نهم حوت گواه رویداد مهم وتحول عمیق درتاریخ افغانستان

نهم حوت گواه رویداد مهم وتحول عمیق درتاریخ افغانستان 

درست نودوهفت سال قبل  ازامروز زمانیکه غباراستبداد وسلطه طلبی درفضای کشور ماسایه افگنده بود ملت افغان درصدد آزادی ودستیابی به دولت مشروع وقانونی ، مقتدر ودارای ضوابط را داشتند تا رخنه یی برای تحول ازنظام استبدادی وقت را در کشور ایجاد نمایند دقیقاً درفرصت مناسب فرزند غیور ونامدارکشور شاه امان الله غازی وارد میدان معرکه گردیده ودرولسوالی پغمان کابل باصدور اعلامیه بسیج مردم را به هدف حصول استقلال کشوربه شرح ذیل فراخواند:

ای ملت معظم افغانستان من هنگام شهادت پدرم امیرحبیب الله خان وکالت سلطنت کابل را داشتم واکنون به اصالت آن بارسنگین امانت را (متوکلاًمعتصمآبالله) به عهده گرفتم افغانستان مانند سایرملل وقدرت های مستقل جهان ، آزاد ومستقل باشد ملت افغانستان درداخل کشورازآزادی کامل وازهرگونه تجاوز ومظالم محفوظ باشد وفقط مردم مطیع قانون باشند،کارهای اجباری ، بیکاری وسلب حقوق شهروندی درتمام سطوح ممنوع وملغا شود. حکومت ما درافغانستان اصلاحاتی را خواهند آورد که ملت ومملکت ما بتواند دربین ملل متمدن جهان جای مناسب خود را حاصل نماید. من دراجراات امورکشورمشورت را به حکم : « وشاورهم فی لامر» را رهبرخود قرارخواهم داد. ای ملت عزیز، ای قوم شجاع درحفظ دین ، دولت وملت خود بیدارباشید ودرنگهبانی وطن خویش هوشیارباشید. من ازخداوند برای شما اهل اسلام وکلیه بنی نوع انسان خیروسعادت میخواهم .

 این نامه که در رسم وخط وادبیات آن زمان ازجانب شاه امان الله خان غازی تحریرگردیده ودراجتماعات مختلف مرکزوولایات به خوانش گرفته شد ازجانب همه اقشارمردم به گرمی استقبال گردیده وهمه با یک صدا قیادت امیرامان الله را پذیرفته وبه رسم حمایت ازآن شمشیردرکف به هدف استرداد استقلال کشورکمرهمت بستند تا آنکه در(28اسد 1298) هجری شمسی مطابق به (1919) میلادی افغانستان استقلال خود را تحت قیادت مدبرانه شاه امان الله خان غازی بدست آورده وخورشید آزادی یکبار دیگر درخشیدن گرفت.

درحقیقت نهم حوت سرآغازحماسه آفرینی وحمایت مردم ازنهضت آزادیخوای موسس استقلال کشوربا ابزارابتدایی شمشیرسرآغازقیام های خود جوش مردمی گردید که اهداف عالی وآرمان های عالیه مردم در راستای پیروزی درسرزمینی که به گفته شان ( آفتاب درقلمروآنان غروب نمی کرد ) تحقق یافت .

بادرنظرداشت اهمیت تاریخی این روزخجسته وپرمیمنت ازجانب رئیس جمهوراسلامی افغانستان وسر قوماندان اعلی قوای مسلح (روزنهم حوت ) سال 1395 به عنوان روزملی وگرامیداشت ازفداکاری های نهادهای دفاعی وامنیتی کشورطی فرمان رسمی اعلام گردید وقراراست ازاین روزهرسال درتقویم کشور تجلیل بعمل آید. زیرا نیروهای دفاعی وامنیتی منحیث فرزندان راستین نیاکان وغازیان معرکه آزادی افغانستان ووارثین ارزش های والای استقلال ملی وتمامیت ارضی کشوربوده وبانهایت جان فشانی ازآن حراست می نمایند.

دگروال محمد نعمان « هاتفی»