اطلاعیه

وزارت دفاع ملی به اطلاع انعده جوانان قشر ذکور واناث که خواهش شمولیت به اکادمی افسران اردوی ملی داشته باشند ،  میرساند که  این اکادمی برای دور هفده هم خویش محصل پذیرفته و ثبت نام در تمام مراکز جلب و جذب اردوی ملی در مرکز و ولایات ادامه دارد.

شرایط شمولیت و ثبت نام :

  • داشتن تذکره تابعیت .
  • سن داوطلب از 18الی 25 سال باشد .
  • داوطلب فارغ یکی از پوهنتون های ملکی ویا صنوف چهارده هم و دوازدهم باشد .
  •  داوطلب از  توانمندی فزیکی خوب و صحت عالی برخوردار بوده و به مواد مخدر معتاد نباشد .
  •  داوطلب سند فراغت بدست داشته باشند
  • به فارغین پوهنتونها وانستیتوت های ملکی حق اولیت داده میشود .
  • داشتن موافقه فامیل برای قشر اناث حتمی میباشد.

خاطره : محصلین ذکور واناث در دوران تحصیل بشکل لیلیه بوده وتمام تسهیلات مطابق فرهنگ  اسلامی وافغانی برای شان در نظر گرفته شده ، به محصلین در دوران تحصیل مقدارمعاش پرداخته میشود .

 ثبت نام سر از تاریخ نشر اعلان الی  23 قوس 1397 در قوماندانی های جلب وجذب  مرکز و  ولایات ادامه داشته تاریخ اخذ امتحان ابتدائی توسط مسولین  محترم قوماندانیت های جلب وجذب به اطلاع کاندیدان رسانیده میشود .

برای معلومات بیشتر به قوماندانیت های جلب وجذب اردوی ملی ویانمرات تیلفون های ذیل تماس گرفته میتوانید : 0796510501     0799658263  ـــ  0202651829 

##