دعوت نامه مطبوعاتی

کابل افغانستان: قرار است فردا یکشنبه مورخ 4 قوس 1397 نهاد های مدنی گروه مدافعین منافع ملی افغانستان و سازمان اجتماعی شهامت با تدویر همایشی، از نیروهای هوائی، پیلوتان وهوا بازان کشور در تالار قوماندانی عمومی قوای هوائی کشورحمایت  وپشتبانی خویش را اعلان بدارند .

موضوع:  حمایت وپشتبانی  نهاد های مدنی از نیروهای قوائی هوائی

زمان یکشنبه 4 قوس1397

وقت:  ساعت 7:30  صبح

مکان :  تالار قوماندانی قوائی هوائی

ریاست ارتباطات ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید .

 

 

 

 

 

 

 

###