اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ 11 قوس 1397

 

 اطلاعیه وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی وستر درستیز جهت اکمال کادر  برید ملی  به قوای هوائی اردوی ملی  فارغان طبقه ذکور واناث صنوف دوازدهم وبالا تر از آن رابه دور پنجم مپذیرد ، داو طلبان شمولیت از تاریخ نشر اعلان الی 22 قوس 1397 جهت ثبت نام به مراکز جلب وجذب اردوی ملی ولایات مراجعه نمایند .

شرایط شمولیت:

·  داشتن تذکره تابعیت .

·  سند فراغت صنوف دوازدهم وبالا تر از آن  که فیصدی نمرات سه ساله شان حداقل 70فیصد باشد .

· داوطلبان از توانمندی فیزیکی خوب وصحت عالی بخوردار بوده  وبه مواد مخدر معتاد نباشند .

· سن داوطلب مطابق به پالیسی از 18 الی 26 سال  باشد .

· بلدیت به لسان انگلیسی داشته باشند .

·به ورثه شهدا ومعلولین حق اولیت داده میشود .

خاطره: در جریان کورس مدد معاش نیز پرداخته میشود .

تاریخ امتحان ابتدائی از طرف مسولین جلب وجذیب به سمع داوطلبان حین ثبت نام رسانیده میشود .                               

 

 

###