اکادمی ملی نظامی مهد آموزش کادرهای افسری جوان

محترم بریدجنرال احمد الله «داور» قوماندان اکادمی ملی نظامی اخیرا طی  مصاحبه یی  در رابطه  به این نهاد علمی وآموزشی نظامی چنین معلومات ارایه نمود: «اکادمی ملی نظامی یگانه مرجع تحصیلات عالی نظامی درکشور است این نهاد علمی اکادمیک با فراهم نمودن بستر تعلیم وتربیه علوم وفنون نظامی برای نسل جوان ، تا حال تعداد (3091) تن افسران جوان مسلکی ذکورواناث را تحت پروسه تعلیم و تربیه قرارداده وبعد ازسپری نمودن چهارساله دوره تحصیلی جهت تقویت بخشیدن نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به صفوف اردوی ملی تقدیم داشته است.

محترم بریدجنرال احمد الله «داور» قوماندان اکادمی ملی نظامی در مورد پروگرام ها ، پلان ها ودست آورد های اکادمی ملی نظامی گفت:

اکادمی ملی نظامی در سال 1384 هجری شمسی از حربی پوهنتون به اکادمی ملی نظامی تغییر نام یافت که از طرف مقام محترم وزارت دفاع ملی  به همکاری کشورایالات متحده امریکا معادل با اکادمی نظامی ویست پاینت  West Point Military Academy (America)   آن کشور بنیاد نهاده شد.

این نهاد ازسال 1384 الی 1391 درتعمیر پوهنتون هوایی  واقع میدان هوایی کابل آغازبه فعالیت نمود و بعداز فارغ نمودن چهار دوره محصل درتابستان سال 1391 به موقعیت دایمی خویش فرقه 8 سابق قرغه نقل مکان نمود .

اکادمی ملی نظامی از آغاز فعالیت خویش تا حال سیزده دوره امتحان کانکور بطور شفاف  برگزارنموده که توسط کمیته امتحانات وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ میشود ونه دوره محصل فارغ نموده که در دوره نخست به تعداد (84)تن ذکور، دوره دوم (212)تن ذکور، دوره سوم(299)تن ذکور، دوره چهارم (273)تن ذکور ، دوره پنجم (275)تن ذکور ، دوره ششم (507) تن ذکور ، دوره هفتم (549)تن ذکور ، دوره هشتم (549) تن  ذکورو اناث ، دوره نهم (343) تن ذکور واناث در مجموع (3091 ) تن را فارغ وجهت ایفای وظیفه به صفوف اردوی ملی تقدیم نموده است وفعلا به تعداد( 2091) تن محصل تحت تعلیم وتربیه قرار دارد.

اکادمی ملی نظامی دارای چهارده دیپارتمنت می باشد .

که شامل دیپارتمنت انجنیری سیول، حقوق، کمپیوترساینس، اداره ورهبری، زبان های ملی، زبان های خارجی، ریاضی، کیمیا وبیولوژی، فزیک وجغرافیه فزیکی، تاریخ، علوم اجتماعی، ثقافت اسلامی، علوم نظامی و ورزشی.

دراکادمی ملی نظامی نه(9) مسلک نظامی تدریس میگردد که عبارت از: مسلک های پیاده ، توپچی، زرهدار، مخابره، کشف، استحکام ، هوایی ، مالی ولوژستیک است؛ در حالیکه رشته های اکادمیک آن عبارت از: انجینری سیول ، انجینری عمومی، حقوق ، کمپیوترساینس، اداره ورهبری، زبان وفرهنگ، تاریخ و ستراتیژی می باشد که محصلان با شمولیت شان به  اکادمی در صنف دوم یک مسلک نظامی ویک رشته اکادمیک را نظر به پوره نمودن فیصدی نمرات معیاری برای هر رشته اکادمیک ومسلک نظامی تعیین شده انتخاب نموده ودرسهای خویش را تحت نظر استادان مجرب وبا تجربه این قوماندانی فرا میگیرند.

پروسه تعلیم وتربیه در اکادمی ملی نظامی مطابق کروکلم با معیار های وزارت محترم تحصیلات عالی  توسط استادان مجرب وبا تجربه پیشبرده میشود.

وضعیت معیشتی خوبی در این قوماندانی برای همه منسوبان اعم ازمحصلان ذکور واناث مهیا میباشد وبه ویژه برای محصلین اناث محل بود وباش جداگانه آماده شده واز امکانات عالی بر خوردار می باشد؛همه مشکلات شان  مرفوع است وبا خاطر جمع واعصاب آرام میتوانند درسهای خویش را فرا گرفته وتقسیم اوقات 24 ساعته شانرا به پیش ببرند.

پلان های تعلیمی و تربیتی اکادمی ملی نظامی همه ساله بازنگری میگردد، هییت اداری وتدریسی شب وروز تلاش زیادی بخرچ میدهند تا پلان های طرح شده را بصورت درست ودقیق آن تطبیق نمایند ونتایج بهتری را بدست آوردند.

قوماندان اکادمی ملی نظامی افزود: جای افتخار است که اکادمی ملی نظامی از اینکه یگانه نهاد تحصیلات عالی نظامی در سطح کشور ومنطقه می باشد همه ساله تعداد زیادی از افسران  جوان ، تعلیم یافته مسلکی نظامی را فارغ وبخاطر تقویت بخشیدن صفوف اردوی ملی مصدر خدمت برای مردم رنج دیده افغانستان می گرداند.

تمام پرسونل این قوماندانی شب وروز در هرگونه شرایط زحمت می کشند و تلاش می ورزند که وظایف خویش را با شور وشوق، علاقه مندی خاص انجام داده تا باشد از یک طرف دین خویش را در مقابل  مادر وطن ادا نموده واز طرف دیگر افتخارات بزرگی را که همانا خدمت صادقانه به وطن ومردم است کسب نمایند.

ما پلان های انکشافی تعلیمی خویش را در سال 1396 ترتیب نموده ودر معرض اجرا قرار دادیم ، کوشش نهایی ما پیشرفت پروسه تعلیم وتربیه مسلکی است اردوی ما جوان است وبه افسران تعلیم یافته ومسلکی نیاز مبرم دارد از این روما تلاش نهایی خود را بخرچ میدهیم و از هر نوع امکانات دست داشته خویش استفاده اعظمی می نمائیم تا در آینده افسران آموزش دیده با مهارت های نظامی را به اردوی ملی کشور تقدیم نمائیم تا با استفاده از اندوخته های مسلکی شان در راستای تامین امنیت سرتا سری از عهده وظایف شان موفق بدر آیند هم چنان مطابق پلان چهار ساله انکشاف نیروهای دفاعی وامنیتی کشور قوماندانی اکادمی ملی نظامی پلان دارد تا دربخش اکادمیک رشته های ژورنالیزم واقتصاد نیز علاوه گردد.»

مصاحبه کننده:

تورن محی الدین «شایان»