مردم ما به شجاعت و از خود گذری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور باور دارند

سرمقاله:

دگرمن وحیدالله «فطن»

ارتقا و بلند بردن ظرفیت ها و قابلیت ها در قطعات وجزوتامهای اردوی ملی در اولویت های کاری قرار داشته واردوی ملی کشور به مثابه نیروی دفاعی کشور وظایف خویش را جهت بدست آوردن موفقیت در انجام وظایف محوله تا آخرین توان انجام میدهد.

بلی! اجرای فعالیت های تعرضی، تهاجمی، عملیاتهای خاص به وسیله قطعات خاص کوماندو، انجام وظایف کشفی و استخباراتی، کنترول و نظارت ساحه، حفاظت و تامین امنیت شاهراه های بزرگ، اجرای گزمه های ثابت و سیار به خاطر ممانعت از عبور و مرور و جلو گیری از نفوذ دهشت افگنان وتروریستان، جمع آوری و خنثی نمودن مواد انفجاری و منفجر ناشده فراهم نمودن زمینه های کاری و تامین نمودن امنیت هموطنان در جریان عملیات و فعالیت های محاربوی و پیشبرد فعالیتهای نجات، معاونت و حمایت از مردم ملکی و همچنان عرضه کمک های بشر دوستانه صحی به نیازمندان و بالآخره ایجاد فضای صلح آمیز در کشور از جمله وظایف است که امروز در سرخط وظایف و اولویت های کاری افسران، بریدملان و سربازان فداکار اردوی ملی قرار دارد و منسوبان اردوی ملی عملاً شجاعت و از خود گذری خویش را در دفع و طرد حملات دشمنان به نمایش میگذارند که مایه افتخار ملت و مردم ما گردیده است.

امروز مردم ما به توانایی نهادهای امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی باور واعتماد کامل دارند ومیدانند که منسوبان با شهامت نیرو های دفاعی وامنیتی کشور  حاضر اند تا جان شان را در دفاع از وطن و مردم افغانستان فدا کنند.

ده ها بال هلیکوپتر، قطعات کوماندو، نیروهای ضربتی، نیروهای ویژه ی پولیس و اردو ی ملی در یک هماهنگی کامل با توانایی و قابلیت های رزمی  که دارند دهشت ‌افگنان را به هر نام و در هر کجایی که سر بلند کنند، تعقیب و سرکوب میکنند.

جای شک وتردیدی نیست که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور روزتا روز تجهیز و اکمال میشوند و با انگیزه و مورال عالی در برابر هراس افگنان با متانت می رزمند، دشمنان صلح و آرامش این سرزمین با شنیدن آغاز عملیات نیرو های دفاعی و امنیتی به خصوص نیرو های کوماندو و قطعات خاص از ساحه فرار می نمایند این خود نمایانگر زبونی دشمن وعزم راسخ نیرو های دفاعی وامنیتی کشور در دفاع قاطعانه از وطن ومردم افغانستان محسوب می شود زیرا شجاعت، دلاوری، تعهد و فداکاری به خاطر دفاع از وطن و مردم، کلمات غرور آفرینی است که امروز مردم افغانستان این صفات نیک را در وجود هر یک از منسوبان با شهامت نیرو های دفاعی و امنیتی به ویژ ه اردوی ملی به خوبی مشاهده می کنند .

وانشاالله  با حمایت بی دریغ مردم ما از نیرو های دفاعی و  امنیتی شان دیر یا زود ما شاهد تحکیم پایه های صلح و امنیت سراسری در کشور،خواهیم بود.