مبارزه الکترونیکی

مبارزه الکترونیکی

نویسنده : برید جنرال محمد تواب «محبی»

طـوریکه میدانیم درعسکری اصطلاحات داریم بنام مبارزه مقابل پارازیت رادیوئی دشمن ویا مبارزه الکترونیکی که مهمترین بخش آن را تکنالوژی معلوماتی تشکیل داده و شامل بخش های  نظامی وملکی میگردد که اداره سیستم های مربوط هربخش (نظامی وملکی) توسط تکنالوژی معلوماتی صورت میگیرد .

در عصرحاضر صاحب نظران و تدوین کننده گان امورات نظامی پلان جنگی خود را برای جنگ در قرن ( 21 ) بر پایه جنگ های اطلاعاتی و الکترونیکی استوار کرده اند وهدف اصلی در یک جنگ تعرضی  به قوت های زمینی ، بحری وهوائی نیست بلکه تعرض به شبکه اعصاب ( شبکه اطـلاعاتی وارتباطات دشمن) مـد نظرگرفته شده ودرتعین سرنوشت جنگ های فزیکی رول اساسی را وسایل مدرن مخـابراتی (اقمارکشف رادیوئی، طیارات بدون پیلوت ، طیارات اواکس وغیره) مجهزبه سیستم های اند که میتوانند شبکه مخابراتی جانب مقابل (دشمن) را فلج کند.

 مرسله های دیجیتلی ایکه توسط یک سرباز اخپوری نقل شده میتواند توانائی انتقال اطلاعات کوچک که برای برهم زدن پلان دشمن درسطح تکتیکی موثراست دارا میباشد.

برای رسیدن به چنین قابلیت ها ایجاب می نماید که تلاش دوامدار بر رشد وتوسعه پارامترهای تکنالوژی معلوماتی صورت گیرد وبه آن توجه بیشترمبذول گردد .

-       اهمیت مبارزه الکترونیکی درمقابل پارازیت رادیوئی دشمن مورد توجه خاص دوکتورین نظامی وقوماندانان قـرارگیـرد.

نقش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در اجرآ اصول و شیـوه نه تنها انکار ناپذیربوده بلکه هر اقدام نظامی غیرممکن و قابل شکست قطعات و جـزوتام ها را درمیدان محاربه ممکن ساخته و به منظوراعمال موفقیت آمیز اقدامات محاربه الکترونیکی درزمان صلح وجنگ توسط تمام قوت های مسلح بکاربرده میشود واستفاده ازتجهیـزات الکترونیکی مانند رادارها ، مخابره های بیسیم ، طیارات مختلف النوع ، کشتی ها ، راکت های رهبری شده وغیره درحال رایج شدن به شکل مدرن ترآن میباشد .

درصورت استفاده صحیح آنها به هرمقصد ایکه باشد باعث ارتقآ ظرفیت های قدرت نظامی و سرکوب دشمن میگردد و همچنان موجب می گردد که ضریب موفقیت زمان جنگ های عصرحاضر نیز کوتاه شود .

دستیابی به چنین تحولات و موثریت جنگ یا مبارزه الکترونیکی با سایر اقدامات ضرورت به مدیریت سالم دارد تا قوت های مسلح کشور قادر به اجرآ هر گونه وظایف شود .

عوامل و اجزآی تشکیل دهنده جنگ امروزی

موفقیت در جنگ های امروزی به سه رکن اصلی ذیل وابسته میباشد .

1 –   داشتن تجهیزات حساس و پیشرفته.

 2 -  افراد متخصص ، مجرب ، کارآ و تعلیم وتربیه شده .

 3 -  تجهیزات متناسب با تهدیدات منطقه و فــرا منطقه .

اگر چه نیروی انسانی ، متخصص ، توانمند و با انگیزه قادر است بسیاری از معادلات و محاسبات نظامی را در صحنه جنگ برهم بزند و حماسه بیاورند ولی عناصر دیگر نیز موجود است که پیروزی را تضمین نماید که:

در صنف مخابره مقـوله است که ( مدیریت امواج الکترومقناطیسی نقش اصلی را به عهده دارد و یا مخابره وسیله اساسی سوق واداره قوت ها است ) .

ولی در جنگ های امروزی هرگاه امکانات جنگ الکترونیکی به قوماندان اجازه صدور قومانده را ندهد ونگذارد از توانمندی های تجهیزات به نحوه مطلوب استفاده شود و مانع حمایه وتامینات محاربوی شود با هر تعداد ایکه وسایط و تجهیزات محاربوی و قوتهای اساسی زیاد باشد منجر به شکست خواهد شد .

کارآئی جنگی بستگی به قدرت تجهیزات، لیاقت و مهارت انفرادی، دسته جمعی و شیوه قومانده در سطح تکتیکی اوپراتیفی و فن مبارزه الکترونیکی به کار گرفتـه شده را در عملیات ها دارد .

