دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 1جدی1397

دعوت نامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است فردا یکشنبه مورخ 2 جدی 1397 سازمان اجتماعی بلکا حمایت وپشتبانی خویش را ازنیروهای قوای هوائی کشور در تالار قوماندانی عمومی قوای هوائی اعلان بدارند .

موضوع:  حمایت وپشتبانی  سازمان اجتماعی بلکا از قوای هوائی

زمان یکشنبه 2 جدی1397

وقت:  ساعت 8:00  صبح

مکان :  تالار قوماندانی قوای هوائی

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید .

نمبرتماس ډګرمن  جلال الدین آمرامورعامه قوای هوائی ــــــ  0793104349


 

###