اعلان 239 بست هفتم و هشتم

وزارت دفاع ملی به منظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی اینک به تعداد 239 بست های خالی هفتم و هشتم خویش را از تاریخ 1397/2/25 الی 1397/3/8 به اساس سیستم رقابت آزاد به اعلان میگذارد.
علاقه مندان واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند فورمه های درخواستی و معلومات لازمه را از ساعت 08:00 قبل ازظهر الی 03:00 بعداز ظهر از موظفین استخدام ریاست منابع بشری وزارت دفاع ملی اخذ و بعداز خانه پری دوباره با اسناد خواسته شده در فورم به نماینده ریاست بشری تسلیم نمایند .

 

جدول اعلان بست های هفتم  و هشتم مربوط قطات مختلفه وزارت دفاع ملی

شماره
مسلسل
شماره  ریاست /مدیریت  بست تعداد بست  عنوان وظیفه  کود بست  تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان ملاحظات
1 1 ق.لوای اول ضربتی متحرک قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۷ ۱ سلمان 22-90-084-020 25/2/1397 8/3/1397  
2 2 ق.لوای اول ضربتی متحرک قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۷ ۱ میخانیک وسایط تایردار 22-90-084-024 25/2/1397 8/3/1397  
3 3 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-081 25/2/1397 8/3/1397  
4 4 مدیریت پرسونل قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۷ ۱ باغبان 22-01-082-011 25/2/1397 8/3/1397  
5 5 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-075 25/2/1397 8/3/1397  
6 6 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-074 25/2/1397 8/3/1397  
7 7 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-046 25/2/1397 8/3/1397  
8 8 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-055-037 25/2/1397 8/3/1397  
9 9 ق.لوای ضربتی متحرک سوم
 قوماندانی قول اردوی عملیاتها خاص  
۷ ۱ سلمان  22-90-084-019 25/2/1397 8/3/1397  
10 10 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-012 25/2/1397 8/3/1397  
11 11 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-080 25/2/1397 8/3/1397  
12 12 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-040 25/2/1397 8/3/1397  
13 13 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-036 25/2/1397 8/3/1397  
14 14 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۷ ۱ نجار 22-90-055-105 25/2/1397 8/3/1397  
15 15 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-081 25/2/1397 8/3/1397  
16 16 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر و صفاکار 22-90-055-076 25/2/1397 8/3/1397  
17 17 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-055-031 25/2/1397 8/3/1397  
18 18 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-055-055 25/2/1397 8/3/1397  
19 19 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-055-078 25/2/1397 8/3/1397  
20 20 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-01-055-079 25/2/1397 8/3/1397  
21 1 معاونیت تعلیم و تربیه ق.تعلیم وتربیه
ستردرستیز 
۸ ۱ امربر 22-90-056-024 25/2/1397 8/3/1397  
22 2 مرکز تجهیز و تسلیحات جمعی ق.تعلیم و
تربیه ستردرستیز 
۷ ۱ ایر کندیشن کار 22-90-056-132 25/2/1397 8/3/1397  
23 3 ق.مکتب امور عامه ق.تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۸ ۱ رهنما  22-90-065-008 25/2/1397 8/3/1397  
24 4 قوماندانی تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-068-020 25/2/1397 8/3/1397  
25 5 قوماندانی تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-062-002 25/2/1397 8/3/1397  
26 6 ق.م.ت.ن.ک ق.تعلیم و تربیه ستردرستیز ۸ ۱ امربر 22-90-075-036 25/2/1397 8/3/1397  
27 7 ق.مکتب توپچی ق.تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۷ ۱ خانه سامان 22-90-058-002 25/2/1397 8/3/1397  
28 8 ق.مکتب تامینات محاربوی
قوماندانی تعلیم و تربیه ستردرستیز 
۷ ۱ دریور 22-90-068-018 25/2/1397 8/3/1397  
29 9 قوماندانی تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۸ ۱ رهنمای انداخت 22-90-065-004 25/2/1397 8/3/1397  
30 10 مکتب امور عقیدتی ق.تعلیم وتربیه ستردرستیز  ۷ ۱ خان سامان 22-90-060-002 25/2/1397 8/3/1397  