نیروی ایمان ، اراده ، پایداری و اعتماد به نفس زیربنای پیروزی محسوب می شود .

در جنگ های امروزی به همان شیوه ایکه از قدرت آتش تجهیزات جنگی به عنوان یک عامل جنگی استفاده می شود تاکتیک های جنگ الکترونیکی نیز بعد تازه ازین قــدرت محسوب میگردد و با استفاده از آن میتوان قدرت جنگی دشمن را کاهش دهیم.

و به طور نسبی اعمال نفوذ کرد.  زیرا به هر اندازه ایکه یک قوه نظامی و تجهیزات نظامی به انواع پخش و نشرامواج الکترومقناطیسی وابسته باشد به همین نسبت در مقابل اقدامات جنگ الکترونیکی نیز آسیب پذیرتر خواهد شد.

برای استعمال وسایل جنگی الکترونیکی نیاز به افراد تعلیم وتربیه شده میباشد. زیرا ( دانشمندان به اتکائی دانائی خود برمسایل و مشکلات خویش فایق میآیند و نادانان بیش از بیش احساس نا امنی خواهند کرد).

از اوایل دهه 1370 تهدیدات و رقابت های پرشتاب ایکه در حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی بخصوص در عرصه نظامی شروع شده که اثرات آن بخوبی مشاهده میگردد . قوماندانان ، مدیران و رهبران نظامی اگر چه تلاش می کنند تا این پیچیده گی ها  را در انتخاب خود کاهش دهد اما هرگز نمی توانند آنرا حذف کنند

برای مقابله برای چنین وضعیت به طور همزمان نیاز به دو حرکت اصولی ضرورت است .

حرکت اول : -  تشخیص عوامل کلیدی عبارت از موفقیت است .

حرکت  دوم : -  تدوین کارهای است که به هنگام ضرورت قادر باشند تا با عوامل تهدید و ضعف برخورد کرده

و از فرصت ها بهره گیری کنند وبستر مناسبی را برای پلان های تکتیکی واوپراتیفی مساعد سازد .

سیستم های ایقاظ :

وظایف این سیستم ها عبارت از ایقاظ قوت ها و جلوگیری از غافلگیری تکتیکی میباشد. و هم چنان سیستم الکترونی ایکه در قسمت شناسائی یا اخذ امواج الکترومقناطیسی دشمن در قسمت انجام یا احتمال حملات توسط دشمن، تعداد قوت های دشمن ، محلات سوق الجیش قطعات فعالیت و انواع سلاح دشمن کشف و نشان میدهد.

وظایف فوق را بخوبی اجرا کرده میتواند که موثریت آن قابل قدر است .

شیوه های ایقاظ از گذشته تا کنون دستخوش تحول فراوان گشته است در جنگ های قدیم از نیروهای انسانی و از حیوانات نیز برای شناسائی قوت های دشمن استفاده میکردند .

در اوایل سال 1914 برای استفاده از دوربین ها ، تلسکوپ ها و وسایط ارتباطی بیسیم تولید و شامل سیستم ها گردید . در جنگ جهانی اول روشن اندازها جهت تنویر میدان های هوائی شناسائی طیارات و قوت های پیاده دشمن تنویرمیدان های هوائی جهت نشست و برخاست طیارات از طرف شب کار گرفته می شد .

در جنگ دوم جهانی اختراعات با تخنیک پیشرفته تر مانند رادار وسایط بیسیمی مختلف النوع بخصوص در زمینه امواج الکترومقناطیسی بسیار بالا وارد میدان شد .

این تجهیزات در برتری قوای هوائی انگلستان تاثیرات تعین کننده داشت  با ورود سلاح اتمی در سال 1945 و تکثیر سریع آنها در سال های بعد از پیدایش راکت های قاره پیمآ ابعاد جدید ظهورکرد که موجب افزایش توان غافلگیرانه در جنگ شد .

درین اوضاع ضرورت به سیستم های ایقاظ مخابره نیز افزایش یافت از این جهت تلاش های عملی و تقویه تکنالوژی بخاطر نیازمندی های نظامی به کار گرفته شد و تجهیزات رادار مدرن ، وسایط مخابروی ارتباطات با طیارات جت ، تحت البحری ها و اقمار مصنوعی تولید و به ظهور رسید .

این سیستم های گوناگون و تجهیزات مانند تلویزیون ، اشعه لایزر ، آلات شناسائی و کشف امواج الکترو مقناطیسی، دستگاه های کشف پرتاب اتمی، کیمیاوی و باکتریولوژی ، آلات دید شب شاهد تغییرات فراوان بود که مهمترین آنها قرار ذیل است ؟

 

                                ادامه دارد...............