دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 20 قوس1397

دعوت نامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه مورخ 21 قوس 1397 به کمیت 900 تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات کماندوئی از دوره 26 ام مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیاتهای خاص کماندو طی مراسم با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستر درستیز سند فراغت خویش را بدست آورده و به جزوتام های کماندو معرفی گردند.

موضوع:  فراغت 900 تن افسران برید ملان و سربازان از مکتب تعلیمات عالی کماندو  

زمان:  چهار شنبه  21 قوس1397

وقت:  ساعت 9:30  صبح

مکان :  گارنیزیون قول اردوی عملیات های خاص  کماندو مقیم ریشخور

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید .

 

###