نقش ارتباطات و رسانها در زندگی انسانها

نقش ارتباطات و رسانها در زندگی انسانها

از انجاییکه انسان یک موجود اجتماعی است برای رفع چالشها ونیازمندی های خویش نیاز به تامین ارتباط با محیط وماحول خویش دارد چون همین ارتباط است که رشد وبقای جامعه را تضمین میکند و ما به وسیله آن تجربیات و اموخته های خویش را مبادله مینمائیم .بنا براین نخست باید دانست که ارتباط چیست : ارتباط را دانشمندان علوم ارتباطات به گونه های مختلف تعریف نموده اند که  ازجمله تعاریف مورد نظر بیشتر صاحب نظران چنین است : ارتباط فرایندی است که به واسطه‌ آن ارتباط گر یا فرستنده از طریق یک رسانه یا مجرا پیامی را با تاثیراتی معین به گیرنده‌ می‌رساند. همچنان میگویندارتباط  کنشی اجتماعی است که افرادی از یک فرهنگ مشخص در واکنش به تجربه خود از واقعیت به مبادله‌ِ معانی می‌پردازد.C:\Users\Administrator\Desktop\images.jpg

اگر ما زندگی انسان ها را در قرن هاسال  قبل مطالعه نمائیم متوجه میشویم که فناوری های امروزی در ان زمان غیر ممکن به نظر میرسید و انسان های آن زمان زندگی ساده یی داشتند که بسیاری از امورات شان نسبت به امروز نهایت پرچالش بود ازمسافرت در ان زمان گرفته تا کسب علم ودانش ، امورات دفترداری ،داد وستد، برقرار نمودن تماس و ساده بگویم تماما امور زندگی چالش های خاص خودرا داشت و اینکه امروز زندگی چنان ساده گردیده که ما اکثریت امور خویش را میتوانیم از راه دور اداره وکنترول نمائیم تمام این پیشرفت ها مدیون انتقال پیام ، تجربیات و دانش از طریق ارتباطات است یعنی نقش ارتباطات در زندگی انسانها قابل ملاحظه است ، تامین ارتباط نیازمند وسیله ارتباطی است ؛ و رسانه های همگانی امروز منحیث وسیله ارتباطی یا وسیله ای که پیام را از فرستنده به گیرنده انتقال میدهد رابطه نزدیک و بی بدیل با مردم در رده های سنی محتلف و سویه های تحصیلی متفاوت برقرار نموده وجز لاینفک زندگی هر انسان گردیده است  که این خود یک پیشرفت بسا مهم در عرصه مدنیت و دموکراسی است. شهروندان از دریچه های مختلف با رسانه ها در تماس هستند از اموزش وپرورش گرفته تا سیاست ، اقتصاد ، تجارت ، بانکداری ، سرگرمی تفریحی ، هنری ، فرهنگی وغیره یعنی هرنوع رسانه چون انترنت ، فیسبوک ، تلویزیون ، رادیو ،کتاب ، اخبار ،مجله وغیره به نوبه وبه شیوه خود در بین شهروندان به خود جای پای باز نموده  این پیشرفت ها با اینکه جهان را به دهکده کوچک تبدیل نموده است به همان اندازه جهان را پیچیده نیز ساخته است یعنی جهان را دارای بافتار وساختار شبکه یی و ارتباطی ساخته است که افغانستان نیز ازان بی تاثیر باقی نمانده است . اما با این تفاوت که در افغانستان همهِ شهروندان نمی توانند که از رسانه ها ی اجتماعی ،خصوصی ودولتی سود ببرند با این هم ما افغانها امروز دارای صدها سایت ،وبلاک و صفحه انترنتی بر روی شبکه انتر نت وده ها چینل تلویزیونی ورادیویی وهمچنان ده ها مطبعه چاپی هستیم که زمینه ارتباط مارا با جهان وقلمرو های مختلف فرهنگی ومدنی فراهم ساخته است . نقس رسانه ها در تاریخ افغانستان در مراحل مختلف زمانی ومکانی متفاوت بوده است اما انچه در تاریخ رسانه های افغانستان برجسته است نقش مهم رسانه ها در اطلاع رسانی به موقع واگاهی دهی به مردم است که این بزرگترین رسالت یک رسانه است ویک شهروند اگاه برای دفاع از حقوق خویش وعدالتخواهی برای هم نوعان ، همکیشان و هموطنان وهمشهریان خویش نیاز دارد تا در مورد آنچه درکشور وجهان میگذرد با جزئیات معلومات داشته باشد ، این رسانه وارتباطات رسانه یی است که چنین بستر را برای مردم هموار میسازد و خوشبختانه نظام امروزی بزرگترین حامی این حق (حق دسترسی به معلومات ) شهروندان است تا شهروندان آگاه ما با استفاده از این حق آینده خویش را اگاهانه بدست خویش بسازند .

C:\Users\Administrator\Desktop\123.jpg

امید امیری افسر قوماندانی لوای انجنیری ملی