31 11 مکتب امور عقیدتی ق.تعلیم وتربیه ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-060-003 25/2/1397 8/3/1397  
32 12 امریت کلوپ سپورتی ق.تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۸ ۱ امربر  22-90-069-028 25/2/1397 8/3/1397  
33 13 قوماندانی تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۷ ۱ خانه سامان 22-90-056-002 25/2/1397 8/3/1397  
34 ۱ ق.امور محصلین ق.اکادمی ملی نظامی ۸ ۱ امربر 22-90-074-059 25/2/1397 8/3/1397  
35 ۲ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۸ ۱ کارکن دوبی خانه 22-90-073-140 25/2/1397 8/3/1397  
36 ۳ ق.حربی شوونحی ق پ دفاع ملی  ۸ ۱ زیر دست آشپز 22-90-078-077 25/2/1397 8/3/1397  
37 ۴ قوماندانی پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۷ ۱ کارکن فنی بخش
ترانسپورت
22-90-073-151 25/2/1397 8/3/1397  
38 ۵ تهسیلات انجنیری گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۷ ۱ گلکار 22-90-073-076 25/2/1397 8/3/1397  
39 ۶ بخش صحیه پوهنتون دفاع ملی  ۸ ۱ صفاکار 22-90-073-132 25/2/1397 8/3/1397  
40 ۷ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن فنی بخش
ترانسپورت
22-90-073-153 25/2/1397 8/3/1397  
41 ۸ قوماندانی پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-073-004 25/2/1397 8/3/1397  
42 ۹ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۷ ۱ قفل ساز  22-90-073-192 25/2/1397 8/3/1397  
43 ۱۰ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۸ ۱ کارکن دوبی خانه 22-90-073-143 25/2/1397 8/3/1397  
44 ۱۱ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۸ ۱ امربر 22-90-077-007 25/2/1397 8/3/1397  
45 ۱۲ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۸ ۱ امربر 22-90-077-023 25/2/1397 8/3/1397  
46 ۱۳ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۸ ۱ امربر 22-90-077-028 25/2/1397 8/3/1397  
47 ۱۴ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۷ ۱ نجار 22-90-073-122 25/2/1397 8/3/1397  
48 ۱۵ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۷ ۱ نجار 22-90-073-123 25/2/1397 8/3/1397  
49 ۱۶ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۷ ۱ آپریتر کمپیوتر 22-90-073-124 25/2/1397 8/3/1397  
50 ۱۷ قوماندانی کالج قرار گاهی قوماندانی پوهنتون
دفاع ملی 
۷ ۱ نجار 22-90-073-121 25/2/1397 8/3/1397  
51 ۱۸ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۸ ۱ کارکن اداری  22-90-073-107 25/2/1397 8/3/1397  
52 ۱۹ قوماندانی حربی شونحی قوماندانی پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۸ ۱ امر بر وصفاکار 22-90-078-086 25/2/1397 8/3/1397  
53 ۲۰ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن فنی ترانسپورت  22-90-073-150 25/2/1397 8/3/1397  
54 ۲۱ ق.امور محصلین ق.اکادمی ملی نظامی ۸ ۱ امربر 22-90-074-050 25/2/1397 8/3/1397  
55 ۲۲ گارنیزیون پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۷ ۱ بخش استخبارات  22-90-073-126 25/2/1397 8/3/1397  
56 ۲۳ قوماندانی حربی شوونحی پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۸ ۱ امربر  22-90-073-024 25/2/1397 8/3/1397  
57 ۲۴ پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۷ ۱ کارکن اداری  22-90-073-125 25/2/1397 8/3/1397  
58 ۲۵ پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم "فهیم" ۷ ۱ باغبان 22-90-073-186 25/2/1397 8/3/1397  
59 ۲۶ قوماندانی اکادمی ملی نظامی ق.پوهنتون دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن اداری  22-90-073-120 25/2/1397 8/3/1397  
60 ۲۷ قوماندانی اکادمی ملی نظامی ق.پوهنتون دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن اداری  22-90-073-107 25/2/1397 8/3/1397  
61 ۲۸ ق.اکادمی ملی نظامی ق.پوهنتون دفاع ملی  ۸ ۱ امربر 22-90-074-018 25/2/1397 8/3/1397  
62 ۱ قوماندانی ترمیم خانه مرکزی ق.ع.ل
معاونیت تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ میخانیک تجهیزات  22-90-017-1276 25/2/1397 8/3/1397  
63 ۲ ق.ع.ل معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ عمله کار  22-90-017-872 25/2/1397 8/3/1397  
64 ۳  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امربر  22-90-017-0600 25/2/1397 8/3/1397  
