تاریخ: اول عقرب 1397

دعوتنامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه مورخ 2 عقرب 1397 در رابطه به  پالیسی  تنظیم شده پیرامون جلوگیری و پاسخگوئی آزار و اذیت جنسی در قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی طی کنفرانس مطبوعاتی معلومات ارایه گردد. 

سخنرانان: دگرجنرال ارکانجرب طارق شاه" بهرامی" وزیر دفاع ملی

 نماینده با صلاحیت قوماندانی حمایت قاطع

موضوع: تشریح و توضیح پالیسی جلوگیری از آزار و اذیت جنسی

زمان: 4 شنبه 2عقرب1397

ساعت 2:00 بعد از ظهر لطف نموده به ساعت 1:30 تشریف بیاورید.                

مکان: قصر وزارت دفاع ملی

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید.

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 

شماره تماس : تورن جمهور آغا  0779464217 مسوول حمایه مطبوعات