احضارات برای مقابله و شکست گروپهای متقابل

احضارات برای مقابله و شکست گروپهای متقابل

نویسنده: بریدجنرال محمد رادمنش

اردوی ملی افغانستان که از سالهای دوران امیرشیرعلی خان موجودیت ان برای دفاع از کشورضرورت دانسته شده بود، در دهه هفتاد و متعاقب ان دستخوش تغیرات منفی گردید، با شکست حاکمیت طالبان، بار دیگر در سال 1382 اساس اردوی نوبنیاد ملی نهاده شد و سیر صعودی ان برای دفاع از حاکمیت ملی تا کنون بی امان ادامه دارد ولی واقعیت تلخ جنگ روی مناسبات منطقوی و منافع ستراتیژیک بعضی کشورها وضعیت را به نحوی رقم زد که این اردو در برابر تهدیدات دوامدار برای حفظ منافع ملی کشور عملیات محاربوی بلا انقطاع را پلان و رسالت خود را در جغرافیای افغانستان انجام دهد.

عملیات تروریستی و گوریلانی گزینه های است که دشمنان افغانستان با استفاده از بافت های اجتماعی و جغرافیای پیچیده و در هم آویزی با استخبارات منطقه ،مافیا، قاچاقبران، افراط گرایان وتروریستان منطقه و بعضی کشورها ی تمویل کننده - فعالیت های انتحاری ،ترور ،حمله و گریز، استفاده از خانه های مردم برای انداخت های ثقیله و خفیفه و همچنان سپر قرار دادن مردم برای تبلیغات استفاده میکنند. گاهی دیده میشود که در مساجد، تکایا، میدانهای سپورت، موسسات صحی و قرارگاه های اردوی ملی ،عملیات پیچیده را با استفاده سوء از آمیزه های اسلامی و عاطفی تلفاتی را بمردم و نیروهای مدافع کشور وارد میسازند ولی بایست متوجه بود تا آمادگی های برای خنثی نمودن گزینه های مطرح تروریستان گرفته شود.

قدمه های تکتیکی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان درجنگهای فعلی در قراول ها و محلاتی که حجم تهاجم دشمن کوچک است مورد استعمال قرار میگیرد ، یقینأ این عملیه موثربوده و در جریان برخورد ها از کیفیت بهتر کاری برخوردار خواهد شدولی دربعد فعالیت های اوپراتیفی که ساحه بیشتری به حجم ولسوالی های داخل تشکیل یک یا چند ولایت لزوما به امکانات و تجهیزات موثر و بیشتر و همچنان تعبیه صنوف مختلفه در وضعیت های پیشترین پیشدار ،جانب ترین جانبدار و عقب ترین عقب دار و هنگام احضارات و تطبیق فعالیت های محاربوی یقینا عمق ،دوریه ها، گزمه ها و خطوط تعرضی، مدافعوی و گذشتن به فعالیت های مطابق امرو قومانده به ترتیب یکی پی دیگری تطبیق میگردد ،آتش احضارات واجرای آتش به مواضع دشمن با حملات قطعات تعرضی همگام با حمایه هوایی ،توپچی و راکت توان نیروهای را با آتش مانور وخنثی نمودن قوه محرکه دشمن تاثیر زیاد داشته، بر خطوط و گروپهای دشمن وضعیت نا مناسب و پراگندگی ایجاد میکند ،صنوف مطابق شمه قبلا تهیه شده در مواضع معین و محلات معین با معاینه تکتیکی جابجا و فعالیت های بعدی با قومانده قرارگاه آغاز میابد،درهنگام اجرای عملیات عمق، عرض و جناحین دشمن یکی پی دیگری مورد حمله قرار گرفته ،کماندوها عقب دشمن را آسیب پذیر میسازند.(عرق ریختن درمیدان تعلیم از خونریزی درمیدان محاربه میکاهد .)

اما در قرارگاه ها چگونه تدابیر بایست عملی گردد :

هرقطعه در صحرا و یا محلات دایمی با تدابیر مشخص و دقیق به فعالیت قرارگاهی، محاربه و استراحت میپردازد ،هنگام احضارات محاربوی در قول اردو ها و قرارگاه های صحرائی صنوف مختلفه با دریافت امر احضارات محاربوی مطابق نص اوامر، نوکریوالان شانرا تعیین و قطعات پیاده با افراز قطعه منتظره آمادگی هاو احضارات برای واقعات متوقعه میداشته باشند .

تمام قوماندانان قطعات و جزوتامها بایست در قطعه وجزوتام مواضع ولار ،خپوری، بلنداژ ها ،موانع و خندق های ارتباط رادرساحه که لازم است و بتواند هر ان حملات دشمن را خنثی و قدرت تحرک دشمن را صفرسازد ایجاد و قطعه را با قدرت مانوربیشترو وسیعتر وگذشتن به تعرض آماده سازد.

قطعه منتظره در سطوح مختلفه فرق میکند ولی بایست بتواند در مقابله با هرنوع تهدیدات و شورش ها آمادگی داشته باشد.