65 ۴  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ میخانیک 22-90-017-1535 25/2/1397 8/3/1397  
66 ۵  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کارکن فنی جابجا کاری  22-90-017-0427 25/2/1397 8/3/1397  
67 ۶  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ کارکن جابجا کاری عینیات 22-90-017-0568 25/2/1397 8/3/1397  
68 ۷  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ کارکن جابجا کاری عینیات 22-90-017-0570 25/2/1397 8/3/1397  
69 ۸  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کارکن فنی تاسیسات 22-90-017-0191 25/2/1397 8/3/1397  
70 ۹  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ صفاکار 22-90-017-0183 25/2/1397 8/3/1397  
71 ۱۰  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کارکن فنی فورکلفت 22-90-017-0432 25/2/1397 8/3/1397  
72 ۱۱  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امربر  22-90-017-863 25/2/1397 8/3/1397  
73 ۱۲ ریاست لوژستیک احضارات عینیات معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ دریور 22-90-019-002 25/2/1397 8/3/1397  
74 ۱۳  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ معتمد جنسی  22-90-019-0289 25/2/1397 8/3/1397  
75 ۱۴  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کارکن فنی عینیات 22-90-017-617 25/2/1397 8/3/1397  
76 ۱۵  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امربر  22-90-017-0555 25/2/1397 8/3/1397  
77 ۱۶  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امربر  22-90-017-0557 25/2/1397 8/3/1397  
78 ۱۷  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ کارکن تخلیه و بارگیری 22-90-017-650 25/2/1397 8/3/1397  
79 ۱۸  معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ کارکن جابجا کاری عینیات 22-90-017-0624 25/2/1397 8/3/1397  
80 ۱۹ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ کارکن عینیات 22-90-017-0421 25/2/1397 8/3/1397  
81 ۲۰ ق.ورکشاپهای مرکزی.ق ع.ل معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ میخانیک انجن
پطرولی
22-90-017-1548 25/2/1397 8/3/1397  
82 ۲۱ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  22-90-016-025 25/2/1397 8/3/1397  
83 ۲۲ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۳۹ 25/2/1397 8/3/1397  
84 ۲۳ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۴۲ 25/2/1397 8/3/1397  
85 ۲۴ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۴۶ 25/2/1397 8/3/1397  
86 ۲۵ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۵۹ 25/2/1397 8/3/1397  
87 ۲۶ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۷۷ 25/2/1397 8/3/1397  
88 ۲۷ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۸۰ 25/2/1397 8/3/1397  
89 ۲۸ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۰۸۳ 25/2/1397 8/3/1397  
90 ۲۹ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۰۲ 25/2/1397 8/3/1397  
91 ۳۰ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  22-90-016-075 25/2/1397 8/3/1397  
92 ۳۱ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۰۴ 25/2/1397 8/3/1397  
93 ۳۲ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ میخانیک ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۱۳ 25/2/1397 8/3/1397  
94 ۳۳ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ باغبان ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۱۵ 25/2/1397 8/3/1397  
95 ۳۴ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  22-90-016-090 25/2/1397 8/3/1397  
96 ۳۵ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امربر  22-90-017-0558 25/2/1397 8/3/1397  
97 ۳۶ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کارکن فنی ارزیابی 22-90-017-0462 25/2/1397 8/3/1397  
98 ۳۷ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-017-0398 25/2/1397 8/3/1397  
99 ۳۸ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-017-068 25/2/1397 8/3/1397  
100 ۳۹ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-017-069 25/2/1397 8/3/1397  
