تعداد ‍۱۱۴ تن از افسران جوان اردوی ملی بعد از سپری نمودن تعلیمات مسلکی از صنوف هوایی وتخنیکی اکادمی افسران جوان هوایی فارغ و به قوای هوایی کشور اعزام گردیدند

 

تعداد ‍۱۱۴ تن از افسران جوان اردوی ملی  بعد از سپری نمودن تعلیمات مسلکی از صنوف هوایی وتخنیکی اکادمی افسران جوان هوایی فارغ و به قوای هوایی کشور اعزام گردیدند.

کابل -افغانستان: درمحفل نخست دگرجنرال محمد شعیپ پیلوت قوماندان عمومی قوای هوایی ضمن تبریکی به فارغان در پیوند به تاریخچه، انکشافات، پیشرفت ها و دستاوردهای اخیر قوای هوایی افغانستان به تفصیل صحبت نموده، وعده و اطمینان داد که منسوبین قوای هوایی برای دفاع از وطن و مردم خویش تا آخرین رمق حیات ایستادگی نموده، وظایف و مسوولیت های شان را در کمال شجاعت، صداقت و وفاداری به مردم و میهن انجام خواهند داد.

سپس دگروال نقیب الله ورور قوماندان اکادمی افسران جوان هوایی گزارش مفصل پروسه تعلیمی محصلین دوره ششم آن اکادمی را ارایه نمود.

امریه مقام وزارت دفاع ملی مبنی برفراغت ۱۱۴ تن محصلین دور ششم ادکادمی افسران جوان هوایی و تفویض رتب دوهم بریدمنی برای فارغان توسط معاون  کادر پرسونل ستردرستیز قراعت گردید.

متعاقبا دگرجنرال اقبال علی "نادری" معاون وزیردفاع در امورتعلیمات و پرسونل پیوستن افسران جوان قوای هوایی را گام ارزندیی در جهت تقویت و توانمندی های مسلکی قوای هوایی کشور خوانده گفت:

از آنجا که قوای هوایی یکی از بخش های عمده و اساسی اردوی ملی کشور بوده و در اجرای عملیات های محاربوی ضربات کوبندیی بر موازی دشمن وارد نموده است  مطابق پلان انکشافی اردوی ملی تقویت و انکشاف قوای هوایی در اولویت کاری هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز قراردارد.

 وی ضمن آن که شاخص های عمده کاری فارغان را برجسته ساخت آنان را متوجه وظایف و مسوولیت های  بعدی شان نمود .

محفل با توزیع دیپلوم ها، تقدیرنامه ها خاتمه یافت.