تامین امنیت انتخابات پارلمانی وظیفۀ بزرگ ملی و میهنی

تامین امنیت انتخابات پارلمانی وظیفۀ بزرگ ملی و میهنی

سرمقاله:

دګرمن وحیدالله فطن

منسوبان باشهامت اردوی ملی با درک مسؤولیت تاریخی و رسالت ملی شان اینک ،یک بار دیگر توانایی و قابلیت شان را، بر علاوۀ اجرای وظایف متعدد محاربوی تصفیوی و امنیتی، در تامین امنیت انتخابات پارلمانی درکشور به نمایش گذاشتند و این اطمینان را برای مردم افغانستان دادند که به یاری خداوند بزرگ وحمایت مردم در انجام وظایف محوله موفق اند و هر روز دست آورد های تازه یی را در امر تامین صلح و ثبات دایمی در سراسر کشور نصیب می گردند.

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی کشور اخیراً طی پیامی اظهار داشت: رول ونقش اردوی ملی در انتخابات 28 میزان، حمایت قوت های پولیس ملی وامنیت ملی می باشد و مسوولیت تاریخی ما تامین امنیت سایت های انتخابات است . هرمنسوب اردوی ملی منحیث یک شهروند می تواند به کاندید مورد نظرشان رای شان را استعمال کنند اما هیچ منسوب اردوی ملی نمیتواند به نفع کاندیدی مشخص کمپاین کند ویا از کاندیدای مشخص حمایت کند، در صورت تمرد از و ظیفه برطرف و به ارگان های عدلی قضایی معرفی می گردد .

یقینا برخورد نیک وبیطرفانه نیرو های دفاعی و امنیتی کشور به خصوص منسوبان اردوی ملی درتأمین امنیت انتخابات پارلمانی نه تنها باعث افزایش محبوبیت آنان در میان مردم می گردد بلکه این عمل نیک وشایسته شان میزان اعتماد مردم افغانستان را نسبت به بالا بودن توانایی و قابلیت های اردوی ملی را چندین برابر ساخت .

 مردم ما اطمینان داشتند که اردوی ملی، آماده گی های لازم را برای تامین امنیت انتخابات دارند چنانچه به دشمنان مردم افغانستان اجازه ندادند تا این پروسه را به مخاطره اندازند.

اردوی ملی از قبل عملیات های محاربوی و تصفیوی را در مرکز و ولایات کشور اجرا و تحکیمات لازم را در کمر بند های شهر ها و ولسوالی های پایتخت و ولایات کشور تقویت نموده بود  که نشان دهنده آماده گی های آنان  در تامین امنیت انتخابات محسوب می گردد.

منسوبان اردوی ملی که از حمایت بی دریغانه مردم افغانستان بر خوردار اند، از بدو ایجاد تاکنون ، با انجام وظایف خطیر میهنی و قبول زحمات و قربانی های بیشمار وظایف محوله را چنان به وجه احسن اجرا نموده اند که بی تردید فدا کاری ها و جانبازی های آنان روی صفحات تاریخ پر افتخار کشور برای همیش درج است.

منسوبان اردوی ملی با تحکیم دسپلین عالی، احترام به قوانین عسکری و فراگیری فنون نظامی همواره در جهت انکشاف دانش مسلکی وارتقای احضارات محاربوی شان می باشند، آنان شب وروز در تلاش اند تامنحیث فرزندان دلیر و رسالتمند افغانستان وظیفه مهم وتاریخی را درهر نوع شرایط موفقانه انجام دهند.

امروز آنچه سبب موفقیت های منسوبین فداکار اردوی ملی در اجرای وظایف و باورمندی مردم ما بدین امر گردیده است همانا تعلیم و تربیه پرسونل، تقدیر از منسوبان، شفافیت در امور، ارتقای ظرفیت و انکشاف رهبری و سازماندهی خوب در اردوی ملی است که روز تا روز از جانب رهبری وزارت دفاع ملی و ستر درستیز بر آن تاکید می گردد.