101 ۴۰ ق.ع.ل معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ کارکن فنی تاسیسات 22-90-017-190 25/2/1397 8/3/1397  
102 ۴۱ ق.لوای تحرکات ق.ع لوژستیک ۷ ۱ کاتب اداری  22-90-017-2593 25/2/1397 8/3/1397  
103 ۴۲ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن فنی جابجا کاری  22-90-017-480 25/2/1397 8/3/1397  
104 ۴۳ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن فنی جابجا کاری  22-90-017-479 25/2/1397 8/3/1397  
105 ۴۴ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-017-070 25/2/1397 8/3/1397  
106 ۴۵ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-017-071 25/2/1397 8/3/1397  
107 ۴۶ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ کارکن فنی بخش کنترول  22-90-017-1037 25/2/1397 8/3/1397  
108 ۴۷ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ کارکن مهمات  22-90-017-1030 25/2/1397 8/3/1397  
109 ۴۸ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ مفتش مهمات 22-90-017-999 25/2/1397 8/3/1397  
110 ۴۹ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خیاط  22-90-016-039 25/2/1397 8/3/1397  
111 ۵۰ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۸ ۱ صفاکار ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۱۹ 25/2/1397 8/3/1397  
112 ۵۱ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۸ ۱ صفاکار ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۲۴ 25/2/1397 8/3/1397  
113 ۵۲ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۸ ۱ صفاکار ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۳۴ 25/2/1397 8/3/1397  
114 ۵۳ مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۸ ۱ صفاکار ۲۲-۹۰-۰۱۶-۱۳۷ 25/2/1397 8/3/1397  
115 ۵۴ آمریت البسه و یونیفورم ق.ع ل معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ کارکن اداره و اکمال 22-90-017-0401 25/2/1397 8/3/1397  
116 ۵۵ ریاست پلان و اوپراسیون معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خانه سامان ۲۲-۹۰-۰۲۱-۰۰۳ 25/2/1397 8/3/1397  
117 ۵۶ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ کارکن کنترول
و محاسبه 
22-90-017-1011 25/2/1397 8/3/1397  
118 ۵۷ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ کارکن کنترول
و محاسبه 
22-90-017-1008 25/2/1397 8/3/1397  
119 ۵۸ ریاست لوژستیک احضارات عینیات معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-019-007 25/2/1397 8/3/1397  
120 ۵۹ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ کارکن فنی محاسبه 22-90-017-1015 25/2/1397 8/3/1397  
121 ۶۰ مدیریت تسهیلات انجنیری ق.ع.ل ۷ ۱ معتمد جنسی 22-90-017-0289 25/2/1397 8/3/1397  
122 ۶۱ ق.دیپوی مهمات.ق.ع.ل. معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ کارکن فنی محاسبه 22-90-017-1033 25/2/1397 8/3/1397  
123 ۶۲ ریاست پلان و اوپراسیون معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۲۱-۰۱۰ 25/2/1397 8/3/1397  
124 ۶۳ ق.ل.تحرکات ترانسپورت ق.ع.ل معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ دریور واسطه باربری تجهیزات ثقیله 22-90-017-2631 25/2/1397 8/3/1397  
125 ۶۴ ق.ورکشاپهای مرکزی.ق ع.ل معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ ولدنگکار 22-90-017-2369 25/2/1397 8/3/1397  
126 ۶۵ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۸ ۱ کارکن اداره و اکمال ۲۲-۹۰-۰۱۷-۰۳۹۹ 25/2/1397 8/3/1397  
127 ۶۶ قوماندانی ورکشاپهای مرکزی  ۷ ۱ آمر گروپ ۲۲-۹۰-۰۱۷-1518 25/2/1397 8/3/1397  
128 ۶۷ ق.ورکشاپهای مرکزی.ق ع.ل معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ میخانیک ۲۲-۹۰-۰۱۷-۱۶۷۱ 25/2/1397 8/3/1397  
129 ۶۸ ق.ورکشاپهای مرکزی.ق ع.ل معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ سرگروپ 22-90-017-1373 25/2/1397 8/3/1397  
130 ۶۹ ق.ورکشاپهای مرکزی.ق ع.ل معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ میخانیک انجن
پطرولی
22-90-017-1506 25/2/1397 8/3/1397  
131 ۷۰ ق.ورکشاپهای مرکزی.ق ع.ل معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کارکن پرکننده خول ها 22-90-017-1997 25/2/1397 8/3/1397  