در یک قول اردو دارای موقعیت واحد با در نظر داشت درجه تهدیدات، حد اقل یک کندک برای واقعات حساس با احضارات عالی محاربوی با پرسونل ،سلاح ،وسایط زرهدار و تاکتیکی، مهمات ،ممر و تجهیزات مکمل آماده شده ، کندک ها ی منتظره عمومادارای تعداد (000) پرسونل با در نظر داشت اصل بست و موجود ؛ جوابگوی نیازمندی های روزمره قطعه میباشد. سطح تهدیدات ، درجه احضارات محاربوی را تعیین میکند. کندکهای منتظره موظف است تا در روز معینه بالای وظیفه حاضرو هر ان آماده واکنش سریع باشند. از همین کندکها گزمه ها ی دوامدارسیار بخاطر کنترول محلات پهره داری ،تاورها ،دیپوها، ادارات ،محلات سپورت ،محلات فرهنگی و عقیدتی، طعامخانه ها حمام ها وتمام قرار گاه ها (در داخل قطعه ) افراز گردیده و مشکلات موجود با درنظر داشت حجم ان را رفع و در صورت ضرورت به سوق و اداره وقرارگاه قول اردو بدون تعلل راپور داده میشود. کندکهای منتظره موظف است تا قطعه قراول را مورد مواظبت و کمک انی قرار دهد ،قطعه منتظره برای جلوگیری از تقرب دشمن در بیرون از قرارگاه ها و محوطه که دران موقعیت دارد دوریه های منظم که شامل اطراف قطعه و سرکهای مشرف به محوطه و یا دیوار قطعه باشد، دربرگرفته ،دقیقأ کنترول و با سرعت با هرعملی که قطعه را تهدید کند برخورد صورت میگیرد ودرصورت نیاز با ارتباطات مخابروی از قطعه منتظره کمک خواسته میشود تا تهدیدات رفع گردد.

در رآس گروپ گزمه ها و دوریه ها، افسران آگاه و متعهد ایفای وظیفه میکنند و با تکنالوژی ارتباطی مجهز وبا سلاح مطابق تشکیل مسلح میگردند تا با هرنوع تهدید جواب درخور ارائه نمایند.

قراول ها عموما با دلگی و بلوک تعیبه شده ،نباید در شرایط فعلی که تهدیدات متفاوت وجود دارد ،قطعه قراول با دشمن ارتباط لمسی داشته باشند زیرا دشمن اخیرأ با سلاح و مواد انفجاریه طوری آماده شده که با یک انفجار وضعیت را متغیرمیسازد بنأ قطعه باید درقراول اول طوری تعبیه شود که استحکامات قوی داشته ،بتواند به هرنوع فعالیت دشمن جواب دندان شکن ارائیه کند، نه اینکه در داخل محوطه و یا قراول مشرف به قطعه بازجویی و مقابله شروع گردد ،ازسرکهای به شکل زیکزاک و تاورهای قوی و مستحکم الی قراول آخری باید استفاده شود و تاورهاباید نقاط دید ان وسیع و بتواند با انداخت متوازن در هرجای سرک که بشکل زیکزاک تهیه شده، افراد مغرض را مورد تهاجم قرار دهد، دروازه های قراول ها باید متناسب با وضعیت کنونی باشد .

هر قطعه باید در جوارش پارک وسایط داشته باشد ،به هرواسطه و یا وسایط اجازه دخول به قول اردو داده نشود ،ارتباط سوق و اداره طوری باشد که از همه تحرکات خودی راپور داشته و سوالی درمورد رفت وآمد نزد شان موجود نباشد، قراول هرنوع تحرک را شناسایی و عکس العمل مطابق وضعیت عملی گردد و در قراول اول همیشه یک یاچند امبولانس برای انتقال مریضان درنظر گرفته شود و یا در ارتباط با مرکز صحیه قطعه کمک خواسته شود ،هرنوع فعالیت مبنی برعجله وتلاش انگیزه بخصوصی دارد که ممکن عواقبی دربر داشته باشد .تامین امنیت قراول ها طوری باشد که وظایف کاملا مطمئن انجام شود .

کشف و استخبارات با تعیین بهترین افراد، شب و روز متوجه فعالیت های داخلی و بیرونی دوست و دشمن بوده، از هرنوع شبه تحرک با سرعت اجراات مسلکی نماید ،استخبارات مسلک مقدس است که هرمنسوب عسکری برای حفظ حاکمیت ملی و منافع ملی همیشه آماده کشف عناصر مشکوک بوده، مسئولیت راپوردهی برای پاسداری از وطن باید در تمام کتگوریهای قطعات توسعه داده شود و بتواند با هرفردی که در قطعه موجود است ارتباط تامین کند و با هزینه لازم در وظیفه مشخص ان استخدام گردد ،این مدیریت باید بتواند از هرمنسوب قطعه یک فایل معین تهیه و همیشه روی ان کار دوامدار را مرعی سازد، ساحه فعالیت این مدیریت محلاتی است که قطعه دران مسئولیت دارد .این مدیریت درصورت لزوم با سلاح های معین که بتواند واکنش قوی را با هرنوع فعالیت مخالف منافع ملی نشان دهد ،مجهز باشد .

سوق واداره قطعات بایست همیشه در فعالیت های ناگهانی از ارتباط با محل نشئت درخواست کننده اطمینان داشته باشد در غیر ان امکان سوء قصد منتفی نیست .

بنأ کاربرد درست امکانات به قطعه، روح عسکری ونظم قوی بخشیده ، در مقابله با هرنوع نا ملایمات موفق و سربلند بوده میتواند،مهمتر از همه قطعاتی که در داخل قول اردو هستند بایست همیشه موضوع تعلیم و تربیه را از یاد نبرده در قرار گاه ها لازم است تقسیم اوقات 24 ساعته که توسط تعلیم وتربیه و اپراسیون تهیه میگردد توسط نظم خاص و گارنیزیون مورد تطبیق قرار گیرد.

استحکامات و موانع مطابق نیازمندی درقراول ها و قطعه منتظره نهایت مهم است و میتواند اعتماد به نفس و حاکمیت براوضاع را به نفع قطعه و یا قول اردو رقم زند .