اصطلاحات نظامی

اصطلاحات نظامی

 

تهیه کننده: دگرمن خالد (جلیلی)

 

اصطلاح عبارت از واژه است که جمعی برای خود وضع کنند، کلمه است که در فن یا علم معنی خاص غیر از معنی اصلی را داشته باشد در ذیل بعضی از اصطلاحات نظامی برای خواننده گان گرامی تعریف شده است.

 فعالیتها  حین تماس(Actions on Contact)

عبارت از یک سلسله فعالیتهای محاربوی است که اکثراً در عین زمان به مجرد تماس با دشمن غرض انکشاف وضعیت مورد تطبیق قرار میگیرد.

قوت حفاظتی(گارد) پیشرانده شده( Advance Guard)

عبارت از یک تشکیل وظیفوی  مختلط  قطعه است که در پیشروی یک قطار ویا نظام محاربوی حرکت نموده تا قسم کلی را از ترصد زمینی ویا اجرای باصقین توسط دشمن محافظت نماید. مفرزه مذکور در حدود منزل حمایوی قسم کلی فعالیت نموده تا در صورت ضرورت بتواند برای اجرای فعالیت انبساط نماید.

مفرزه پیشدار (Advance Party )

عبارت از یک تیم است که مواصلت قطار را به محل تعیین شده همآهنگ مینماید. این تیم اساساً با قسم کلی حرکت نموده مگر نسبت به قسم کلی باید به قدر کافی پیشتر به محل تعیین شده مواصلت نماید.

نقطه تعویض امبولانس Ambulance Exchange Point (AXP) )

عبارت از یک موقعیت مشخص شده است که یک مریض یا مجروح از یک امبولانس به امبولانس دیگر در یک مسیر غرض انتقال عوض و به یکی از تاسیسات معالجوی صحی تخلیه میگردد.

ساحه مورد علاقه(Area of Interest)

عبارت از ساحه جغرافیایی است که از آنجا ایجاب مینماید تااطلاعات و معلوماتهای استخباراتی به مقصد اجرای موفقانه عملیاتهای تکتیکی و پلانگذاری عملیاتهای بعدی بدست آورده شود. این ساحه شامل قوتهای دشمن ویا خصوصیات میدان محاربه، به شمول اراضی که بطور قابل ملاحظه بالای اجرای وظیفه محاربوی قوماندانی تاثیر خواهد گذاشت ، میگردد.

کشف ساحه (Area Reconnaissance )

عبارت از یک فعالیت کشفی است که به مقصد بدست آوردن معلومات تفصیلی در خصوص اراضی ویا فعالیتهای دشمن در یک ساحه مشخص شده  پیشبرده میشود.

هجوم (Assault )

عبارت از یک حمله کوتاه ، شدید مگر منظم علیه یک هدف محلی مانند موضع سلاح، سنگر یا موضع ماشیندار دشمن میباشد .

موضع هجوم( Assault Position )

عبارت از یک موضع ستر و اخفا شده است که نزدیک به هدف بوده و از آنجا احضارات نهایی برای اجرای هجوم بالای هدف گرفته میشود.

حمله ( Attack )

یک عملیات تعرضی است که به مقصد امحا ویا  شکست قوتهای دشمن، تصرف و تامین امنیت در اراضی ویا هردو فعالیت متذکره پیشبرده میشود.

حمله ذریعه آتش (Attack by Fire )

عبارت از یک وظیفه تکتیکی وظیفه محاربوی است که در آن قوماندان آتش های مستقیم را که ذریعه آتش های مستور حمایه میگردد غرض برخورد با دشمن بدون آنکه به آن نزدیک گردد به مقصد امحا، تحت فشار گرفتن، تثبیت ویا فریب آن استعمال مینماید.

موضع حمله  ( Attack Position)

موضع حمله عبارت از آخرین موضع است که توسط قدمه هجومی قبل از گذشتن از خط خروج اشغال میگردد.

شرید(راه) تقرب( Avenue of Approach)

عبارت از راه های حرکت  اند که بقدر کافی وسیع بوده تا حرکت جزوتام را به استقامت هدف تامین کرده بتواند.

محور پیشروی (Axis of Advance)

عبارت از خط پیشروی است که  به مقصد کنترول تعیین میگردد؛ وعبارت از راه های عمومی اند که قسمت عمده از قدرت محاربوی قطعه از آن عبور مینماید.

جمع نظام تکتیکی  (Battle Drill )

عبارت از فعالیتهای ستاندرد اند که غرض پاسخگویی سریع رخداد های عمومی میدان محاربه احضار میگردد. اینها برای نشان دادن عکس العمل فوری در برابر وضعیت های موجوده طرح میگردند.

 خط تسلیم دادن(سپردن) محاربه (Line  Battle Handover)

عبارت از یک نقطه( خط کنترولی) در اراضی بوده جائیکه مسئولیت از قوت ثابت و مستقر به یک قوت متحرک ویا بر عکس آن سپرده میشود. این در حدود منزل آتش های مستقیم و منزل آتش های غیر مستقیم قابل ترصد قوت ثابت صورت میگیرد.

انسداد مسیر پیشروی یا بلاک(Block)

عبارت از وظیفه تکتیکی وظیفه محاربوی است که از رسیدن دشمن به یک ساحه ممانعت مینماید ویا از پیشروی مفرزه پیشدار دشمن در استقامت یک شرید( راه) تقرب جلوگیری بعمل می آورد.

ایجاد رخنه(شق) (Breach )

عبارت از وظیفه تکتیکی است جائیکه تمام وسایل دستداشته غرض عبور ویا باز نمودن یک گذر گاه درمدافعه، موانع، کشتزار ماین ویا استحکامات دشمن استعمال میگردد.

دور خوردن از موانع( Bypass )

عبارت از وظیفه تکتیکی است که شامل اجرای مانور در اطراف یک موانع، موضع، ویا قوتهای دشمن غرض حفظ قابلیت تحرک میگردد. دور زدن از موانع ویا قوتهای دشمن به قرارگاه مافوق راپور داده میشود.

به تنگنا کشیدن( Canalize )

عبارت از محدود ساختن حرکت دشمن به یک منطقه تنگ و باریک به وسیله استفاده از اراضی توام با موانع، آتش ها ویا مانور قوتهای دوست میباشد.

محل  تلاشی یا چک پاینت (Checkpoint)

عبارت از یک نقطه از قبل مشخص شده در اراضی بوده که به مقصد کنترول حرکات و مانور تکتیکی مورد استفاده قرار میگیرد. و یا عبارت از محل است جائیکه پولیس نظامی ویا سایر ارگانهای با صلاحیت مستقر گردیده تا معلومات مورد نیاز را بدست آورده و از فعالتیهای غیر قانونی  یا فعالیتهای که میتواند به دشمن کمک نماید جلوگیری بعمل می آورد، و نیز شامل چک و معاینه وسایط و اموال میگردد.

ادامه دارد