132 ۷۱ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ کاتب اداری  22-90-017-394 25/2/1397 8/3/1397  
133 ۷۲ ق.دیپوی اکمالات ق.ع.ل. معاونیت تامینات
مادی و تخنیکی 
۷ ۱ آپریتر کمپیوتر 22-90-017-0655 25/2/1397 8/3/1397  
134 ۷۳ مدیریت تاسیسات  ق.ع.ل معاونیت تامینات مادی و تخنیکی  ۷ ۱ کارکن فنی تاسیسات 22-90-017-188 25/2/1397 8/3/1397  
135 ۷۴ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ نجار 22-90-017-430 25/2/1397 8/3/1397  
136 ۷۵ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن جابجا کاری  22-90-017-0594 25/2/1397 8/3/1397  
137 ۷۶ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ رنگمال  22-90-017-282 25/2/1397 8/3/1397  
138 ۷۷ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امربر 22-90-017-0393 25/2/1397 8/3/1397  
139 ۷۸ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ سرگروپ 22-90-017-0601 25/2/1397 8/3/1397  
140 ۷۹ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ رنگمال  22-90-017-232 25/2/1397 8/3/1397  
141 ۸۰ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ سرگروپ بخش دریافت
و انتقال 
22-90-017-0539 25/2/1397 8/3/1397  
142 ۸۱ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن فنی بخش پرزه جات 22-90-017-0397 25/2/1397 8/3/1397  
143 ۸۲ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن فنی عینیات 22-90-017-0561 25/2/1397 8/3/1397  
144 ۸۳ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ قفل ساز  22-90-017-309 25/2/1397 8/3/1397  
145 ۸۴ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ کارکن جابجا کاری  22-90-017-0625 25/2/1397 8/3/1397  
146 ۸۵ معاونیت تامینات مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امر بر وصفاکار 22-90-017-085 25/2/1397 8/3/1397  
147 ۸۶ ریاست  خدمات اسلحه و تخنیک معاونیت
تامینات مادی و تخنیکی 
۷ ۱ خانه سامان ۲۲-۹۰-۰۱۸-۰۰۱ 25/2/1397 8/3/1397  
148 ۱ آمریت پرسونل ک پذیرش ریاست کادر
پرسونل ستردرستیز
۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۳۶-۰۹۳ 25/2/1397 8/3/1397  
149 ۲ آمریت پرسونل ک پذیرش ریاست کادر
پرسونل ستردرستیز
۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۳۶-۰۹۴ 25/2/1397 8/3/1397  
150 ۳ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-005 25/2/1397 8/3/1397  
151 ۴ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-103 25/2/1397 8/3/1397  
152 ۵ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-104 25/2/1397 8/3/1397  
153 ۶ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-106 25/2/1397 8/3/1397  
154 ۷ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-126 25/2/1397 8/3/1397  
155 ۸ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-128 25/2/1397 8/3/1397  
156 ۹ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-129 25/2/1397 8/3/1397  
157 ۱۰ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-130 25/2/1397 8/3/1397  
158 ۱۱ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-132 25/2/1397 8/3/1397  
159 ۱۲ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-133 25/2/1397 8/3/1397  
160 ۱۳ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-036-135 25/2/1397 8/3/1397  
161 ۱۴ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-116 25/2/1397    
162 ۱۵ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-121 25/2/1397 8/3/1397  
163 ۱۶ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-054 25/2/1397 8/3/1397  
164 ۱۷ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-062 25/2/1397 8/3/1397  
165 ۱۸ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-077 25/2/1397 8/3/1397  
166 ۱۹ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-089 25/2/1397 8/3/1397  
167 ۲۰ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-090 25/2/1397 8/3/1397  
168 ۲۱ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-091 25/2/1397 8/3/1397  
169 ۲۲ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-092 25/2/1397 8/3/1397  
