اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بعد از ظهر امروز طور جداگانه با سفیرجمهوری خلق چین و سفیر مصر مقیم کابل ملاقات تعارفی نمود

کابل – افغانستان : اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی در حالیکه عبدالحی رؤف معاون ستراتیژی و پالیسی وزارت دفاع ملی نیز حضور داشتند، آقای (لیو جین سونگ) سفیر جمهوری خلق چین را به حضور پذیرفت.

سفیر چین مقیم کابل تقرر آقای خالد را بحیث وزیر دفاع ملی تبریک گفته، از کمک های آنکشور به اردوی ملی افغانستان اطمینان داد.

بعداً سرپرست وزارت دفاع ملی با آقای (حنی صلاح مصطفی احمد) سفیر مصر در افغانستان، در دفتر کارشان ملاقات نمود.

همچنان سفیر مصر ضمن آنکه احراز سمت جدید آقای خالد را بحیث وزیر دفاع ملی تبریک گفت، افزود:" از اینکه افغانستان در جنگ و مبارزه علیه تروریزم قرار دارد دولت مصر آماده است همکاری های خود را جهت تقویت و نیرومند سازی قوای مسلح افغانستان گسترش دهد".

# # #