فعال نگهداشتن سلاح، وسایط و امکانات محاربوی متضمن پیروزی در انجام وظایف محوله

فعال نگهداشتن سلاح، وسایط و امکانات محاربوی  متضمن پیروزی در انجام وظایف محوله

نویسنده: دگرمن وحیدالله «فطن»

مواظبت از سلاح و تخنیک محاربوی یکی از وظایف مهم قوماندانان وافسران  قطعات و جزو تام های اردوی ملی بوده و تمام مسئولین و منسوبان قطعات و جزو تام های صنوف مختلفه اردوی ملی مکلفیت دارند تا در حفظ ، نگهداری، استفاده درست و به موقع از آن در اجرای وظایف محوله توجه شان را مبذول دارند.

چنانچه محترم تورنجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی اخیراً حین بازدید از قوماندانی عمومی لوژستیک ضمن آنکه اکمالات لوژستیکی را در انجام موفقانه وظایف یکی از عناصر مهم دانست، گفت: «تجهیز و فعال نگهداشتن وسایط و امکانات محاربوی در فعالیت های منسوبان اردوی ملی  بر علاوه آنکه پیروزی را بار آورده، در ارتقای مورال پرسونل شامل وظیفه نقش اساس را دارا میباشد.

موصوف افزود: هر قطعه و جزوتام که با اکمالات بهتر لوژستیکی مجهز باشد و از عقب جبهه حمایت گردد به پیروزی های بیشتر  دست می یابد و دشمنان مردم افغانستان نمیتوانند کوچکترین دست آورد داشته باشند.»

یقیناً با توجه به این امر می توانیم در هر نوع شرایط از  تجهیزات و امکانات محاربوی دست  داشته استفاده مؤثر نمود و با احضارات و قابلیتهای بلند رزمی هر گونه حملات و دسایس دشمنان مردم افغانستان را نقش بر آب ساخت.

 منسوبان اردوی ملی باید بدین امر متقین شوند که سلاح و تخنیک محاربوی فعال، داشتن حاکمیت عام و تام بالای آن عنصر اساسی است که در فعالیتهای محاربوی پیروزی را به همراه دارد، زیرا تجارب فراوان نشان داده است قطعه و جزوتامیکه با اسلحه و تخنیک فعال مجهز بوده و پرسونل آن با تعلیم و تربیه دوامدار و روحیه دسپلین پذیری به وظایف سوق شده، پیروزی های بزرگ را نصیب گردیده است.

روی همین منظور پلان های منظم تعلیم و تر بیه محاربوی، ذریعه اوامر و دایرکتیف ها و هدایات مقام وزارت دفاع ملی وستر درستیز جهت آموزش و فراگیری خواص تخنیکی و تکتیکی اسلحه و تخنیک محاربوی  ومواظبت از آن در قطعات و جز و تام های صنوف مختلف اردوی ملی وجود دارد که توسط افسران مجرب و معلمین کار آزموده پیش برده می شود.

بناءً لازم و ضروری پنداشته می شود که همه منسوبان اردوی ملی مساعی بیدریغانه شان را در این راستا متمرکز ساخته اشتراک فعال عموم منسوبان قطعات و جز و تام های مربوطه خودرا در امر تطبیق پروگرام تعلیم وتربیه ، حفظ و مواظبت و نگهداری ازسلاح و تخنیک دست داشته جلب نمایند تاباشد با احضارات کامل، آماده گی های لازم و قابلیت های بلند رزمی در دفع و طرد حملات و خنثی سازی دسایس و توطئه های دشمنان، منسوبان اردوی ملی موفقیت و پیروزیهای بیشتر را به دست آورند.