170 ۲۳ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-093 25/2/1397 8/3/1397  
171 ۲۴ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-094 25/2/1397 8/3/1397  
172 ۲۵ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-095 25/2/1397 8/3/1397  
173 ۲۶ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۸ ۱ امربر 22-90-036-096 25/2/1397 8/3/1397  
174 ۲۷ ریاست کادر پرسونل ستردرستیز  ۷ ۱ کارکن فنی بخش  ۲۲-۹۰-۰۳۶-۱۴۱ 25/2/1397 8/3/1397  
175 ۱ معاونیت اول ریاست اوپراسیون ستردرستیز  ۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۰۳ 25/2/1397 8/3/1397  
176 ۲ معاونیت پلانگذاری ریاست اوپراسیون
ستردرستیز 
۷ ۱ دریور ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۳۵ 25/2/1397 8/3/1397  
177 ۳ معاونیت پلانگذاری ریاست اوپراسیون
ستردرستیز 
۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۳۹ 25/2/1397 8/3/1397  
178 ۴ معاونیت پلانگذاری ریاست اوپراسیون
ستردرستیز 
۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۴۰ 25/2/1397 8/3/1397  
179 ۵ معاونیت پلانگذاری هوایی ریاست اوپراسیون ستردرستیز ۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۴۶ 25/2/1397 8/3/1397  
180 ۶ معاونیت پلانگذاری ریاست اوپراسیون
ستردرستیز 
۷ ۱ دریور ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۴۵ 25/2/1397 8/3/1397  
181 ۷ مدیریت انسجام ریاست اوپراسیون
ستردرستیز 
۷ ۱ کارکن اداری  ۲۲-۹۰-۰۳۸-۰۶۶ 25/2/1397 8/3/1397  
182 ۱ ریاست ارتباطات عامه وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۲۶-۰۰۸ 25/2/1397 8/3/1397  
183 ۲ ریاست ارتباطات عامه وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۲۶-۰۵۰ 25/2/1397 8/3/1397  
184 ۳ ریاست ارتباطات عامه وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-025-052 25/2/1397 8/3/1397  
185 ۱ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۷ ۱ خانه سامان ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۱ 25/2/1397 8/3/1397  
186 ۲ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۷ ۱ دریور ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۴ 25/2/1397 8/3/1397  
187 ۳ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۲ 25/2/1397 8/3/1397  
188 ۴ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۵ 25/2/1397 8/3/1397  
189 ۵ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۶ 25/2/1397 8/3/1397  
190 ۶ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۷ 25/2/1397 8/3/1397  
191 ۷ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۸ 25/2/1397 8/3/1397  
192 ۸ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۱۰ 25/2/1397 8/3/1397  
193 ۹ ق.لوای خاص ۷۷۷ هوایی ۸ ۱ امربر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۹۲-۰۰۹ 25/2/1397 8/3/1397  
194 ۱ بخش حفظ و مراقبت گروپ حمایه ق.هوایی
کابل 
۷ ۱ میخانیک وسایط ۰۵۳-۱۷۵ 25/2/1397 8/3/1397  
195 ۲ تسهلات انجنیری گروپ حمایه وظایف قوای هوایی کابل  ۷ ۱ گلکار 22-90-053-211 25/2/1397 8/3/1397  
196 ۳ کلینیک قوماندانی قوای هوایی  ۸ ۱ صفاکار 22-90-053-241 25/2/1397 8/3/1397  
197 ۴ سرطبابت قوماندانی قوای هوایی  ۷ ۱ آپریتر کمپیوتر 22-90-053-129 25/2/1397 8/3/1397  
198 ۵ تسهیلات انجنیری گروپ حمایه وظایف
قوای هوایی کابل ق.ع.قوای هوایی
۷ ۱ کارکن اداری  22-90-053-183 25/2/1397 8/3/1397  
199 ۱ ریاست حالات اضطرار و فوق العاده وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-027-023 25/2/1397 8/3/1397  
200 ۲ ریاست حالات اضطرار و فوق العاده وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-027-016 25/2/1397 8/3/1397  
201 ۱ ریاست امور ساختمانی و ملکیت ها ۷ ۱ کارکن اداری  22-90-028-043 25/2/1397 8/3/1397  
202 ۲ ریاست امور ساختمانی و ملکیت ها ۷ ۱ جنراتور کار ۲۲-۹۰-۰۲۸-۰۵۱ 25/2/1397 8/3/1397  
203 ۳ ریاست ساختمانی و اداره املاک ۷ ۱ کارکن فنی سرکسازی 22-90-028-085 25/2/1397 8/3/1397  
204 ۱ ق.فرقه 111 مرکزی کابل  ۷ ۱ نوازنده موزیک 22-90-054-067 25/2/1397 8/3/1397  
205 ۲ تسهیلات انجنیری گارنیزیون دارالامان .ق فرقه 111 مرکزی کابل  ۷ ۱ کارکن اداری  22-90-054-079 25/2/1397 8/3/1397  
