اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 239 بست هفتم و هشتم
وزارت دفاع ملی به منظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی اینک به تعداد 239 بست های خالی هفتم و هشتم خویش را از تاریخ 1397/2/25 الی 1397/3/8 به اساس سیستم رقابت آزاد به اعلان میگذارد. علاقه مندان واجد شرایط اعم از...
May 16, 2018 May 29, 2018