط وظیفه عنعنوی خویش را با درایت کامل و سطح تعلیم و تربیه عالی اجرا می نمایند.