دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 14 قوس1397

دعوت نامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است فردا پنجشنبه مورخ 15 قوس 1397 به کمیت 317 تن افسران جوان از اکادمی افسران جوان پوهنتون دفاع ملی مارشال" فهیم " طی مراسم به اشتراک هیئت بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیر فارغ گردند.

موضوع:  فراغت 317 تن افسران جوان اکادمی افسران جوان پوهنتون دفاع ملی مارشال" فهیم "  

زمان:  پنجشنبه 15 قوس1397

وقت:  ساعت 8:30  صبح

مکان :  تالار پوهنتون  دفاع ملی ماشال" فهیم" واقع چهاراهی قمبر

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید .

  

###