206 ۱ معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع  ملی 7 1 دریور 22-90-006-003 25/2/1397 8/3/1397  
207 ۱ قوماندانی عمومی جلب و جذب ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-079-010 25/2/1397 8/3/1397  
208 ۱ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-072-133 25/2/1397 8/3/1397  
209 ۲ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ صفاکار 22-90-072-434 25/2/1397 8/3/1397  
210 ۳ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ صفاکار 22-90-072-435 25/2/1397 8/3/1397  
211 ۴ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ صفاکار 22-90-072-436 25/2/1397 8/3/1397  
212 ۵ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ صفاکار 22-90-072-485 25/2/1397 8/3/1397  
213 ۶ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ امر بر وصفاکار ۲۲-۹۰-۰۷۰-۱۱۳ 25/2/1397 8/3/1397  
214 ۷ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-072-186 25/2/1397 8/3/1397  
215 ۸ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-070-054 25/2/1397 8/3/1397  
216 ۹ قوماندانیت صحیه ستردرستیز  ۸ ۱ صفاکار 22-90-072-316 25/2/1397 8/3/1397  
217 ۱ ریاست توپچی زمینی ستردرستیز  ۷ ۱ خانه سامان 22-90-090-002 25/2/1397 8/3/1397  
218 ۱ قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل  ۸ ۱ امربر وصفاکار  22-90-034-123 25/2/1397 8/3/1397  
219 ۱ ریاست حقوق ستردرستیز  ۷ ۱ کارکن فنی 22-90-046-041 25/2/1397 8/3/1397  
220 ۱ ریاست لوژستیک ستردرستیز ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-041-047 25/2/1397 8/3/1397  
221 ۲ ریاست لوژستیک ستردرستیز ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-041-048 25/2/1397 8/3/1397  
222 ۳ ریاست لوژستیک ستردرستیز ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-041-049 25/2/1397 8/3/1397  
223 ۱ ق.لوای حمایه و تامین امنیت ستردرستیز  ۷ ۱ دریور 22-90-080-377 25/2/1397 8/3/1397  
224 ۲ ق.لوای حمایه و تامین امنیت ستردرستیز  ۷ ۱ باغبان 22-90-080-294 25/2/1397 8/3/1397  
225 ۱ مدیریت کادر پرسونل معاونیت پرسونل تعلیمات  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-010-017 25/2/1397 8/3/1397  
226 ۱ ریاست عمومی تنظیم و اداره پالیسی های نظامی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-012-006 25/2/1397 8/3/1397  
227 ۱ ریاست تعلیم و تربیه ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-040-039 25/2/1397 8/3/1397  
228 ۱ ریاست مخابره ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-42-098 25/2/1397 8/3/1397  
229 ۲ ریاست مخابره ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-42-131 25/2/1397 8/3/1397  
230 ۳ ریاست مخابره ستردرستیز  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-42-005 25/2/1397 8/3/1397  
231 ۱  ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز   ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-037-110 25/2/1397 8/3/1397  
232 ۲  ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز   ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-037-014 25/2/1397 8/3/1397  
233 ۳ مدیریت ضد استخبارات قوماندانی پوهنتون دفاع ملی مارشال
فهیم ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز 
۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-037-123 25/2/1397 8/3/1397  
234 ۱ معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ کارکن اداری  22-90-009-071 25/2/1397 8/3/1397  
235 ۲ معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی  ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-009-059 25/2/1397 8/3/1397  
236 ۳ معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ دریور 22-90-009-059 25/2/1397 8/3/1397  
237 ۱ ریاست مالی و بودجه ستردرستیز ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-45-015 25/2/1397 8/3/1397  
238 ۲ ریاست مالی و بودجه ستردرستیز ۸ ۱ امربر وصفاکار 22-90-45-020 25/2/1397 8/3/1397  
239 ۱ ریاست صحیه وزارت دفاع ملی  ۷ ۱ دریور 22-90-029-002 25/2/1397 8/3/1397  
میزان  ۲۳۹